Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 63
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 63

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, bandang katapusan ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:206–211). Ang Propeta, si Sidney Rigdon, at si Oliver Cowdery ay dumating sa Kirtland noong ika-27 ng Agosto mula sa kanilang pagdalaw sa Missouri. Bilang pambungad na salita sa kanyang tala ng paghahayag na ito, isinulat ng Propeta, “Sa mga araw na ito na ang Simbahan ay nagsisimula pa lamang, may malaking pananabik na matanggap ang salita ng Panginoon sa bawat paksa na sa anumang pamamaraan ay may kinalaman sa ating kaligtasan; at yayamang ang lupain ng Sion ngayon ang pinakamahalagang bagay rito sa lupa na isinasaalang-alang, ako ay nagtanong sa Panginoon para sa karagdagang kaalaman sa pagtitipon ng mga Banal, at ang pagbili ng lupain, at iba pang mga bagay” (History of the Church, 1:207).

  1–6, Ang araw ng pagkapoot ay sasapit sa masasama; 7–12, Ang mga tanda ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya; 13–19, Ang mga nangangalunya sa puso ay magtatatwa sa pananampalataya at itatapon sa lawa ng apoy; 20, Ang matapat ay tatanggap ng mana sa nabagong-anyong mundo; 21, Buong salaysay ng mga pangyayari sa Bundok ng Pagbabagong-anyo ay hindi pa naipahahayag; 22–23, Ang masunurin ay tatanggapin ang mga hiwaga ng kaharian; 24–31, Mga mana sa Sion ay bibilhin; 32–35, Ang Panginoon ay nagpahayag ng mga digmaan, at papatayin ng masasama ang masasama; 36–48, Ang mga Banal ay magtitipon sa Sion at maglalaan ng mga salapi upang itayo ito; 49–54, Ang mga pagpapala ay tiniyak sa matatapat sa Ikalawang Pagparito, sa Pagkabuhay na mag-uli, at sa Milenyo; 55–58, Ito ay araw ng babala; 59–66, Ang pangalan ng Panginoon ay ginagamit sa walang kabuluhan ng mga yaong gumagamit nito nang walang karapatan.

  1 Makinig, O kayong mga tao, at buksan ang inyong mga puso at makinig mula sa malayo; at makinig, kayo na tumatawag sa inyong sarili na mga tao ng Panginoon, at pakinggan ang salita ng Panginoon at ang kanyang kalooban hinggil sa inyo.

  2 Oo, katotohanan, sinasabi ko, pakinggan ang salita niya na ang galit ay nagsisiklab laban sa masasama at amapanghimagsik;

  3 Na siyang nagnanais na kunin maging sila na ninanais niyang amakuha, at pinangangalagaan ang buhay nila na nais niyang pangalagaan;

  4 Na gumagawa sa sarili niyang kalooban at kasiyahan; at nangwawasak kung kailan niya ibig, at may kapangyarihang ibulid ang kaluluwa sa impiyerno.

  5 Masdan, ako, ang Panginoon, nangungusap sa aking tinig, at ito ay masusunod.

  6 Dahil dito, katotohanang sinasabi ko, makinig ang masasama, at ang mga mapanghimagsik ay matakot at manginig; at ang mga hindi nananampalataya ay itikom ang kanilang mga labi, sapagkat ang aaraw ng pagkapoot ay sasapit sa kanila na parang isang bipu-ipo, at lahat ng laman ay cmalalaman na ako ang Diyos.

  7 At siya na naghahanap ng mga tanda ay makakikita ng mga atanda, subalit hindi tungo sa kaligtasan.

  8 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, mayroon sa inyo na naghahanap ng mga tanda, at mayroon ngang gayon maging mula sa simula;

  9 Subalit, masdan, ang pananampalataya ay hindi dumarating sa pamamagitan ng mga tanda, kundi ang mga tanda ay sumusunod sa yaong sumasampalataya.

  10 Oo, ang mga tanda ay dumarating sa pamamagitan ng apananampalataya, hindi sa pamamagitan ng kalooban ng mga tao, ni sa kanilang kagustuhan, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos.

