Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 77
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 77

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:253–255). Isinulat ng Propeta, “Kaugnay sa pagsasalin ng mga Banal na Kasulatan, tinanggap ko ang mga sumusunod na paliwanag sa Apocalipsis ni San Juan” (History of the Church, 1:253).

  1–4, Ang mga hayop ay may espiritu at mananahan sa walang hanggang kaligayahan sa walang kamatayang mundo; 5–7, Ang mundong ito ay may panandalian lamang na buhay na 7,000 taon; 8–10, Iba’t ibang anghel ang nagpanumbalik ng ebanghelyo at naglingkod sa mundo; 11, Ang pagtatatak sa 144,000; 12–14, Paparito si Cristo sa pasimula ng ikapitong libong taon; 15, Dalawang propeta ang ibabangon sa bayan ng mga Judio.

  1 Tanong—Ano ang adagat na salamin na binanggit ni Juan, sa ika-4 na kabanata, at ika-6 na talata ng Apocalipsis?Sagot—Ito ang bmundo, sa kanyang banal, walang kamatayan, at cwalang hanggang kalagayan.

  2 Tanong—Anu-ano ang ating dapat maunawaan ukol sa apat na hayop, na binanggit sa talata ring ito?Sagot—Ang mga yaon ay mga amatalinghagang pagpapahayag na ginamit ng Tagapaghayag, na si Juan, sa paglalarawan ng blangit, ng cparaiso ng Diyos, ng dkaligayahan ng tao, at ng mga hayop, at ng mga gumagapang na hayop; at ng mga ibon ng himpapawid; na siyang espirituwal sa anyo ng yaong temporal; at yaong temporal sa anyo ng yaong espirituwal; ang eespiritu ng tao sa anyo ng kanyang katauhan, at gayun din ang espiritu ng fhayop, at ng lahat ng iba pang kinapal na nilalang ng Diyos.

  3 Tanong—Ang apat na hayop ba ay nauukol lamang sa isa-isang uri ng hayop o sila ba ay kumakatawan sa mga uri o angkan?Sagot—Sila ay nauukol lamang sa apat na uri ng hayop, na ipinakita kay Juan, upang kumatawan sa kaluwalhatian ng mga uri ng kinapal sa kanilang kinabibilangang angkan o akalagayan ng paglikha, sa pagtatamasa ng kanilang walang hanggang bkaligayahan.

  4 Tanong—Ano ang ating dapat maunawaan sa mga mata at pakpak, na mayroon ang mga hayop?Sagot—Ang kanilang mga mata ay kumakatawan sa ilaw at akaalaman, o kaya nga, sila ay puno ng kaalaman; at ang kanilang mga pakpak ay kumakatawan sa bkapangyarihan, na gumalaw, kumilos, atbp.

  5 Tanong—Ano ang ating dapat maunawaan sa apat at dalawampung aelder, na binanggit ni Juan?Sagot—Ating dapat maunawaan na ang mga elder na ito na nakita ni Juan, ay mga elder na naging bmatatapat sa gawain ng ministeryo at mga patay na; na nabibilang sa cpitong simbahan, at nasa paraiso na ng Diyos.

  6 Tanong—Ano ang ating dapat maunawaan sa aklat na nakita ni Juan, na atinatakan sa likod ng pitong tatak?Sagot—Ating dapat na maunawaan na naglalaman ito ng mga ipinahayag na kalooban, bhiwaga, at gawain ng Diyos; ang mga natatagong bagay ng kanyang pamamahala na nauukol sa cmundong ito sa loob ng pitong libong taon ng pagpapatuloy nito, o ang panandaliang pananatili nito.

  7 Tanong—Ano ang ating dapat maunawaan sa pitong tatak na siyang itinatak dito?Sagot—Ating dapat maunawaan na ang unang tatak ay naglalaman ng mga bagay ng aunang isanlibong taon, at ang pangalawa rin ng ikalawang isanlibong taon, at hanggang sa ikapito.

  8 Tanong—Ano ang ating dapat maunawaan sa apat na anghel, na binanggit sa ika-7 kabanata at unang talata ng Apocalipsis?Sagot—Ating dapat na maunawaan na sila ay apat na anghel na isinugo mula sa Diyos, kung kanino ibinigay ang kapangyarihan sa apat na bahagi ng mundo, upang magligtas ng buhay at magwasak; sila ang mga yaon na may awalang hanggang ebanghelyo upang ipagkatiwala sa bawat bansa, lahi, wika, at tao, na may kapangyarihan na ipinid ang kalangitan, upang pagbuklurin sa buhay, o ibulid sa mga bpook ng kadiliman.

