Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 48
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 48

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Marso 1831 (History of the Church, 1:166–167). Ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon tungkol sa pamamaraan ng pagkuha ng mga lupain para sa titirahan ng mga Banal. Ito ay isang mahalagang bagay dahil sa paglipat ng mga kasapi ng Simbahan mula sa silangang Estados Unidos, sa pagsunod sa utos ng Panginoon na sila ay nararapat na magtipun-tipon sa Ohio (tingnan ang bahagi 37:1–3; 45:64).

  1–3, Ang mga Banal sa Ohio ay magbabahagi ng kanilang mga lupain sa kanilang mga kapatid; 4–6, Ang mga Banal ay bibili ng mga lupain, magtatayo ng isang lunsod, at susunod sa payo ng kanilang mga namumunong pinuno.

  1 Kinakailangan na kayo ay manatili sa kasalukuyan sa inyong mga lugar na tinitirahan, yayamang ito ay naaangkop sa inyong kalagayan.

  2 At yayamang kayo ay may mga lupain, kayo ay amagbabahagi sa mga kapatid mula sa silangan;

  3 At yayamang kayo ay walang mga lupain, hayaan silang bumili sa kasalukuyan sa yaong mga dako sa paligid, na inaakala nilang mabuti, sapagkat talagang kinakailangang sila ay magkaroon ng mga lugar na matitirahan sa kasalukuyan.

  4 Talagang kinakailangan na ipunin ninyo ang lahat ng salaping maaari ninyong ipunin, at na makuha ninyo ang lahat ng inyong makukuha sa kabutihan, nang sa darating na panahon kayo ay amakabili ng lupain upang maging mana, maging ang blunsod.

  5 Ang pook ay hindi pa ihahayag; subalit matapos ang inyong mga kapatid ay dumating mula sa silangan ay may mga taong atiyak na itatalaga, at sa kanila ito ay ipagkakaloob na bmalaman ang pook, o sa kanila ito ihahayag.

  6 At sila ay itatalagang bumili ng mga lupain, at simulang itayo ang saligan ng alunsod; at pagkatapos kayo ay magsisimulang magtipon kasama ng iyong mga mag-anak, bawat tao alinsunod sa kanyang bmag-anak, alinsunod sa kanyang kalagayan, at gaya ng itinakda sa kanya ng panguluhan at ng obispo ng simbahan, alinsunod sa mga batas at kautusan na inyong natanggap, at inyong matatanggap sa hinaharap. Maging gayon nga. Amen.