Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 57
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 57

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Sion, Jackson County, Missouri, ika-20 ng Hulyo 1831 (History of the Church, 1:189–190). Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon (bahagi 52), ang mga elder ay naglakbay mula sa Kirtland hanggang sa Missouri na may maraming iba’t ibang karanasan at ilang pagsalungat. Sa pagmumuni-muni sa kalagayan ng mga Lamanita at ang kakulangan ng kabihasnan, kalinangan, at relihiyon ng mga tao sa pangkalahatan, ang Propeta ay bumulalas: “Kailan mamumukadkad ang ilang gaya ng rosas? Kailan itatatag ang Sion sa kanyang kaluwalhatian, at saan itatayo ang Iyong templo, na kung saan ang lahat ng bansa ay magtutungo sa mga huling araw?” (History of the Church, 1:189). Pagkatapos nito natanggap niya ang paghahayag na ito.

  1–3, Ang Independence, Missouri, ay pook para sa Lunsod ng Sion at ng templo; 4–7, Ang mga Banal ay bibili ng lupain at tatanggap ng mga mana sa dakong yaon; 8–16, Si Sidney Gilbert ay magtatayo ng isang tindahan, si W. W. Phelps ay magiging manlilimbag, at si Oliver Cowdery ay pamamatnugutan ang mga manuskrito para sa paglalathala.

  1 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, wika ng Panginoon ninyong Diyos, na sama-samang nagtipon ng inyong sarili, alinsunod sa aking mga kautusan, sa lupaing ito, na lupain ng aMissouri, na blupaing aking itinakda at cinilaan para sa dpagtitipon ng mga banal.

  2 Dahil dito, ito ang lupang pangako, at ang alugar para sa lunsod ng bSion.

  3 At ganito ang wika ng Panginoon ninyong Diyos, kung kayo ay tatanggap ng karunungan narito ang karunungan. Masdan, ang lugar na ngayon ay tinatawag na Independence ang tampok na lugar; at ang dako para sa atemplo ay nasa gawing kanluran, sa lote na hindi malayo mula sa bahay-hukuman.

  4 Dahil dito, karunungan na ang lupain ay abilhin ng mga banal, at gayon din ang bawat sukat ng lupain sa gawing kanluran, maging patungo sa hangganan na bumabaybay sa pagitan ng bJudio at Gentil;

  5 At gayon din ang bawat sukat ng lupain na bumabaybay sa mga parang, yayamang ang aking mga disipulo ay amakabibili ng mga lupa. Masdan, ito ang karunungan, upang kanilang bmatamo ito bilang isang walang hanggang mana.

  6 At ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert ay tatayo sa katungkulan na aking itinalaga sa kanya, upang tumanggap ng mga salapi, upang maging isang akinatawan ng simbahan, na bibili ng mga lupain sa lugar sa paligid, yayamang ito ay maisasagawa sa kabutihan, at ayon sa itatagubilin ng karunungan.

  7 At ang aking tagapaglingkod na si aEdward Partridge ay tatayo sa katungkulan na aking itinalaga sa kanya, at bhatiin sa mga banal ang kanilang mana, maging gaya ng aking iniutos; at gayon din ang mga yaong kanyang itinalaga na tumulong sa kanya.

  8 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, manirahan ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert sa lugar na ito, at magtayo ng isang tindahan, upang siya ay makapagtinda ng mga kalakal nang walang daya, upang siya ay makakuha ng salapi upang ibili ng mga lupain para sa kabutihan ng mga banal, at nang kanyang matamo ang ano mang bagay na kakailanganin ng mga disipulo upang maitatag sa kanilang mana.

  9 At kumuha rin ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert ng isang lisensiya—masdan narito ang karunungan, at unawain ng sinumang babasa—nang siya ay makapagpadala rin ng mga kalakal sa mga tao, maging doon sa nais niyang maging mga klerk na maglilingkod sa kanya;

  10 Sa ganito maglaan para sa aking mga banal, nang ang aking ebanghelyo ay maipangaral sa mga yaong nakaupo sa akadiliman at nasa lugar at banino ng kamatayan.

  11 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, manirahan ang aking tagapaglingkod na si aWilliam W. Phelps sa lugar na ito, at maging bmanlilimbag para sa simbahan.

  12 At narito, kung ang sanlibutan ay tatanggap ng kanyang mga isinulat—masdan narito ang karunungan—kunin niya ang anumang maaaring matamo sa kabutihan, para sa ikabubuti ng mga banal.

  13 At ang aking tagapaglingkod na si aOliver Cowdery ay tumulong sa kanya, maging gaya ng aking ipinag-utos, saan mang lugar na itatakda sa kanya, upang sumipi, at upang magwasto, at pumili, nang ang lahat ng bagay ay maging wasto sa harapan ko, gaya ng pagpapatotoo ng Espiritu sa pamamagitan niya.

  14 At sa ganito manirahan ang yaong aking mga tinuran sa lupain ng Sion, sa lalong madaling panahon, kasama ang kanilang mag-anak, upang gawin ang yaong mga bagay maging gaya ng aking sinabi.

  15 At ngayon hinggil sa pagtitipon—Gumawa ang obispo at ang kinatawan ng mga paghahanda para sa yaong mga mag-anak na inutusang magtungo sa lupaing ito, sa lalong madaling panahon, at patirahin sila sa kanilang mana.

  16 At sa mga natira sa mga elder at kasapi may mga karagdagang tagubilin ang ibibigay pagkaraan nito. Maging gayon nga. Amen.