Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 82
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 82

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Jackson County, Missouri, ika-26 ng Abril 1832 (History of the Church, 1:267–269). Ang pangyayari ay isang pangkalahatang pagpupulong ng Simbahan kung saan si Joseph Smith, ang Propeta, ay itinaguyod bilang Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote, na kung saang katungkulan siya ay dating inordenan sa isang kapulungan ng matataas na saserdote, elder, at kasapi, sa Amherst, Ohio, ika-25 ng Enero 1832 (tingnan sa ulo ng bahagi 75). Dati-rati hindi mga pangkaraniwang pangalan ang ginamit sa paglalathala ng paghahayag na ito upang maitago ang pagkakakilanlan ng mga taong binanggit (tingnan sa ulo ng bahagi 78).

  1–4, Kung marami ang ibinigay, marami ang hihingin; 5–7, Ang kadiliman ay naghahari sa daigdig; 8–13, Ang Panginoon ay nakatali kapag ginawa natin ang kanyang sinasabi; 14–18, Ang Sion ay kinakailangang maragdagan sa kagandahan at kabanalan; 19–24, Bawat tao ay dapat hangarin ang kapakanan ng kanyang kapwa.

  1 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, aking mga tagapaglingkod, na yayamang apinatatawad ninyo ang isa’t isa sa inyong mga kasalanan, maging ako, ang Panginoon, ay pinatatawad kayo.

  2 Gayunman, mayroon sa inyo na labis na nagkasala; oo, maging alahat kayo ay nagkasala; subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, mag-ingat magmula ngayon, at tumigil sa paggawa ng kasalanan, kung hindi, mga matinding paghatol ang babagsak sa inyong ulo.

  3 Sapagkat sa kanya na siyang binigyan ng amarami ay marami ang bhihingin; at siya na cnagkasala laban sa mas dakilang dliwanag ay tatanggap ng mas malaking kaparusahan.

  4 Tinawag ninyo ang aking pangalan para sa mga apaghahayag, at ibinigay ko ang mga ito sa inyo; at yayamang hindi ninyo sinunod ang aking mga sinabi, na aking ibinigay sa inyo, kayo ay naging mga manlalabag; at bkatarungan at kahatulan ang mga kaparusahan na nakakapit sa aking batas.

  5 Samakatwid, anuman ang aking sabihin sa isa sinasabi ko sa lahat: aMagbantay, sapagkat pinalalaganap ng bkaaway ang kanyang nasasakupan, at ang ckadiliman ay naghahari;

  6 At ang galit ng Diyos ay nagsiklab laban sa mga naninirahan sa mundo; at walang gumagawa ng mabuti, sapagkat ang lahat ay nalihis ng alandas.

  7 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako, ang Panginoon, ay hindi maglalagay ng anumang akasalanan sa inyong pananagutan; humayo kayo sa inyong mga lakad at huwag magkasala pa; subalit sa yaong tao na nagkasala ay mababalik ang bdating kasalanan, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  8 At muli, sinasabi ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo ang isang abagong kautusan, upang inyong maunawaan ang aking kalooban hinggil sa inyo;

  9 O, sa madaling salita, ibinibigay ko sa inyo ang mga tagubilin kung paano kayo akikilos sa harapan ko, upang ito ay bumalik para sa inyong kaligtasan.

  10 Ako, ang Panginoon, ay anakatali kapag ginawa ninyo ang aking sinabi; subalit kapag hindi ninyo ginawa ang aking sinabi, kayo ay walang pangako.

  11 Kaya nga, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kinakailangan para sa aking mga tagapaglingkod na sina Edward Partridge at Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert at Sidney Rigdon, at ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, at John Whitmer at Oliver Cowdery, at W. W. Phelps at Martin Harris na mataling amagkakasama ng isang bigkis at tipan na hindi malalagot ng kasalanan, maliban sa ang paghuhukom ay kaagad na susunod, sa inyong ilang pinangangasiwaan—

  12 Na pamahalaan ang mga bagay-bagay ng mga maralita, at lahat ng bagay na nauukol sa obispado kapwa sa lupain ng Sion at sa lupain ng Kirtland;

  13 Sapagkat aking inilaan ang lupain ng Kirtland sa aking sariling takdang panahon para sa kapakinabangan ng mga banal ng Kataas-taasan, at para sa isang aistaka sa Sion.

  14 Sapagkat ang Sion ay kinakailangang maragdagan sa kagandahan, at sa kabanalan; ang kanyang mga hangganan ay kinakailangang mapalawak; ang kanyang mga istaka ay kinakailangang mapalakas; oo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aSion ay kinakailangang bumangon at magsuot ng kanyang bmagagarang damit.

  15 Samakatwid, ibinibigay ko sa inyo ang kautusang ito, na inyong itali ang inyong sarili ng tipang ito, at ito ay mangyayari alinsunod sa mga batas ng Panginoon.

  16 Masdan, naririto rin ang karunungan sa akin para sa inyong ikabubuti.

  17 At kayo ay kailangang maging apantay, o sa madaling salita, kayo ay kailangang magkaroon ng mga pantay-pantay na karapatan sa mga ari-arian, para sa kapakinabangan ng pamamahala ng mga pananagutan sa inyong mga pinangangasiwaan, bawat tao alinsunod sa kanyang mga kakulangan at kanyang mga pangangailangan, yayamang ang kanyang mga kakulangan ay makatwiran—

  18 At lahat ng ito ay para sa kapakinabangan ng simbahan ng buhay na Diyos, upang ang bawat tao ay mapabuti sa kanyang atalento, upang ang bawat tao ay magtamo ng iba pang mga talento, oo, maging sandaang ulit, para mailagay sa bkamalig ng Panginoon, upang maging pag-aari ng buong simbahan—

  19 Bawat taong hinahangad ang kapakanan ng kanyang kapwa, at ginagawa ang lahat ng bagay na ang amata ay nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos.

  20 Ang autos na ito ay aking itinakda upang maging isang walang hanggang utos sa inyo, at sa inyong mga kahalili, yayamang kayo ay hindi nagkasala.

  21 At ang tao na nagkakasala laban sa tipang ito, at pinatitigas ang kanyang puso laban dito, ay pakikitunguhan alinsunod sa mga batas ng aking simbahan, at dadalhin sa mga apananakit ni Satanas hanggang sa araw ng pagtubos.

  22 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, at ito ay karunungan, gawin ang inyong sarili na mga kaibigan ng Mammon ng kasamaan, at hindi nila kayo wawasakin.

  23 Iwanan ang paghahatol sa akin, sapagkat ito ay akin at ako ang agaganti. Kapayapaan ang mapasainyo; ang aking mga pagpapala ay magpapatuloy sa inyo.

  24 Sapagkat gayon pa man ang akaharian ay sa inyo, at magiging gayon magpakailanman, kung kayo ay hindi babagsak sa inyong pagiging matatag. Maging gayon nga. Amen.