Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 125
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 125

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, Marso 1841, hinggil sa mga Banal sa lupang teritoryo ng Iowa (History of the Church, 4:311–312).

  1–4, Ang mga Banal ay magtatayo ng mga lunsod at magtitipon sa mga istaka ng Sion.

  1 Ano ang kalooban ng Panginoon hinggil sa mga banal sa lupang Teritoryo ng Iowa?

  2 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, kung yaong mga atinatawag ang kanilang sarili sa aking pangalan at nagsasabi na aking mga banal, kung kanilang gagawin ang aking kalooban at susundin ang aking mga kautusan hinggil sa kanila, sama-sama nilang tipunin ang kanilang sarili sa mga lugar na aking ilalaan sa kanila sa pamamagitan ng aking tagapaglingkod na si Joseph, at magtayo ng mga lunsod sa aking pangalan, upang sila ay maging handa sa yaong nakalaan para sa panahong darating.

  3 Pagtayuin sila ng isang lunsod sa aking pangalan sa lupaing katapat ng lunsod ng Nauvoo, at ang pangalang aZarahemla ang ipangalan dito.

  4 At yaong mga nanggagaling sa silangan, at sa kanluran, at sa hilaga, at sa timog, na may naising manirahan dito, kunin ang kanilang mana na nabanggit, gayon din sa lunsod ng aNashville, o sa lunsod ng Nauvoo, at sa lahat ng bistaka na aking itinakda, wika ng Panginoon.