  11 Oo, ang mga tanda ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, tungo sa mga gawang kagila-gilalas, sapagkat kung walang apananampalataya ay walang taong makapagpapalugod sa Diyos; at kung kanino ang Diyos ay nagagalit siya ay hindi lubos na nalulugod; kaya nga, sa kanya siya ay hindi nagpapakita ng mga tanda, maliban sa bpagkagalit tungo sa kanilang ckaparusahan.

  12 Kaya nga, ako, ang Panginoon, ay hindi nalulugod sa mga yaon na kasama ninyo na naghanap ng mga tanda at kababalaghan upang magkaroon ng pananampalataya, at hindi sa ikabubuti ng mga tao tungo sa aking kaluwalhatian.

  13 Gayunman, nagbigay ako ng mga kautusan, at marami ang tumalikod sa aking mga kautusan at hindi sinunod ang mga ito.

  14 Mayroon sa inyo na mga anangangalunyang lalaki at babae; ilan sa mga ito ay tumalikod sa inyo, at ang iba ay nanatili sa inyo na pagkatapos nito ngayon ay ibubunyag.

  15 Ang mga yaon ay mag-ingat at magsisi agad, kung hindi ang paghuhukom ay sasapit sa kanila gaya ng isang patibong, at ang kanilang kahangalan ay ipahahayag, at ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila sa mata ng mga tao.

  16 At katotohanang sinasabi ko sa inyo, gaya ng aking sinabi noon, siya na atumitingin sa isang babae upang bpagnasaan siya, o kung sinuman ang magkasala ng cpakikiapid sa kanilang mga puso, hindi mapapasakanila ang Espiritu, kundi itatatwa ang pananampalataya at matatakot.

  17 Kaya nga, ako, ang Panginoon, ay nagsabi na ang mga aduwag, at ang mga hindi nananampalataya, at lahat ng bsinungaling, at sinuman ang nagmamahal at cgumagawa ng kasinungalingan, at ang mga patutot, at ang mga manggagaway, ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa dlawang yaon na nagniningas sa apoy at asupre, na siyang eikalawang kamatayan.

  18 Katotohanang sinasabi ko, na sila ay hindi magkakaroon ng bahagi sa aunang pagkabuhay na mag-uli.

  19 At ngayon masdan, ako, ang Panginoon, ay nagsasabi sa inyo na kayo ay hindi amabibigyang-katwiran, sapagkat ang mga bagay na ito ay nasa gitna ninyo.

  20 Gayunman, siya na anagtitiis sa pananampalataya at ginagawa ang aking kalooban, ang siya ring mananaig, at makatatanggap ng bmana sa mundo kapag ang araw ng pagbabagong-anyo ay dumating;

  21 Kapag ang amundo ay bnagbagong-anyo, maging alinsunod sa huwarang ipinakita sa aking mga apostol sa cbundok; na kung aling ulat ang kabuuan ay hindi pa ninyo natatanggap.

  22 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na gaya ng aking sinabi na aking ipaaalam ang aking kalooban sa inyo, masdan aking ipaaalam ito sa inyo, hindi sa kaparaanan ng kautusan, sapagkat marami ang hindi sumusunod sa aking mga kautusan.

  23 Subalit sa kanya na sumusunod sa aking mga kautusan ay ibibigay ko ang mga ahiwaga ng aking kaharian, at ang mga ito sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na bbuhay, na cbumubukal tungo sa buhay na walang hanggan.

  24 At ngayon, masdan, ito ang kalooban ng Panginoon ninyong Diyos hinggil sa kanyang mga banal, na sila ay sama-samang magtipun-tipon sa lupain ng Sion, hindi nagmamadali, at baka magkaroon ng kaguluhan, na magdadala ng salot.

  25 Masdan, ang lupain ng aSion—ako, ang Panginoon, ay hawak ito sa sarili kong kamay;

  26 Gayunman, ako, ang Panginoon, ay ibinibigay kay aCesar ang mga bagay na kay Cesar.

  27 Kaya nga, ako, ang Panginoon ay nagnanais na inyong bilhin ang mga lupain, upang kayo ay magkaroon ng kalamangan sa sanlibutan, upang magkaroon kayo ng karapatang mag-angkin sa sanlibutan upang sila ay hindi mapukaw sa galit.

