Mga Banal na Kasulatan
  pahina ng pamagat
  Footnotes
  Theme

  Ang
  Doktrina
  At Mga
  Tipan

  ng Ang Simbahan Ni Jesucristo
  ng Mga Banal sa mga Huling Araw

  Naglalaman ng mga Paghahayag na Ibinigay Kay
  Joseph Smith, Ang Propeta
  Lakip ang Ilang Karagdagan ng Kanyang mga Kahalili
  sa Panguluhan ng Simbahan

  Inilathala ng
  Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
  Banal sa mga Huling Araw

  Salt Lake City, Utah, USA 1998