Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 61
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 61

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa pampang ng Ilog ng Missouri, McIlwaine’s Bend, ika-12 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:202–205). Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Kirtland, ang Propeta at sampung elder ay naglakbay sa Ilog ng Missouri sa pamamagitan ng mga bangka. Sa pangatlong araw ng paglalakbay, maraming panganib ang naranasan. Si Elder William W. Phelps, sa isang pangitain na nangyari sa araw, ay nakita ang mangwawasak na nakasakay nang may kapangyarihan sa ibabaw ng tubig.

  1–12, Ang Panginoon ay nagpahayag ng maraming kapahamakan sa mga tubig; 13–22, Ang mga tubig ay isinumpa ni Juan, at ang mangwawasak ay nakasakay sa ibabaw nito; 23–29, Ang ilan ay may kapangyarihang utusan ang mga tubig; 30–35, Ang mga elder ay kailangang maglakbay nang dala-dalawa at ipangaral ang ebanghelyo; 36–39, Sila ay kailangang maghanda para sa pagparito ng Anak ng Tao.

  1 Masdan, at pakinggan ang tinig niya na nagtataglay ng lahat ng akapangyarihan, na siyang mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, maging bAlpha at Omega, ang simula at ang wakas.

  2 Masdan, katotohanang sinasabi ng Panginoon sa inyo, O kayong mga elder ng aking simbahan, na natitipon sa dakong ito, na kung kaninong mga kasalanan ay pinatawad na kayo ngayon, sapagkat ako, ang Panginoon, ay anagpapatawad ng mga kasalanan, at bmaawain sa yaong mga cnagtatapat ng kanilang mga kasalanan nang may mga mapagpakumbabang puso;

  3 Subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi na ito kinakailangan para sa buong samahan ng aking mga elder na mabilis na maglakbay sa mga tubig, samantalang ang mga naninirahan sa bawat panig ay nasasawi sa kawalan ng paniniwala.

  4 Gayunman, pinahintulutan ko ito upang inyong mapatotohanan; masdan, maraming panganib sa mga tubig, at marami pa lalung-lalo na pagkatapos nito;

  5 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay nagpahayag sa aking galit ng maraming kapahamakan sa mga tubig; oo, at lalo na sa mga tubig na ito.

  6 Gayunman, lahat ng laman ay nasa aking kamay, at siya na matapat sa inyo ay hindi masasawi sa pamamagitan ng tubig.

  7 Dahil dito, kinakailangan na ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert at ang aking tagapaglingkod na si aWilliam W. Phelps ay magmadali sa kanilang sadya at misyon.

  8 Gayunman, hindi ko hahayaan na kayo ay maghiwalay hangga’t hindi kayo anaparurusahan sa lahat ng inyong kasalanan, upang kayo ay maging isa, upang kayo ay hindi masawi sa bkasamaan;

  9 Subalit ngayon, katotohanang sinasabi ko, marapat sa akin na kayo ay maghiwalay. Kaya nga ang aking mga tagapaglingkod na sina Sidney Gilbert at William W. Phelps ay sasama sa kanilang mga dating kasamahan, at sila ay magmadali sa kanilang paglalakbay upang kanilang magampanan ang kanilang misyon, at sa pamamagitan ng pananampalataya sila ay mananaig;

  10 At yayamang sila ay matapat sila ay pangangalagaan, at ako, ang Panginoon, ay makakasama nila.

  11 At ang mga maiiwan ay kukunin yaong kinakailangan para sa pananamit.

  12 Dalhin ng aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert yaong hindi niya kinakailangan, ayon sa inyong pagkakasunduan.

  13 At ngayon, masdan, para sa inyong akabutihan ibinigay ko sa inyo ang isang bkautusan hinggil sa mga bagay na ito; at ako, ang Panginoon, ay mangangatwiran sa inyo tulad ng sa mga tao noong unang panahon.

  14 Masdan, ako, ang Panginoon, sa simula ay pinagpala ang mga atubig; subalit sa mga huling araw, sa pamamagitan ng bibig ng aking tagapaglingkod na si Juan, bisinumpa ko ang mga tubig.

  15 Kaya nga, darating ang panahon na walang laman na magiging ligtas sa mga tubig.

  16 At masasabi sa darating na panahon na walang sinuman ang makatutungo sa lupain ng Sion sa pamamagitan ng mga tubig, kundi siya na matwid sa puso.

  17 At, samantalang ako, ang Panginoon, ay aisinumpa ang lupa sa simula, maging gayon pa man sa mga huling araw ay pinagpala ko ito, sa kanyang panahon, upang gamitin ng aking mga banal, upang kanilang matamo ang katabaan nito.