  28 Sapagkat inilalagay ni aSatanas sa kanilang puso na magalit sa inyo, at sa pagpapadanak ng dugo.

  29 Kaya nga, ang lupain ng Sion ay hindi makukuha kundi sa pamamagitan ng pagbili o sa pamamagitan ng dugo, kung hindi ay walang mana para sa inyo.

  30 At kung sa pamamagitan ng pagbili, masdan kayo ay pinagpala;

  31 At kung sa pamamagitan ng dugo, yayamang kayo ay pinagbawalang magdanak ng dugo, narito, ang inyong mga kaaway ay sasalakay sa inyo, at kayo ay pahihirapan nang lunsod sa lunsod, at nang sinagoga sa sinagoga, at ilan lamang ang makatatagal upang tumanggap ng mana.

  32 Ako, ang Panginoon, ay galit sa masasama; aking ipinagkakait ang aking Espiritu sa mga naninirahan sa mundo.

  33 Ako ay nanumpa sa aking poot, at nagpahayag ng mga adigmaan sa balat ng lupa, at ang masasama ay papatayin ang masasama, at takot ang mananaig sa bawat tao;

  34 At ang mga abanal din ay bahagyang makatatakas; gayunman, ako, ang Panginoon, ay kasama nila, at bbababa sa langit mula sa kinaroroonan ng aking Ama at tutupukin ang cmasasama sa dapoy na di-maapula.

  35 At masdan, hindi pa ito sa ngayon, kundi sa hinaharap.

  36 Kaya nga, nakikita na ako, ang Panginoon, ay nagpahayag ng lahat ng bagay na ito sa balat ng lupa, niloob ko na ang aking mga banal ay magtipun-tipon sa lupain ng Sion;

  37 At na ang bawat tao ay tanganan ang akabutihan sa kanyang mga kamay at katapatan sa kanyang mga balakang, at itaas ang btinig ng babala sa mga naninirahan sa mundo; at ipahayag maging sa salita at sa pagtakas na ang ckapanglawan ay sasapit sa masasama.

  38 Kaya nga, ang aking mga disipulo sa Kirtland ay isaayos ang kanilang mga temporal na pangangailangan, na naninirahan sa sakahang ito.

  39 Ang aking tagapaglingkod na si Titus Billings, na siyang namamahala roon, ay ipagbili ang lupain, upang siya ay maging handa sa darating na tagsibol nang siya ay makapaglakbay patungo sa lupain ng Sion, kasama nila na naninirahan dito, maliban sa kanila na aking ilalaan sa aking sarili, na hindi aalis hanggang sa aking iutos sa kanila.

  40 At ang lahat ng salapi na maaaring matira, hindi mahalaga sa akin kung ito man ay kakaunti o marami, ay ipadala sa lupain ng Sion, sa kanila na aking itinalagang tumanggap.

  41 Masdan, ako, ang Panginoon, ay magbibigay sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ng kapangyarihan upang siya ay amakakilala sa pamamagitan ng Espiritu yaong mga magsisitungo sa lupain ng Sion, at yaong aking mga disipulo na matitira.

  42 Ang aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney ay pananatilihin ang kanyang tindahan, o sa ibang salita, ang tindahan, ng kaunti pang panahon.

  43 Gayunman, siya ay magbabahagi ng lahat ng salapi na maaari niyang ibahagi, upang ipadala sa lupain ng Sion.

  44 Masdan, ang mga bagay na ito ay nasa sarili niyang mga kamay, siya ay gagawa alinsunod sa karunungan.

  45 Katotohanang sinasabi ko, siya ay ordenan bilang isang kinatawan sa mga disipulo na matitira, at siya ay maoordenan sa kapangyarihang ito;

  46 At ngayon dalawin agad ang mga simbahan, ipinaliliwanag ang mga bagay na ito sa kanila, kasama ng aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery. Masdan, ito ang aking kalooban, magtamo ng mga salapi maging gaya ng aking itinagubilin.

  47 Siya na amatapat at nagtitiis ay mananaig sa sanlibutan.

  48 Siya na nagpapadala ng mga kayamanan sa lupain ng Sion ay makatatanggap ng amana sa daigdig na ito, at ang kanyang mga gawa ay susunod sa kanya, at gayon din ang gantimpala sa daigdig na darating.

