Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 116
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 116

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith ang Propeta, malapit sa Wight’s Ferry, sa lugar na tinatawag na Spring Hill, Daviess County, Missouri, ika-19 ng Mayo 1838 (History of the Church, 3:35).

  1 Ang Spring Hill ay pinangalanan ng Panginoon na aAdan-ondi-Ahman, dahil, wika niya, ito ang lugar na kung saan si bAdan ay darating upang dalawin ang kanyang mga tao, o ang cMatanda sa mga Araw ay uupo, gaya ng sinabi ni Daniel, ang propeta.