Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 49
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 49

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, at Leman Copley, sa Kirtland, Ohio, Marso 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Ilang pinagkukunan ng kasaysayan ang nagbibigay ng petsa ng paghahayag na ito bilang Mayo 1831.) Niyakap ni Leman Copley ang ebanghelyo subalit naniniwala pa rin siya sa ilang aral ng mga Shaker (Nagkakaisang Samahan ng mga Naniniwala sa Ikalawang Pagpapakita ni Cristo) kung saan siya ay dating kasapi. Ilan sa paniniwala ng mga Shaker na ang ikalawang pagparito ni Cristo ay naganap na at siya ay nagpakita sa anyo ng isang babae, na si Ann Lee; ang pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig ay hindi itinuturing na mahalaga; ang pagkain ng karne ng baboy ay tuwirang ipinagbabawal, at marami ang hindi kumakain ng karne; at ang buhay walang asawa ay itinuturing na mas mataas pa sa buhay may asawa. Sa pagbibigay ng paunang salita sa paghahayag na ito, isinulat ng Propeta, “Upang magkaroon ng higit na pang-unawa sa paksa, ako ay nagtanong sa Panginoon, at natanggap ang sumusunod” (History of the Church, 1:167). Pinabulaanan ng paghahayag ang ilang saligang kuru-kuro ng mga pangkat ng mga Shaker. Ang mga nabanggit na kapatid ay nagdala ng isang sipi ng paghahayag sa komunidad ng mga Shaker (malapit sa Cleveland, Ohio) at binasa sa kanila ang kabuuan nito, subalit ito ay tinanggihan.

  1–7, Ang araw at oras ng pagparito ni Cristo ay mananatiling walang nakaaalam hanggang sa siya ay pumarito; 8–14, Ang mga tao ay kailangang magsisi, maniwala sa ebanghelyo, at sumunod sa mga ordenansa upang makamit ang kaligtasan; 15–16, Ang kasal ay inorden ng Diyos; 17–21, Ang pagkain ng karne ay ipinahintulot; 22–28, Ang Sion ay mananagana at ang mga Lamanita ay mamumukadkad gaya ng rosas bago ang Ikalawang Pagparito.

  1 Makinig sa aking salita, aking mga tagapaglingkod na Sidney, at Parley, at Leman; sapagkat masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na nagbibigay ako sa inyo ng isang kautusan na kayo ay hahayo at amangangaral ng aking ebanghelyo na inyong natanggap, maging gaya ng pagkatanggap ninyo nito, sa mga Shaker.

  2 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na sila ay nagnanais na malaman ang bahagi ng katotohanan, subalit hindi lahat, sapagkat sila ay hindi amatwid sa harapan ko at talagang kinakailangang magsisi.

  3 Dahil dito, isinugo ko kayo, aking mga tagapaglingkod na Sidney at Parley, upang mangaral ng ebanghelyo sa kanila.

  4 At ang aking tagapaglingkod na si Leman ay oordenan sa gawaing ito, nang siya ay makapagpaliwanag sa kanila, hindi alinsunod sa mga yaong kanyang natanggap sa kanila, kundi alinsunod sa mga aituturo ninyo sa kanya na aking mga tagapaglingkod; at sa pamamagitan ng paggawa nito ay akin siyang pagpapalain, kung hindi, hindi siya magtatagumpay.

  5 Gayon ang wika ng Panginoon; sapagkat ako ay Diyos, at aisinugo ang aking Bugtong na Anak sa daigdig para sa bpagtubos ng sanlibutan, at nag-utos na siya na tatanggap sa kanya ay maliligtas, at siya na hindi tatanggap sa kanya ay cisusumpa

  6 At kanilang ginawa sa aAnak ng Tao maging tulad ng kanilang ninais na gawin; at kanyang kinuha ang kanyang kapangyarihan mula sa bkanang kamay ng kanyang ckaluwalhatian, at ngayon ay naghahari sa kalangitan, at maghahari hanggang sa siya ay bumaba sa lupa upang ilagay ang lahat ng kaaway sa dilalim ng kanyang mga paa, kung aling panahon ay nalalapit na—

  7 Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsabi nito; subalit ang oras at ang aaraw ay walang taong nakaaalam, ni ang mga anghel sa langit, ni hindi nila malalaman hanggang sa siya ay pumarito.

