Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 69
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 69

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:234–235). Ang pagkakatipon ng mga paghahayag na hinahangad sa maagang paglalathala ay ipinasa sa natatanging pagpupulong noong ika-1 ng Nobyembre. Noong ika-3 ng Nobyembre, ang paghahayag na makikita rito bilang bahagi 133 ay idinagdag at tinawag na Apendise. Bilang kapasiyahan sa pagpupulong, si Oliver Cowdery ay itinalaga upang dalhin ang manuskrito ng mga tinipong paghahayag at kautusan sa Independence, Missouri, para sa paglilimbag. Siya rin ay kailangang magdala ng mga salapi na pinag-ambagan para sa pagpapatayo ng Simbahan sa Missouri. Sapagkat ang pagdaraanan ng paglalakbay ay maghahatid sa kanya sa isang bayan na may kakaunting naninirahan hanggang sa hangganan, isang kasama sa paglalakbay ay kanais-nais.

  1–2, Si John Whitmer ang sasama kay Oliver Cowdery sa Missouri; 3–8, Siya rin ay mangangaral at magtitipon, magtatala, at susulat ng makasaysayang pangyayari.

  1 Makinig sa akin, wika ng Panginoon ninyong Diyos, para sa kapakanan ng aking tagapaglingkod na si aOliver Cowdery. Hindi karunungan sa akin na siya ay pagkatiwalaan sa mga kautusan at mga salapi na kanyang dadalhin sa lupain ng Sion, maliban sa may isa na sasama sa kanya na tunay at tapat.

  2 Kaya nga, ako, ang Panginoon, ay niloob na ang aking tagapaglingkod, si aJohn Whitmer, ay dapat sumama sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery;

  3 At gayon din na siya ay magpatuloy sa pagsulat at paggawa ng akasaysayan ng lahat ng mahalagang bagay na kanyang mapapansin at malalaman hinggil sa aking simbahan;

  4 At gayon din na siya ay tatanggap ng apayo at tulong mula sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery at sa iba pa.

  5 At gayon din, ang aking mga tagapaglingkod na nasa ibang bansa sa mundo ay dapat magpadala ng mga ulat ng kanilang mga apangangasiwa sa lupain ng Sion;

  6 Sapagkat ang lupain ng Sion ay magiging isang luklukan at lugar na tanggapan at gagawan ng lahat ng bagay na ito.

  7 Gayunman, ang aking tagapaglingkod na si John Whitmer ay maglalakbay nang maraming ulit sa bawat lugar, at sa bawat simbahan, upang siya ay lalong madaling makatamo ng kaalaman—

  8 Nangangaral at nagpapaliwanag, nagsusulat, nagsisipi, pumipili, at kumukuha ng lahat ng bagay na para sa ikabubuti ng simbahan, at para sa bumabangong salinlahi sa lupain ng aSion, upang ariin ito ng sali’t salinlahi, magpakailanman at walang katapusan. Amen.