  49 Oo, at pinagpala ang mga patay na anangamatay sa Panginoon, mula ngayon, kapag ang Panginoon ay pumarito, at ang mga lumang bagay ay bnagsilipas na, at lahat ng bagay ay naging bago, sila ay cbabangon mula sa mga patay, at hindi na dmamamatay pagkatapos, at tatanggap ng mana sa harapan ng Panginoon, sa banal na lunsod.

  50 At siya na nabubuhay kapag ang Panginoon ay pumarito, at nanatiling tapat sa pananampalataya, apinagpala siya; gayunman, itinakda sa kanya na bmamatay sa gulang ng tao.

  51 Kaya nga, ang mga bata aay blalaki hanggang sa sila ay tumanda; ang matatandang tao ay mamamatay, subalit sila ay hindi matutulog sa alabok, kundi sila ay cmababago sa isang kisap-mata.

  52 Kaya nga, sa kadahilanang ito ipinangaral ng mga apostol sa sanlibutan ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay.

  53 Ang mga bagay na ito ang mga bagay na kailangan ninyong hanapin, at, nangungusap alinsunod sa paraan ng Panginoon, ang mga ito ngayon ay analalapit na, at sa panahon na darating, maging sa araw ng pagparito ng Anak ng Tao.

  54 At hanggang sa oras na yaon ay mayroon pa ring mga hangal na abirhen sa gitna ng marurunong; at sa oras na yaon darating ang lubusang paghihiwalay ng mabubuti at ng masasama; at sa araw na yaon isusugo ko ang aking mga anghel upang bbunutin ang masasama at itapon sa di-maapulang apoy.

  55 At ngayon masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako, ang Panginoon, ay hindi nalulugod sa aking tagapaglingkod na si aSidney Rigdon; bdinadakila niya ang kanyang sarili sa kanyang puso, at hindi tumatanggap ng payo, sa halip ay pinighati ang Espiritu;

  56 Kaya nga ang kanyang mga aisinulat ay hindi matatanggap ng Panginoon, at siya ay gagawa ng iba; at kung hindi ito tatanggapin ng Panginoon, masdan hindi na siya mananatili sa katungkulang itinalaga sa kanya.

  57 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ayaong nagnanais sa kanilang mga puso, sa kaamuan, na bbalaan ang mga makasalanan na magsisi, sila ay maoordenan sa kapangyarihang ito.

  58 Sapagkat ito ay araw ng babala, at hindi araw ng maraming salita. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi makukutya sa mga huling araw.

  59 Masdan, ako ay mula sa kaitaasan, at ang aking kapangyarihan ay nasa ibaba. Ako ay sumasaibabaw sa lahat, at sumasalahat, at nasa lahat, at ahinahanap ang lahat ng bagay, at darating ang araw na lahat ng bagay ay mapapasailalim ko.

  60 Masdan, ako ang aAlpha at Omega, maging si Jesucristo.

  61 Kaya nga, ang lahat ng tao ay mag-ingat kung paano nila sinasambit ang aking apangalan sa kanilang mga labi—

  62 Sapagkat masdan, katotohanang sinasabi ko, na marami sa kanila ang nasa ilalim ng sumpang ito, na gumagamit sa pangalan ng Panginoon, at ginagamit ito nang walang kabuluhan, na walang karapatan.

  63 Kaya nga, ang mga kasapi ng simbahan ay magsisi ng kanilang mga kasalanan, at ako, ang Panginoon, ay aariin sila; kung hindi sila ay ihihiwalay.

  64 Tandaan na yaong nagmumula sa kaitaasan ay abanal, at kailangang bsambitin nang may pag-iingat, at sa panghihimok ng Espiritu; at dito ay walang sumpa, at matatanggap ninyo ang Espiritu sa cpamamagitan ng panalangin; kaya nga, kung wala nito ay mananatili ang sumpa.

  65 Ang aking mga tagapaglingkod, sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon, ay maghanap ng isang tahanan, gaya ng itinuro sa kanila sa pamamagitan ng apanalangin ng Espiritu.

  66 Ang mga bagay na ito ay mananatili upang madaig sa pamamagitan ng pagtitiis, nang sa gayon ay makatanggap ng lalong higit pa at walang hanggang atimbang ng bkaluwalhatian, kung hindi, isang mas masidhing sumpa. Amen.