Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 60
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 60

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Jackson County, Missouri, ika-8 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:201–202). Sa pagkakataong ito ang mga elder na itinalagang bumalik sa Silangan ay nagnais na malaman kung paano sila makapagpapatuloy at sa anong landas at pamamaraan sila maglalakbay.

  1–9, Ang mga elder ay kailangang ipangaral ang ebanghelyo sa mga kongregasyon ng masasama; 10–14, Hindi nila dapat aksayahin ang kanilang panahon, ni itago ang kanilang mga talino; 15–17, Maaari nilang hugasan ang kanilang mga paa bilang isang patotoo laban sa yaong mga hindi tinanggap ang ebanghelyo.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa mga elder ng kanyang simbahan, na babalik kaagad sa lupain kung saan sila nanggaling: Masdan, ikinalulugod ko ito, na kayo ay pumarito;

  2 Subalit sa iba ako ay hindi lubos na nalulugod, sapagkat hindi nila binubuksan ang kanilang mga abibig, kundi kanilang bitinatago ang talino na aking ibinigay sa kanila, dahil sa ctakot sa tao. Sa aba sa gayon, sapagkat ang aking galit ay nagsisiklab laban sa kanila.

  3 At ito ay mangyayari, kung sila ay hindi magiging higit na matapat sa akin, ito ay akukunin, maging ang mga nasa kanila na.

  4 Sapagkat ako, ang Panginoon, ang naghahari sa itaas ng kalangitan, at sa mga ahukbo ng lupa; at sa araw na aking gagawin ang aking mga bhiyas, malalaman ng lahat ng tao kung ano ito na sinasabing kapangyarihan ng Diyos.

  5 Subalit, katotohanan, ako’y mangungusap sa inyo hinggil sa inyong paglalakbay sa lupain kung saan kayo nanggaling. Gumawa ng sasakyang-dagat, o bumili, kung anuman ang inaakala ninyong makabubuti, hindi ito mahalaga sa akin, at kaagad kayong maglakbay sa lugar na tinatawag na St. Louis.

  6 At mula roon ang aking mga tagapaglingkod, sina Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jun., at Oliver Cowdery, ay maglakbay sa Cincinnati;

  7 At sa lugar na ito kanilang itaas ang kanilang mga tinig at ipahayag ang aking salita nang may malalakas na tinig, walang galit o pag-aalinlangan, itinataas ang mga kamay na banal sa kanila. Sapagkat magagawa ko kayong abanal, at bpinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan.

  8 At ang mga natira ay maglakbay mula sa St. Louis, dala-dalawa, at ipangaral ang salita, hindi nagmamadali, sa mga kongregasyon ng masasama, hanggang sa makabalik sila sa mga simbahan kung saan sila nanggaling.

  9 At ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ng mga simbahan; sapagkat sa layuning ito ko sila isinugo.

  10 At ang aking tagapaglingkod na si aEdward Partridge ay magbahagi ng salapi na aking ibinigay sa kanya, isang bahagi sa aking mga elder na inutusang bumalik;

  11 At siya na may kaya, kanyang ibalik ito sa pamamagitan ng kinatawan; at siya na wala, sa kanya ito ay hindi na hihingin.

  12 At ngayon nangungusap ako tungkol sa mga natira na tutungo sa lupaing ito.

  13 Masdan, sila ay isinugo upang ipangaral ang aking ebanghelyo sa mga kongregasyon ng masasama; kaya nga, binibigyan ko sila ng kautusan, na ganito: Huwag ninyong asayangin ang inyong panahon, ni huwag ninyong itago ang inyong btalino upang ito ay hindi malaman.

  14 At pagkaraang makatungo kayo sa lupain ng Sion, at naipahayag na ang aking salita, kayo ay bumalik kaagad, ipinahahayag ang aking salita sa mga kongregasyon ng masasama, hindi nagmamadali, ni apagalit o nakikipagtalo.

  15 At ipagpag ang aalabok ng inyong mga paa laban sa yaong hindi tumanggap sa inyo, hindi sa kanilang harapan, at baka inyo silang pagalitin, kundi nang palihim; at hugasan ang inyong mga paa, bilang isang patotoo laban sa kanila sa araw ng paghuhukom.

  16 Masdan, ito ay sapat na sa inyo, at ang kalooban niya na nagsugo sa inyo.

  17 At sa pamamagitan ng bibig ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ito ay ipaaalam hinggil kina Sidney Rigdon at Oliver Cowdery. Ang iba pa ay pagkaraan nito. Maging gayon nga. Amen.