  8 Dahil dito, nais ko na ang lahat ng tao ay magsisi, sapagkat ang lahat ay nasasailalim sa akasalanan, maliban sa mga yaong aking inilaan sa aking sarili, mga bbanal na tao na hindi ninyo nakikilala.

  9 Dahil dito, sinasabi ko sa inyo na aking ipinadala sa inyo ang aking walang hanggang atipan, maging yaong mula pa noong simula.

  10 At yaong aking ipinangako ay aking tinupad, at lahat ng abansa sa mundo ay byuyuko rito; at, kung hindi sa kanilang sarili, sila ay bababa, sapagkat yaong ngayon ay dumadakila ng kanyang sarili ay cibubuwal sa kapangyarihan.

  11 Dahil dito, ako ay nagbibigay sa inyo ng isang kautusan na kayo ay ahumayo sa mga taong ito, at sabihin sa kanila, katulad ng aking apostol noong unang panahon, na ang pangalan ay Pedro:

  12 Maniwala sa pangalan ng Panginoong Jesus, na siyang pumarito sa mundo, at siyang paparito, ang simula at ang wakas;

  13 aMagsisi at magpabinyag sa pangalan ni Jesucristo, alinsunod sa banal na kautusan, para sa kapatawaran ng mga kasalanan;

  14 At sinuman ang gagawa nito ay matatanggap ang akaloob na Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga bkamay ng mga elder ng simbahan.

  15 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sinuman ang anagbabawal ng pagkakasal ay hindi inorden ng Diyos, sapagkat ang bkasal ay inorden ng Diyos sa tao.

  16 Samakatwid, naaayon sa batas na siya ay magkaroon ng isang aasawa, at silang dalawa ay magiging bisang laman, at lahat ng ito ay upang matupad ng cmundo ang layunin ng kanyang pagkakalikha.

  17 At nang ito ay mapuno ng tao, alinsunod sa kanyang apagkakalikha bbago ginawa ang mundo.

  18 At sinuman ang anagbabawal na kumain ng bkarne, na ang tao ay hindi nararapat kumain nito ay hindi inorden ng Diyos;

  19 Sapagkat, masdan, ang mga ahayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at ang mga yaong nagmumula sa lupa, ay inorden upang gamitin ng tao para sa pagkain at para sa kasuotan, at upang siya ay managana.

  20 Subalit hindi ibinigay na ang isang tao ay amag-ari ng higit kaysa sa iba, dahil dito ang bsanlibutan ay nasa makasalanang kalagayan.

  21 At sa aba sa tao na amagpapadanak ng dugo o kaya ay mag-aaksaya ng laman at walang pangangailangan.

  22 At muli katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang Anak ng Tao ay hindi apaparito sa anyo ng isang babae, ni sa anyo ng isang lalaking naglalakbay sa lupa.

  23 Samakatwid, huwag amagpalinlang, sa halip ay manatiling matatag, btumatanaw sa panginginig ng kalangitan at sa pagyanig ng lupa, at paggiray na parang isang taong lasing, at ang mga clambak ay patataasin, at ang mga dbundok ay pabababain, at ang mga baku-bakong dako ay mapapatag—at lahat ng ito kapag pinatunog ng anghel ang kanyang epakakak.

  24 Subalit bago dumating ang dakilang araw ng Panginoon, si aJacob ay mananagana sa ilang, at ang mga Lamanita ay bmamumukadkad gaya ng rosas.

  25 Ang Sion ay amananagana sa mga bburol at magsasaya sa mga bundok, at magkakasamang titipunin sa lugar na aking itinakda.

  26 Masdan, sinasabi ko sa inyo, humayo kayo gaya ng aking ipinag-uutos sa inyo; magsisi sa lahat ng inyong kasalanan; ahumingi at kayo ay makatatanggap; kumatok at kayo ay pagbubuksan.

  27 Masdan, ako ay magpapatiuna sa inyo at mapapasainyong alikuran; at ako ay bmapapasagitna ninyo, at kayo ay hindi cmalilito.

  28 Masdan, ako si Jesucristo, at ako ay amadaling paparito. Maging gayon nga. Amen.