Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 7
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 7

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829, nang sila ay magtanong sa pamamagitan ng Urim at Tummim hinggil sa kung si Juan, ang pinakamamahal na disipulo, ay namalagi sa katawang-lupa o namatay. Ang paghahayag ay isang naisaling ulat ng talaang isinulat ni Juan sa balat ng tupa at itinago niya na rin (History of the Church, 1:35–36).

  1–3, Si Juan, ang Pinakamamahal ay mananatiling buhay hanggang sa pumarito ang Panginoon; 4–8, Sina Pedro, Santiago, at Juan ang may hawak ng mga susi ng ebanghelyo.

  1 At sinabi ng Panginoon sa akin: Juan, aking apinakamamahal, ano ang bninanais mo? Sapagkat kung iyong hihilingin kung ano ang iyong ninanais, ito ay ipagkakaloob sa iyo.

  2 At sinabi ko sa kanya: Panginoon, ibigay ninyo sa akin ang kapangyarihan sa akamatayan, upang ako ay mabuhay at makapagdala ng mga kaluluwa sa inyo.

  3 At sinabi ng Panginoon sa akin: Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, dahil ninanais mo ito ikaw ay amamamalagi hanggang sa ako ay pumarito sa aking bkaluwalhatian, at cmagpopropesiya sa mga bansa, lahi, wika, at tao.

  4 At dahil dito ang Panginoon ay nagsabi kay Pedro: Kung kalooban ko na siya ay mamalagi hanggang sa pumarito ako, ano ito sa iyo? Sapagkat hiniling niya sa akin na siya ay makapagdala ng mga kaluluwa sa akin, subalit ikaw ay humiling na ikaw ay kaagad na makatungo sa akin sa aking akaharian.

  5 Sinasabi ko sa iyo, Pedro, ito ay isang mabuting naisin; subalit ang aking pinakamamahal ay nagnais na siya ay makagawa pa nang marami, o mas dakila pang gawain sa mga tao kaysa sa nagawa niya noon.

  6 Oo, isagawa niya ang isang mas dakilang gawain; kaya gagawin ko siyang tulad ng nag-aalab na apoy at isang anaglilingkod na anghel; siya ay maglilingkod para sa yaong mga bmagmamana ng kaligtasan na naninirahan sa cmundo.

  7 At gagawin kong ikaw ay maglingkod para sa kanya at para sa iyong kapatid na si Santiago; at sa inyong tatlo ibibigay ko ang kapangyarihang ito at ang mga asusi ng ministeryong ito hanggang sa ako ay pumarito.

  8 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapwa ninyo tatanggapin ang naaayon sa inyong mga ninanais, sapagkat kapwa kayo anagagalak sa yaong inyong ninais.