Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 118
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 118

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, ika-8 ng Hulyo 1838, bilang kasagutan sa pagsamo: “Ipakita mo sa amin ang inyong kalooban, O Panginoon, hinggil sa Labindalawa” (History of the Church, 3:46).

  1–3, Ang Panginoon ang tutustos para sa mga mag-anak ng Labindalawa; 4–6, Ang mga puwang sa Labindalawa ay pinunan.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon: magdaos ng isang pagpupulong sa lalong madaling panahon; isaayos ang Labindalawa; at magtalaga ng mga taong apupuno sa mga lugar ng mga yaong bumagsak.

  2 Mananatili ang aking tagapaglingkod na si aThomas ng maikling panahon sa lupain ng Sion, upang ipahayag ang aking salita.

  3 Ang nalalabi ay patuloy na mangaral mula sa oras na yaon, at kung gagawin nila ito nang buong kababaan ng puso, sa kaamuan at akapakumbabaan, at bmahabang pagtitiis, ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa kanila ng isang pangako na ako ang tutustos para sa kanilang mga mag-anak; at isang mapakikinabangang pintuan ang mabubuksan para sa kanila, mula ngayon.

  4 At sa susunod na tagsibol humayo sila patungo sa ibayo ng malalaking tubig, at doon ipahayag ang aking ebanghelyo, ang kabuuan nito, at magbigay ng patotoo sa aking pangalan.

  5 Iwanan nila ang aking mga banal sa lunsod ng Far West, sa ikadalawampu’t anim ng Abril na susunod, sa pagtatayuan ng aking bahay, wika ng Panginoon.

  6 Ang aking tagapaglingkod na si John Taylor, at gayon din ang aking tagapaglingkod na si John E. Page, at gayon din ang aking tagapaglingkod na si Wilford Woodruff, at gayon din ang aking tagapaglingkod na si Willard Richards, ay italaga upang punan ang mga lugar ng mga yaong bumagsak, at opisyal na ipagbigay-alam ang kanilang pagkakatalaga.