Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 96
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 96

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, ipinakikita ang ayos ng lunsod o istaka ng Sion sa Kirtland, Ohio, ika-4 ng Hunyo 1833, ibinigay bilang halimbawa sa mga Banal sa Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Ang pagkakataon ay isang pagpupulong ng matataas na saserdote, at ang pangunahing paksa ng pagsasaalang-alang ay pamamahagi ng ilang lupain, kilala bilang sakahang Pranses, pag-aari ng Simbahan malapit sa Kirtland. Yayamang ang kapulungan ay hindi magkasundo kung sino ang mamamahala ng sakahan, lahat ay nagkasundong magtanong sa Panginoon hinggil sa bagay na ito.

  1, Ang Istaka ng Kirtland ng Sion ay palalakasin; 2–5, Ang obispo ang maghahati ng mga mana para sa mga Banal; 6–9, Si John Johnson ay magiging kasapi ng nagkakaisang orden.

  1 Masdan, sinasabi ko sa inyo, narito ang karunungan, upang inyong malaman kung ano ang gagawin hinggil sa bagay na ito, sapagkat kapaki-pakinabang sa akin na ang aistakang ito na aking itinatag para sa lakas ng Sion ay mapalakas.

  2 Samakatwid, ang aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney ang mamamahala ng lugar sa inyo, kung saan aking balak na magtayo ng aking banal na bahay.

  3 At muli, hatiin ito sa mga lote, ayon sa karunungan, para sa kapakinabangan ng mga naghahangad ng mga mana, ayon sa pagpapasiya sa pagsasanggunian sa inyo.

  4 Samakatwid, tiyakin na inyong haharapin ang bagay na ito, at ang bahaging yaon na kinakailangan para sa kapakinabangan ng aking aorden, para sa hangaring maipahayag ang aking salita sa mga anak ng tao.

  5 Sapagkat masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ito ang pinakakapaki-pakinabang sa akin, na ang aking salita ay maiparating sa mga anak ng tao, para sa hangaring mapalambot ang mga puso ng mga anak ng tao para sa inyong ikabubuti. Maging gayon nga. Amen.

  6 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, karunungan at kapaki-pakinabang sa akin, na ang aking tagapaglingkod na si John Johnson kung kaninong handog ay aking tinanggap, at kung kaninong mga panalangin ay aking narinig, sa kanya ako ay nagbibigay ng pangako ng buhay na walang hanggan yayamang kanyang sinusunod ang aking mga kautusan magmula ngayon—

  7 Sapagkat siya ay inapo ni aJose at kabahagi ng mga pagpapala ng pangakong ginawa sa kanyang mga ama—

  8 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapaki-pakinabang sa akin na siya ay maging kasapi ng orden, upang siya ay makatulong sa pagdadala ng aking salita sa mga anak ng tao.

  9 Samakatwid inyo siyang oordenan sa pagpapalang ito, at siya ay magsusumikap na maalis ang mga pagkakautang na nasa bahay na nabanggit sa inyo, upang siya ay manirahan doon. Maging gayon nga. Amen.