  18 At ngayon binibigyan ko kayo ng kautusan na kung anuman ang sinabi ko sa isa ay sinasabi ko sa lahat, na dapat ninyong balaan ang inyong mga kapatid hinggil sa mga tubig na ito, upang hindi sila makapaglakbay sa mga ito, at baka ang kanilang pananampalataya ay magkulang at sila ay mahuli sa mga bitag;

  19 Ako, ang Panginoon, ay nagpasiya, at ang mangwawasak ay nakasakay sa ibabaw nito, at hindi ko binabawi ang aking ipinasiya.

  20 Ako, ang Panginoon, ay nagalit sa inyo kahapon, subalit ngayon ang aking galit ay napawi na.

  21 Kaya nga, yaong aking sinabihan, na dapat silang magmadali sa paglalakbay—muli sinasabi ko sa inyo, sila ay magmadali sa kanilang paglalakbay.

  22 At hindi mahalaga sa akin, pagkaraan ng maikling panahon, kung mangyayari na nagampanan nila ang kanilang misyon, kahit na naglakbay sila sa pamamagitan ng tubig o sa pamamagitan ng lupa; ito ay ipaaalam sa kanila alinsunod sa kanilang pagpapasiya pagkaraan nito.

  23 At ngayon, hinggil sa aking mga tagapaglingkod, sina Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jun., at Oliver Cowdery, huwag silang dumaang muli sa pamamagitan ng mga tubig, maliban sa kanal, habang naglalakbay patungo sa kanilang mga tahanan; o sa madaling salita hindi sila dapat dumaan sa tubig sa paglalakbay, maliban sa kanal.

  24 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nagtakda ng daan para sa paglalakbay ng aking mga banal; at masdan, ito ang daan—na pagkaraan nilang lisanin ang kanal sila ay maglalakbay sa lupa, yayamang sila ay inuutusang maglakbay at magtungo sa lupain ng Sion;

  25 At gagawin nila ang tulad ng sa mga anak ni Israel, aitinatayo ang mga tolda sa kanilang dinaraanan.

  26 At, masdan, ang kautusang ito ay inyong ibibigay sa lahat ng inyong kapatid.

  27 Gayunpaman, sa kanya na binigyan ng akapangyarihang utusan ang mga tubig, sa kanya ito ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu upang malaman ang lahat ng kanyang pamamaraan;

  28 Kaya nga, siya ay gagawa habang ang Espiritu ng buhay na Diyos ay nag-uutos sa kanya, maging sa lupa o sa mga tubig, habang ninanais kong ito ay gawin pagkaraan nito.

  29 At sa inyo ay ibinigay ang daraanan para sa mga banal, o ang daan para sa mga banal sa kampo ng Panginoon, sa paglalakbay.

  30 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking mga tagapaglingkod, Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jun., at Oliver Cowdery, ay hindi magbubukas ng kanilang mga bibig sa mga kongregasyon ng masasama hanggang sa sumapit sila sa Cincinnati;

  31 At sa lugar na iyon itataas nila ang kanilang mga tinig sa Diyos laban sa mga taong yaon, oo, sa kanya na kung kaninong galit ay nagsisiklab laban sa kanilang kasamaan, mga taong labis nang ahinog para sa pagkalipol.

  32 At mula roon sila ay maglalakbay para sa mga kongregasyon ng kanilang mga kapatid, sapagkat ang kanilang mga gawain maging ngayon ay higit na kinakailangan nila kaysa sa mga kongregasyon ng masasama.

  33 At ngayon, hinggil sa mga natitira, sila ay maglalakbay at aipahahayag ang salita sa mga kongregasyon ng masasama, yayamang ito ay ibinigay;

  34 At yayamang ginagawa nila ito alilinisin nila ang kanilang mga kasuotan, at sila ay magiging walang bahid-dungis sa harapan ko.

  35 At sila ay maglalakbay na magkakasama, o adala-dalawa, kung inaakala nilang mabuti, subalit ang aking tagapaglingkod na si Reynolds Cahoon, at ang aking tagapaglingkod na si Samuel H. Smith, na siya kong lubos na kinalulugdan, ay huwag maghihiwalay hanggang sa sila ay bumalik sa kanilang mga tahanan, at ito ay dahil sa isang matalinong hangarin sa akin.

  36 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, at kung ano ang aking sinabi sa isa sinasabi ko sa lahat, magalak, amaliliit na bata; sapagkat ako ay nasa inyong bgitna, at hindi ko kayo cpinabayaan;

  37 At yayamang kayo ay nagpakumbaba ng inyong sarili sa harapan ko, ang mga pagpapala ng akaharian ay sa inyo.

  38 Bigkisan ang inyong mga balakang at maging amaingat at maging mahinahon, magbantay sa pagparito ng Anak ng Tao, sapagkat siya ay paparito sa oras na hindi ninyo inaakala.

  39 aMagsipanalangin tuwina upang hindi kayo magsipasok sa btukso, upang kayo ay makapanatili sa araw ng kanyang pagparito, maging sa buhay o sa kamatayan. Maging gayon nga. Amen.