Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 23
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 23

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Manchester, New York, Abril 1830, para kina Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, Sr.; at Joseph Knight, Sr. (History of the Church, 1:80). Bunga ng tapat na hangarin ng limang taong nabanggit na malaman ang kani-kanilang mga tungkulin, ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon at natanggap ang paghahayag na ito.

  1–7, Ang mga naunang disipulong ito ay tinawag na mangaral, manghikayat, at palakasin ang Simbahan.

  1 Masdan, nangungusap ako sa iyo, Oliver, ng ilang salita. Masdan, ikaw ay pinagpala, at ikaw ay wala sa ilalim ng kaparusahan. Subalit mag-ingat sa akapalaluan, upang huwag kang bmatukso.

  2 Ipaalam ang iyong tungkulin sa simbahan, at gayon din sa sanlibutan, at ang iyong puso ay mabubuksan upang mangaral ng katotohanan mula ngayon at magpakailanman. Amen.

  3 Masdan, nangungusap ako sa iyo, Hyrum, ng ilang salita; sapagkat ikaw rin ay wala sa ilalim ng kaparusahan, at ang iyong puso ay bukas, at ang iyong dila ay kinalagan; at ang iyong tungkulin ay manghikayat, at patuloy na apalakasin ang simbahan. Dahil dito ang iyong tungkulin ay sa simbahan magpakailanman, at ito ay dahil sa iyong mag-anak. Amen.

  4 Masdan, nangungusap ako ng ilang salita sa iyo, aSamuel; sapagkat ikaw rin ay wala sa ilalim ng kaparusahan, at ang iyong tungkulin ay manghikayat, at palakasin ang simbahan; at ikaw ay hindi pa tinatawag upang mangaral sa sanlibutan. Amen.

  5 Masdan, nangungusap ako ng ilang salita sa iyo, Joseph; sapagkat ikaw rin ay wala sa ilalim ng kaparusahan, at ang iyo ring tungkulin ay manghikayat, at palakasin ang simbahan; at ito ang iyong tungkulin mula ngayon at magpakailanman. Amen.

  6 Masdan, ipinaaalam ko sa iyo, Joseph Knight, sa pamamagitan ng mga salitang ito, na kailangan mong pasanin ang iyong akrus, kung saan ay kailangan kang bmanalangin nang cmalakas sa harapan ng sanlibutan at gayon din nang lihim, at sa iyong mag-anak, at sa iyong mga kaibigan, at sa lahat ng dako.

  7 At, masdan, tungkulin mo na amakiisa sa tunay na simbahan, at patuloy na ibigay ang iyong wika sa panghihikayat, upang ikaw ay makatanggap ng gantimpala ng manggagawa. Amen.