Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 68
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 68

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831, sa pakiusap nina Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, at William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). Kahit na ang paghahayag na ito ay ibinigay bilang tugon sa pagsusumamo na ang kaisipan ng Panginoon ay ipaalam hinggil sa mga nabanggit na elder, marami sa mga nilalaman ang tumutukoy sa buong Simbahan.

  1–5, Ang mga salita ng mga elder kapag pinakikilos ng Espiritu Santo ay banal na kasulatan; 6–12, Ang mga elder ay mangangaral at magbibinyag, at mga tanda ay susunod sa mga tunay na naniniwala; 13–24, Ang panganay sa mga anak na lalaki ni Aaron ay maaaring maglingkod bilang Namumunong Obispo (iyon ay, hawakan ang mga susi ng panguluhan bilang isang obispo) sa ilalim ng tagubilin ng Unang Panguluhan; 25–28, Ang mga magulang ay inutusang ituro ang ebanghelyo sa kanilang mga anak; 29–35, Ang mga Banal ay kailangang sundin ang Sabbath, masikap na gumawa, at manalangin.

  1 Ang aking tagapaglingkod, si Orson Hyde, ay tinawag sa pamamagitan ng kanyang ordinasyon na ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo, sa pamamagitan ng aEspiritu ng buhay na Diyos, nang tao sa tao, at nang lupain sa lupain, sa mga kongregasyon ng masasama, sa kanilang mga sinagoga, tinatalakay at ipinaliliwanag ang lahat ng banal na kasulatan sa kanila.

  2 At, masdan, at narito, ito ay isang halimbawa sa lahat ng yaong naorden sa pagkasaserdoteng ito, kung kaninong misyon ay itinakda sa kanila na humayo—

  3 At ito ang halimbawa sa kanila, na sila ay amangungusap habang sila ay pinakikilos ng Espiritu Santo.

  4 At anuman ang kanilang sasabihin kapag pinakikilos ng aEspiritu Santo ay magiging mga banal na kasulatan, ang magiging kalooban ng Panginoon, ang magiging kaisipan ng Panginoon, ang magiging salita ng Panginoon, ang magiging tinig ng Panginoon, at ang bkapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan.

  5 Masdan, ito ang pangako ng Panginoon sa inyo, O kayo na aking mga tagapaglingkod.

  6 Kaya nga, magalak, at huwag amatakot, sapagkat ako ang Panginoon ay kasama ninyo, at tatayo sa tabi ninyo; at magpapatotoo kayo sa akin, maging si Jesucristo, na ako ang Anak ng buhay na Diyos, na ako ang noon, na ako ang ngayon, at na ako ay paparito.

  7 Ito ang salita ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na aOrson Hyde, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Luke Johnson, at sa aking tagapaglingkod na si Lyman Johnson, at sa aking tagapaglingkod na si William E. McLellin, at sa lahat ng matapat na elder ng aking simbahan—

  8 aHumayo kayo sa buong sanlibutan, bipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng ckinapal, gumaganap sa dkarapatan na aking ibinigay sa inyo, enagbibinyag sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

  9 At asiya na naniniwala at nabinyagan ay bmaliligtas, at siya na hindi naniniwala ay cmapapahamak.

  10 At siya na naniniwala ay pagpapalain ng mga kalakip na atanda, maging tulad ng nasusulat.

  11 At sa inyo ay ipagkakaloob na malaman ang mga atanda ng panahon, at ang mga tanda ng pagparito ng Anak ng Tao;

  12 At kasindami ng patototohanan ng Ama, sa inyo ay ipagkakaloob ang kapangyarihang aibuklod ang mga ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.

  13 At ngayon, hinggil sa mga bagay na karagdagan sa mga tipan at kautusan, ito ang mga yaon—

  14 May matitira pagkaraan nito, sa takdang panahon ng Panginoon, na ibang mga aobispo na itatalaga sa simbahan, upang mangasiwa maging alinsunod sa una;

  15 Kaya nga sila ay magiging amatataas na saserdote na mga karapat-dapat, at sila ay itatalaga ng bUnang Panguluhan ng Pagkasaserdoteng Melquisedec, maliban sa sila ay mga literal na inapo ni cAaron.

