Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 71
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 71

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, ika-1 ng Disyembre 1831 (History of the Church, 1:238–239). Ang Propeta ay nagpatuloy na magsalin ng Biblia na kasama si Sidney Rigdon bilang kanyang tagasulat hanggang sa ang paghahayag na ito ay natanggap, sa panahong ito ay pansamantalang isinaisantabi muna upang matupad nila ang tagubilin na ibinigay rito. Ang mga kapatid ay kailangang humayo upang mangaral nang sa gayon ay mabawasan ang hindi mabuting damdaming namumuo laban sa Simbahan bunga ng paglalathala ng ilang lathalain sa pahayagan ni Ezra Booth, na ganap na tumalikod sa kanyang relihiyon.

  1–4, Sina Joseph Smith at Sidney Rigdon ay isinugo upang ipahayag ang ebanghelyo; 5–11, Ang mga kaaway ng mga Banal ay lilituhin.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na aking mga tagapaglingkod na Joseph Smith, Jun., at aSidney Rigdon, na ang oras ay katotohanang dumating na, na kinakailangan at nararapat sa akin na inyong buksan ang inyong mga bibig sa bpagpapahayag ng aking ebanghelyo, ang mga bagay tungkol sa kaharian, ipinaliliwanag ang mga chiwaga nito mula sa mga banal na kasulatan, alinsunod sa bahaging iyon ng Espiritu at kapangyarihan na ibibigay sa inyo, maging tulad ng aking niloloob.

  2 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipahayag sa sanlibutan sa mga lugar sa palibot, at sa simbahan din, sa loob ng isang panahon, maging hanggang sa ito ay ipaalam sa inyo.

  3 Katotohanang ito ay misyon sa isang panahon, na aking ibinigay sa inyo.

  4 Kaya nga, gumawa kayo sa aking ubasan. Manawagan sa mga naninirahan sa lupa, at magpatotoo, at ihanda ang daan para sa mga kautusan at paghahayag na darating.

  5 Ngayon, masdan, ito ang karunungan; ang sinumang babasa, siya ay aumunawa at btumanggap din;

  6 Sapagkat sa kanya na tatanggap nito ay bibigyan ng higit pang akasaganahan, maging kapangyarihan.

  7 Kaya nga, alituhin ang inyong mga kaaway; tawagin sila upang bharapin kayo maging sa madla at nang sarilinan; at yayamang kayo ay matapat ang kanilang kahihiyan ay ipakikita.

  8 Kaya nga, sila ay magdala ng kanilang matitibay na dahilan laban sa Panginoon.

  9 Katotohanan, yaon ang wika ng Panginoon sa inyo—walang asandata na ginawa laban sa inyo ang mananaig;

  10 At kung sinumang tao ang magtataas ng kanyang tinig laban sa inyo siya ay lilituhin sa aking sariling panahon.

  11 Kaya nga, sundin ang aking mga kautusan; ang mga ito ay tunay at tapat. Maging gayon nga. Amen.