Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 92
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 92

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-15 ng Marso 1833 (History of the Church, 1:333). Ang paghahayag ay iniukol kay Frederick G. Williams, na kamakailan lamang ay itinalagang tagapayo sa Unang Panguluhan.

  1–2, Ang Panginoon ay nagbigay ng isang kautusan tungkol sa pagtanggap sa nagkakaisang orden.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, ibinibigay ko sa anagkakaisang orden, na itinatag alinsunod sa kautusang ibinigay kamakailan, ang isang paghahayag at kautusan hinggil sa aking tagapaglingkod na si Frederick G. Williams, na inyo siyang tanggapin sa orden. Ang sinasabi ko sa isa ay sinasabi ko sa lahat.

  2 At muli, sinasabi ko sa iyo aking tagapaglingkod na Frederick G. Williams, ikaw ay magiging isang masiglang kasapi ng ordeng ito; at yayamang ikaw ay tapat sa pagsunod sa lahat ng naunang kautusan ikaw ay pagpapalain magpakailanman. Amen.