  16 At kung sila ay mga literal na inapo ni aAaron sila ay may legal na karapatan sa obispado, kung sila ay mga panganay sa mga anak na lalaki ni Aaron;

  17 Sapagkat ang mga panganay ang may karapatan sa panguluhan ng pagkasaserdoteng ito, at ang mga asusi o karapatan nito.

  18 Walang sinumang tao ang may legal na karapatan sa katungkulang ito, na hawakan ang mga susi ng pagkasaserdoteng ito, maliban sa siya ay aliteral na inapo at ang panganay ni Aaron.

  19 Subalit, bilang amataas na saserdote ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay may kapangyarihang gampanan ang lahat ng nakabababang katungkulan maaari niyang gampanan ang katungkulan ng bobispo kung walang literal na inapo ni Aaron ang matatagpuan, kung siya ay tinawag at itinalaga at inordenan sa kapangyarihang ito, sa ilalim ng mga kamay ng Unang Panguluhan ng Pagkasaserdoteng Melquisedec.

  20 At ang literal na inapo ni Aaron, din, ay kailangang tawagin ng Panguluhang ito, at natagpuang karapat-dapat, at ahinirang, at binordenan sa ilalim ng mga kamay ng Panguluhang ito, kung hindi sila ay hindi legal na may karapatan na gumanap sa kanilang pagkasaserdote.

  21 Subalit, sa bisa ng batas hinggil sa kanilang karapatan sa pagkasaserdote magmula sa ama hanggang sa anak na lalaki, maaari nilang maangkin ang pagkakahirang sa kanila kung sa anumang oras ay mapatutunayan nila ang kanilang angkan, o matitiyak ito sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Panginoon sa ilalim ng mga kamay ng mga nabanggit na Panguluhan.

  22 At muli, walang obispo o mataas na saserdote na itatalaga sa ministeryong ito ang lilitisin o uusigin sa anumang krimen, maliban sa ito ay sa harapan ng aUnang Panguluhan ng simbahan;

  23 At yayamang siya ay natagpuang may kasalanan sa harapan ng Panguluhang ito, sa pamamagitan ng patotoo na hindi mapabubulaanan, siya ay parurusahan;

  24 At kung siya ay magsisisi siya ay apatatawarin, alinsunod sa mga tipan at kautusan ng simbahan.

  25 At muli, yayamang ang mga amagulang ay may mga anak sa Sion, o sa alinman sa kanyang mga bistaka na naitatag, na hindi cnagtuturo sa kanila na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Cristo ang Anak ng buhay na Diyos, at ng pagbibinyag at ang kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, pagsapit ng dwalong taong gulang, ang ekasalanan ay nasa ulo ng mga magulang.

  26 Sapagkat ito ay magiging batas sa mga naninirahan sa aSion, o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag.

  27 At ang kanilang mga anak ay abibinyagan para sa bkapatawaran ng kanilang mga kasalanan pagsapit ng cwalong taong gulang, at tatanggapin ang pagpapatong ng kamay.

  28 At tuturuan din nila ang kanilang mga anak na amanalangin, at magsilakad nang matwid sa harapan ng Panginoon.

  29 At ang mga naninirahan sa Sion ay susundin din ang araw ng aSabbath upang panatilihin itong banal.

  30 At ang mga naninirahan sa Sion ay aalalahanin din ang kanilang mga gawain, yayamang sila ay itinalagang gumawa, nang buong katapatan; sapagkat ang mga tamad ay naaalaala ng Panginoon.

  31 Ngayon, ako, ang Panginoon, ay hindi lubos na nalulugod sa mga naninirahan sa Sion, sapagkat may mga atamad sa kanila; at ang kanilang mga anak ay lumalaki rin sa bkasamaan; hindi rin nila chinahanap nang may pagsusumigasig ang mga yaman ng kawalang-hanggan, sa halip ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman.

  32 Ang mga bagay na ito ay hindi nararapat, at kinakailangang mahinto mula sa kanila; kaya nga, ang aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery ay dadalhin ang mga salitang ito sa lupain ng Sion.

  33 At isang kautusan ang ibinibigay ko sa kanila—na siya na hindi tumutupad sa kanyang mga apanalangin sa harapan ng Panginoon sa panahong yaon, siya ay pananatilihin sa balaala sa harapan ng hukom ng aking mga tao.

  34 Ang mga asalitang ito ay tunay at tapat; kaya nga, huwag labagin ang mga ito, ni bmagbawas mula rito.

  35 Masdan, ako ang aAlpha at Omega, at ako ay madaling bpaparito. Amen.