Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 13
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 13

  Ang ordinasyon kina Joseph Smith at Oliver Cowdery sa Pagkasaserdoteng Aaron sa pampang ng Ilog ng Susquehanna, malapit sa Harmony, Pennsylvania, ika-15 ng Mayo 1829 (History of the Church, 1:39–42). Ang ordinasyon ay ginawa sa pamamagitan ng mga kamay ng isang anghel, na nagpakilala sa kanyang sarili na si Juan, na siya ring tinatawag na Juan Bautista sa Bagong Tipan. Ipinaliwanag ng anghel na siya ay kumikilos sa ilalim ng tagubilin nina Pedro, Santiago, at Juan, ang mga sinaunang Apostol, na may hawak ng mga susi ng nakatataas na pagkasaserdote, na tinatawag na Pagkasaserdoteng Melquisedec. Ang pangako ay ibinigay kina Joseph at Oliver na sa tamang panahon ang Pagkasaserdoteng Melquisedec ay ipagkakaloob sa kanila. (Tingnan sa bahagi 27:7, 8, 12.)

  Ang mga susi at kapangyarihan ng Pagkasaserdoteng Aaron ay ipinaalam.

  1 Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod, sa pangalan ng Mesiyas aking aiginagawad ang bPagkasaserdoteng Aaron, na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga canghel, at ng ebanghelyo ng dpagsisisi, at ng epagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan; at ito ay hindi na muling kukunin sa mundo, hanggang ang mga anak na lalaki ni fLevi ay mag-alay muli ng handog sa Panginoon sa gkabutihan.