Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 2
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 2

  Hango mula sa mga salita ng anghel na si Moroni kay Joseph Smith, ang Propeta, habang nasa bahay ng ama ng Propeta sa Manchester, New York, noong gabi ng ika-21 ng Setyembre 1823 (History of the Church, 1:12). Si Moroni ang huli sa hanay ng mga mananalaysay na gumawa ng talaan na nasa daigdig ngayon bilang Aklat ni Mormon. (Ihambing sa Malakias 4:5–6; gayundin sa mga bahagi 27:9; 110:13–16; at 128:18.)

  1, Ipahahayag ni Elijah ang pagkasaserdote; 2–3, Mga pangako ng mga ama ay itatanim sa mga puso ng mga anak.

  1 Masdan, ipahahayag ko sa inyo ang Pagkasaserdote, sa pamamagitan ng kamay ni aElijah, ang propeta, bago dumating ang bdakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon.

  2 At akanyang itatanim sa mga puso ng mga anak ang mga bpangakong ginawa sa mga ama, at ang mga puso ng mga anak ay magbabalik-loob sa kanilang mga ama.

  3 Kung hindi magkagayon, ang buong mundo ay lubusang mawawasak sa kanyang pagparito.