Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 95
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 95

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-1 ng Hunyo 1833 (History of the Church, 1:350–352). Ang paghahayag na ito ay isang pagpapatuloy sa mga banal na tagubilin na magtayo ng mga bahay para sa pagsamba at pagtuturo, lalung-lalo na ang bahay ng Panginoon (tingnan sa bahagi 88:119–136 at bahagi 94).

  1–6, Ang mga Banal ay pinarusahan dahil sa kanilang kabiguang itayo ang bahay ng Panginoon; 7–10, Ang Panginoon ay nagnanais na gamitin ang kanyang bahay upang pagkalooban ang kanyang mga tao ng kapangyarihan mula sa itaas; 11–17, Ang bahay ay ilalaan bilang isang lugar ng pagsamba at para sa paaralan ng mga Apostol.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na aking minamahal, at ang aking minamahal ay akin ding apinarurusahan upang ang kanilang mga kasalanan ay bmapatawad, sapagkat kasama sa pagpaparusa ay aking inihahanda ang daan para sa kanilang cikaliligtas sa lahat ng bagay mula sa dtukso, at akin kayong minahal—

  2 Dahil dito, kayo ay talagang kinakailangang parusahan at kagalitan sa aking harapan;

  3 Sapagkat kayo ay nagkasala sa akin ng isang mabigat na kasalanan, na hindi ninyo isinaalang-alang ang dakilang kautusan sa lahat ng bagay, na aking ibinigay sa inyo hinggil sa pagtatayo ng aking abahay;

  4 Para sa paghahanda kung saan aking binalak na ihanda ang aking mga apostol na apungusan ang aking ubasan sa huling pagkakataon, upang aking maisagawa ang aking bdi-pangkaraniwang gawain, upang aking cmaibuhos ang aking Espiritu sa lahat ng laman—

  5 Subalit masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na marami ang naordenan sa inyo, na aking tinawag ngunit kaunti lamang sa kanila ang anapili.

  6 Sila na hindi napili ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan, sapagkat sila ay lumalakad sa akadiliman sa katanghaliang-tapat.

  7 At dahil dito ako ay nagbigay sa inyo ng isang kautusan na kayo ay tumawag ng inyong akapita-pitagang kapulungan, upang ang inyong bpag-aayuno at ang inyong pagdadalamhati ay makarating sa mga tainga ng Panginoon ng cSabaoth, na sa pagbibigay-kahulugan, ang dtagapaglikha ng unang araw, ang simula at ang wakas.

  8 Oo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ay nagbigay sa inyo ng isang kautusan na kayo ay magtayo ng isang bahay, na kung saang bahay ako ay nagbabalak na amagkaloob sa aking mga pinili ng kapangyarihan mula sa itaas;

  9 Sapagkat ito ang apangako ng Ama sa inyo; kaya nga’t ako ay nag-utos sa inyo na manatili, gaya ng aking mga apostol sa Jerusalem.

  10 Gayunman, ang aking mga tagapaglingkod ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan; at nagkaroon ng mga apagtatalo sa bpaaralan ng mga propeta; na napakasakit para sa akin, wika ng inyong Panginoon; kaya nga’t pinalabas ko sila upang parusahan.

  11 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking kalooban na magtayo kayo ng isang bahay. Kung inyong susundin ang aking mga kautusan kayo ay magkakaroon ng kapangyarihang itayo ito.

  12 Kung hindi ninyo asusundin ang aking mga kautusan, ang bpag-ibig ng Ama ay hindi magpapatuloy sa inyo, samakatwid kayo ay maglalakad sa kadiliman.

  13 Ngayon narito ang karunungan, at ang isipan ng Panginoon—ang bahay ay itatayo hindi alinsunod sa pamamaraan ng sanlibutan, dahil hindi ko ibinibigay sa inyo na kayo ay mamuhay alinsunod sa pamamaraan ng sanlibutan;

  14 Samakatwid, itayo ito alinsunod sa pamamaraang aking ipakikita sa tatlo sa inyo, na inyong itatalaga at oordenan sa kapangyarihang ito.

  15 At ang magiging sukat niyon ay limampu at limang talampakan ang luwang, at ito ay magiging animnapu’t limang talampakan ang haba, sa loob ng patyo niyon.

  16 At ang mababang bahagi ng loob ng patyo ay ilalaan sa akin para sa inyong paghahandog ng sakramento, at para sa inyong pangangaral, at sa inyong pag-aayuno, at sa inyong pananalangin, at sa apag-aalay ng inyong pinakabanal na mga naisin sa akin, wika ng Panginoon.

  17 At ang mataas na bahagi ng loob ng patyo ay ilalaan sa akin para sa paaralan ng aking mga apostol, wika ng Anak na aAhman; o, sa ibang salita, Alphus; o, sa ibang salita, Omegus; maging si Jesucristo na inyong bPanginoon. Amen.