  9 Tanong—Ano ang ating dapat maunawaan sa anghel na umaakyat sa silangan, Apocalipsis ika-7 kabanata at ika-2 talata?Sagot—Ating dapat maunawaan na ang anghel na umaakyat sa silangan ang siyang pinagkalooban ng tatak ng buhay na Diyos sa labindalawang lipi ni aIsrael; dahil dito, siya ay sumisigaw sa apat na anghel na nagtataglay ng walang hanggang ebanghelyo, sinasabing: Huwag ninyong ipahamak ang lupa, ni ang dagat, kahit ang mga punungkahoy, hanggang sa ating matatakan ang mga tagapaglingkod ng Diyos sa kanilang mga bnoo. At, kung ito ay iyong tatanggapin, ito ay si cElias na siyang darating upang magkakasamang tipunin ang mga lipi ni Israel at dmapanumbalik ang lahat ng bagay.

  10 Tanong—Anong panahon maisasakatuparan ang mga bagay na binanggit sa kabanatang ito?Sagot—Ang mga ito ay maisasakatuparan sa aikaanim na libong taon, o sa pagbubukas ng ikaanim na tatak.

  11 Tanong—Ano ang ating dapat maunawaan sa pagtatatak sa aisandaan at apatnapu’t apat na libo, mula sa lahat ng lipi ni Israel—labindalawang libo mula sa bawat lipi?Sagot—Ating dapat maunawaan na yaong mga natatakan ay bmatataas na saserdote, inordenan sa banal na orden ng Diyos, upang pamahalaan ang walang hanggang ebanghelyo; dahil sa sila ang yaong mga inordenan mula sa bawat bansa, lahi, wika, at tao, sa pamamagitan ng mga anghel na siyang pinagkalooban ng kapangyarihan sa mga bansa sa lupa, upang makapagdala ng mga nagnanais na magtungo sa simbahan ng cPanganay.

  12 Tanong—Ano ang dapat nating maunawaan sa pagtunog ng apakakak, na binanggit sa ika-8 kabanata ng Apocalipsis?Sagot—Ating dapat maunawaan na yayamang ginawa ng Diyos ang daigdig sa loob ng anim na araw, at sa ikapitong araw kanyang tinapos ang kanyang gawain, at bpinabanal ito, at nilalang din ang tao mula sa calabok ng lupa, gaya ng, sa pasimula ng ikapitong libong taon dpababanalin ng Panginoong Diyos ang lupa, at lulubusin ang kaligtasan ng tao, at ehahatulan ang lahat ng bagay, at ftutubusin ang lahat ng bagay, maliban sa mga yaong kanyang hindi inilagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kapag kanyang natatakan ang lahat ng bagay, hanggang sa katapusan ng lahat ng bagay; at ang pagtunog ng mga pakakak ng pitong anghel ay paghahanda at pagtatapos ng kanyang gawain, sa pasimula ng ikapitong libong taon—ang paghahanda ng daan bago ang oras ng kanyang pagparito.

  13 Tanong—Kailan maisasakatuparan ang mga bagay, na nasusulat sa ika-9 na kabanata ng Apocalipsis?Sagot—Ang mga yaon ay maisasakatuparan pagkatapos ng pagbubukas ng ikapitong tatak, bago ang pagparito ni Cristo.

  14 Tanong—Ano ang dapat nating maunawaan sa maliit na aklat na akinain ni Juan, na binanggit sa ika-10 kabanata ng Apocalipsis?Sagot—Ating dapat na maunawaan na ito ay misyon, at ordenansa, para sa kanya upang btipunin ang mga lipi ni Israel; masdan, ito ay si Elias, na, siyang gaya ng nasusulat, ay kailangang dumating at cpanumbalikin ang lahat ng bagay.

  15 Tanong—Ano ang dapat nating maunawaan sa dalawang asaksi, sa ikalabing-isang kabanata ng Apocalipsis?Sagot—Sila ang dalawang propeta na babangon sa bansa ng bJudio sa mga chuling araw, sa panahon ng dpagpapanumbalik, at magpopropesiya sa mga Judio matapos silang matipon at naitayo ang bayan ng Jerusalem sa elupain ng kanilang mga ama.