Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 110
nauna susunod

Bahagi 110

Mga pangitaing ipinakita kay Joseph Smith, ang Propeta, at kay Oliver Cowdery sa templo sa Kirtland, Ohio, ika-3 ng Abril 1836 (History of the Church, 2:435–436). Ang pangyayari ay sa isang pagpupulong sa araw ng Sabbath. Pinasimulan ng Propeta ang kanyang talaan ng mga pagpapakita sa ganitong mga salita: “Kinahapunan, tinulungan ko ang iba pang mga Pangulo sa pamamahagi ng Hapunan ng Panginoon sa Simbahan, tinatanggap ito mula sa Labindalawa, na kung kaninong pribilehiyo ito ay mangasiwa sa banal na hapag ngayong araw na ito. Matapos magawa ang paglilingkod na ito sa aking mga kapatid nagtungo ako sa pulpito, naibaba na ang mga tabing, at iniyukod ang sarili, kasama si Oliver Cowdery, sa taimtim at tahimik na panalangin. Sa pagtayo mula sa pananalangin, ang mga sumusunod na pangitain ay nabuksan sa aming dalawa” (History of the Church, 2:435).

1–10, Ang Panginoong Jehova ay nagpakita sa kaluwalhatian at tinanggap ang Templo ng Kirtland bilang kanyang bahay; 11–12, Sina Moises at Elias ay kapwa nagpakita at ipinagkatiwala ang kanilang mga susi at dispensasyon; 13–16, Si Elijah ay nagbalik at ipinagkatiwala ang mga susi ng kanyang dispensasyon gaya ng naipangako ni Malakias.

1 Ang atabing ay inalis mula sa aming mga isipan, at ang bmata ng aming pang-unawa ay nabuksan.

2 Aming nakita ang Panginoon na nakatayo sa sandigan ng pulpito, sa aming harapan; at sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang gawa na nalalatagan ng lantay na ginto, na ang kulay ay gaya ng amarilyo.

3 Ang kanyang mga amata ay gaya ng ningas ng apoy; ang buhok sa kanyang ulo ay puti gaya ng busilak na niyebe; ang kanyang bmukha ay nagniningning nang higit pa sa liwanag ng araw; at ang kanyang ctinig ay gaya ng lagaslas ng malalawak na tubig, maging ang tinig ni dJehova, na nagsasabing:

4 Ako ang auna at ang huli; ako ang siyang bnabuhay, ako ang siyang pinaslang; ako ang inyong ctagapamagitan sa Ama.

5 Masdan, ang inyong mga kasalanan ay apinatatawad na sa inyo; kayo ay malinis na sa aking harapan; samakatwid, itaas ang inyong mga ulo at magsaya.

6 Magsaya ang mga puso ng inyong mga kapatid, at magsaya ang mga puso ng lahat ng aking tao, na, sa pamamagitan ng kanilang lakas, ay aitinayo ang bahay na ito sa aking pangalan.

7 Sapagkat masdan, atinanggap ko ang bbahay na ito, at ang aking pangalan ay malalagay rito; at ipakikita ko ang aking sarili sa awa sa aking mga tao sa bahay na ito.

8 Oo, ako ay amagpapakita sa aking mga tagapaglingkod, at mangungusap sa kanila sa sarili kong tinig, kung susundin ng aking mga tao ang aking mga kautusan, at kung hindi bdurumihan ang cbanal na bahay na ito.

9 Oo ang mga puso ng libu-libo at sampu-sampung libo ay labis na magsasaya bunga ng mga apagpapalang ibubuhos, at sa bendowment kung saan ang aking mga tagapaglingkod ay pinagkalooban sa bahay na ito.

10 At ang katanyagan ng bahay na ito ay lalaganap sa mga ibang lupain; at ito ang simula ng mga pagpapala na aibubuhos sa mga ulo ng aking tao. Maging gayon nga. Amen.

11 Matapos mapinid ang apangitaing ito, ang kalangitan ay muling binuksan sa amin; at si bMoises ay nagpakita sa amin, at ipinagkatiwala sa amin ang mga csusi ng dpagtitipon sa Israel mula sa apat na sulok ng mundo, at ang pangunguna sa sampung lipi mula sa ehilagang lupain.

12 Matapos ito, si aElias ay nagpakita, at ipinagkatiwala ang bdispensasyon ng cebanghelyo ni Abraham, sinasabi na sa pamamagitan namin at ng aming binhi lahat ng susunod na salinlahi sa amin ay pagpapalain.

13 Matapos mapinid ang pangitaing ito, isa pang dakila at maluwalhating pangitain ang bumungad sa amin; sapagkat ang propetang si aElijah, na bdinala sa langit nang hindi nakatikim ng kamatayan, ay tumindig sa aming harapan, at sinabi:

14 Masdan, ang panahon ay ganap nang dumating, na sinabi ng bibig ni Malakias—nagpapatotoong siya [si Elijah] ay isusugo, bago ang pagdating ng dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon—

15 Upang aibaling ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga anak sa kanilang mga ama, at baka ang buong mundo ay bagabagin ng isang sumpa—

16 Samakatwid, ang mga susi ng dispensasyong ito ay ipinagkakatiwala sa inyong mga kamay; at sa pamamagitan nito ay inyong malalaman na ang dakila at kakila-kilabot na aaraw ng Panginoon ay nalalapit na, maging nasa mga pintuan na.