Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 12
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 12

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Joseph Knight, Sr., sa Harmony, Pennsylvania, Mayo 1829 (History of the Church, 1:47–48). Naniwala si Joseph Knight sa mga sinabi ni Joseph Smith hinggil sa kanyang pagmamay-ari ng mga lamina ng Aklat ni Mormon at ng gawain ng pagsasalin na noon ay ginagawa at ilang ulit na nagbigay ng gamit na pagtulong kay Joseph Smith at sa kanyang tagasulat, na nagpahintulot sa kanilang makapagpatuloy sa pagsasalin. Sa kahilingan ni Joseph Knight, ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon at natanggap ang paghahayag na ito.

  1–6, Ang mga manggagawa sa ubasan ay magtatamo ng kaligtasan; 7–9, Lahat ng nagnanais at karapat-dapat ay maaaring tumulong sa gawain ng Panginoon.

  1 aIsang dakila at kagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng tao.

  2 Masdan, ako ang Diyos; tumalima sa aking salita, na buhay at mabisa, mas matalas kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto; samakatwid, tumalima sa aking salita.

  3 Masdan, ang bukid ay puti na upang anihin; samakatwid, sinuman ang may nais na gumapas humawak siya ng kanyang panggapas nang buo niyang lakas, at gumapas habang may araw pa, upang siya ay makapag-ipon ng walang hanggang kaligtasan para sa kanyang kaluluwa sa kaharian ng Diyos.

  4 Oo, sinuman ang hahawak ng kanyang panggapas at maggagapas, siya rin ay tinawag ng Diyos.

  5 Samakatwid, kung ikaw ay hihingi sa akin ay makatatanggap ka; kung ikaw ay kakatok ay pagbubuksan ka.

  6 Ngayon, yayamang ikaw ay humihingi, masdan, sinasabi ko sa iyo sundin ang aking mga kautusan, at hangaring ipahayag at itatag ang kapakanan ng Sion.

  7 Masdan, sinasabi ko sa iyo, at gayon din sa mga yaong nagnanais na dalhin at itatag ang gawaing ito;

  8 At walang sinuman ang makatutulong sa gawaing ito maliban kung siya ay magiging amapagpakumbaba at puno ng bpagmamahal, may cpananampalataya, dpag-asa, at epag-ibig sa kapwa-tao, na mahinahon sa lahat ng bagay, anuman ang ipinagkatiwala sa kanyang pangangalinga.

  9 Masdan, ako ang ilaw at ang buhay ng sanlibutan, na nangungusap ng mga salitang ito, samakatwid tumalima nang buo mong kakayahan, at pagkatapos ikaw ay tatawagin. Amen.