Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 114
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 114

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, ika-17 ng Abril 1838 (History of the Church, 3:23).

  1–2, Ang mga tungkuling pansimbahan na hinahawakan ng yaong hindi matatapat ay ibibigay sa iba.

  1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon: Karunungan sa aking tagapaglingkod na si David W. Patten, na isaayos niya ang lahat ng kanyang negosyo sa lalong madaling panahon na magagawa niya, at gumawa ng pamamahagi ng kanyang kalakal, upang maisagawa niya ang isang misyon sa akin sa susunod na tagsibol, kasama ng iba, maging labindalawa kasama siya, upang magpatotoo sa aking pangalan at magpahayag ng mabuting balita sa buong daigdig.

  2 Sapagkat katotohanan ganito ang wika ng Panginoon, na yayamang mayroon sa inyo na nagtatatwa sa aking pangalan, iba ang ailalagay bkapalit nila at tatanggapin ang kanilang obispado. Amen.