Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 42
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 42

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-9 ng Pebrero 1831 (History of the Church, 1:148–154). Ito ay tinanggap sa harapan ng labindalawang elder at bilang katuparan sa pangakong ginawa ng Panginoon noong una na ang “batas” ay ibibigay sa Ohio (tingnan sa bahagi 38:32). Tinukoy ng Propeta ang paghahayag na ito bilang “pagyakap sa batas ng Simbahan” (History of the Church, 1:148).

  1–10, Ang mga elder ay tinawag upang mangaral ng ebanghelyo, magbinyag ng mga nagbalik-loob, at magtatag ng Simbahan; 11–12, Sila ay kailangang tawagin at ordenan at magturo ng mga alituntunin ng ebanghelyo na natatagpuan sa mga banal na kasulatan; 13–17, Sila ay magtuturo at magpopropesiya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu; 18–29, Ang mga Banal ay inutusang huwag pumatay, magnakaw, magsinungaling, magnasa, makiapid, o magsalita ng masama laban sa iba; 30–39, Ang mga batas na mamamahala sa paglalaan ng mga ari-arian ay itinakda; 40–42, Kapalaluan at katamaran ay isinumpa; 43–52, Ang mga maysakit ay pagagalingin sa pamamagitan ng mga paglalapat at sa pamamagitan ng pananampalataya; 53–60, Ang mga banal na kasulatan ang namamahala sa Simbahan at kinakailangang ipahayag sa sanlibutan; 61–69, Ang lugar ng Bagong Jerusalem at ang mga hiwaga ng kaharian ay ipahahayag; 70–73, Ang mga inilaang ari-arian ay gagamitin upang tustusan ang mga pinuno ng Simbahan; 74–93, Ang mga batas na namamahala sa pangangalunya, pakikiapid, pagpatay, pagnanakaw, at pag-amin sa mga kasalanan ay ibinigay.

  1 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, na magkakasamang nagtipun-tipon ng inyong sarili sa aking pangalan, maging si Jesucristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ang Tagapagligtas ng sanlibutan; yayamang kayo ay naniniwala sa aking pangalan at sumusunod sa aking mga kautusan.

  2 Muli kong sinasabi sa inyo, makinig at dinggin at sundin ang abatas na aking ibibigay sa inyo.

  3 Sapagkat katotohanan kong sinasabi, yayamang kayo ay sama-samang nagtipun-tipon ng inyong sarili alinsunod sa akautusan na aking ipinag-utos sa inyo, at sinang-ayunan ang btungkol sa isang bagay na ito, at nagtanong sa Ama sa aking pangalan, kaya naman kayo ay makatatanggap.

  4 Masdan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ibinigay ko sa inyo itong unang kautusan, na kayo ay hahayo sa aking pangalan, bawat isa sa inyo, maliban sa aking tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon.

  5 Aking ibinigay sa kanila ang isang kautusan na sila ay hahayo sa isang maikling panahon, at ibibigay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aEspiritu kung kailan sila babalik.

  6 At kayo ay hahayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking Espiritu, mangangaral ng aking ebanghelyo, adala-dalawa, sa aking pangalan, lalakasan ang inyong mga tinig gaya ng tunog ng isang pakakak, na nagpapahayag ng aking salita katulad ng mga anghel ng Diyos.

  7 At kayo ay hahayong magbibinyag sa pamamagitan ng tubig, sinasabing: Magsisi kayo, magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na.

  8 At mula sa pook na ito kayo ay hahayo sa mga lupaing pakanluran; at yayamang inyong matatagpuan sila na mga tatanggap sa inyo ay inyong itatatag ang aking simbahan sa bawat lupain—

  9 Hanggang sa dumating ang panahon kung kailan ay ipahahayag sa inyo mula sa kaitaasan, kung kailan ang alunsod ng bBagong Jerusalem ay ihahanda, upang kayo ay cmatipon bilang isa, upang kayo ay aking maging dtao at ako ay maging Diyos ninyo.

  10 At muli, sinasabi ko sa inyo, na ang aking tagapaglingkod na si aEdward Partridge ay tatayo sa katungkulan na aking itinalaga sa kanya. At ito ay mangyayari na kung siya ay magkakasala may bibang itatalaga na kapalit niya. Maging gayon nga. Amen.

  11 At muli sinasabi ko sa inyo, na hindi ibibigay sa sinuman na humayo upang amangaral ng aking ebanghelyo, o magtatag ng aking simbahan, maliban na siya ay binordenan ng isang may ckarapatan, at alam sa simbahan na siya ay may karapatan at maayos na inordenan ng mga pinuno ng simbahan.

  12 At muli, ang mga aelder, saserdote at guro ng simbahang ito ay bmagtuturo ng mga alituntunin ng aking ebanghelyo, na nasa cBiblia at dAklat ni Mormon, na kung saan ang kabuuan ng eebanghelyo.

  13 At kanilang tutuparin ang mga tipan at saligan ng simbahan na gawin ang mga yaon, at ang mga ito ang kanilang magiging mga aral, habang sila ay ginagabayan ng Espiritu.

  14 At ang Espiritu ay ibibigay sa inyo sa pamamagitan ng apanalangin nang may pananampalataya; at kung hindi ninyo natanggap ang bEspiritu kayo ay hindi magtuturo.

  15 At ang lahat ng ito ay inyong tutuparing gawin tulad nang aking iniutos hinggil sa inyong pagtuturo, hanggang ang kabuuan ng aking mga banal na akasulatan ay ibigay.

  16 At habang inyong itinataas ang inyong mga tinig sa pamamagitan ng aMang-aaliw, kayo ay magsasalita at magpopropesiya sa inaakala kong mabuti sa akin;

  17 Sapagkat, masdan, batid ng Mang-aaliw ang lahat ng bagay, at nagpapatotoo sa Ama at sa Anak.

  18 At ngayon, masdan, ako ay nagsasalita sa simbahan. Huwag kayong apapatay; at siya na bpumatay ay hindi makatatamo ng kapatawaran sa daigdig na ito, o maging sa daigdig na darating.

  19 At muli, sinasabi ko, huwag kayong papatay; subalit siya na pumatay ay amamamatay.

  20 Huwag kayong amagnanakaw; at siya na nagnanakaw at hindi magsisisi ay ititiwalag.

  21 Huwag kayong amagsisinungaling; siya na nagsisinungaling at hindi magsisisi ay ititiwalag.

  22 Inyong amahalin ang inyong asawa nang buo ninyong puso, at bpumisan sa kanya at wala nang iba.

  23 At siya na titingin sa isang babae upang amagnasa sa kanya ay magtatatwa sa pananampalataya, at hindi makatatamo ng Espiritu; at kung hindi siya magsisisi siya ay ititiwalag.

  24 Huwag kayong amakikiapid; at siya na nakikiapid, at hindi magsisisi, ay ititiwalag.

  25 Subalit siya na nakiapid at anagsisisi nang buong puso, at tatalikdan ito, at hindi na ito muling gagawin, ay inyong bpatatawarin;

  26 Subalit kung kanyang gagawin itong amuli, siya ay hindi patatawarin, datapwat siya ay ititiwalag.

  27 Huwag kayong amagsasalita ng masama sa inyong kapwa, ni gumawa sa kanya ng masama.

  28 Batid ninyo na ang aking mga batas hinggil sa mga bagay na ito ay ibinigay sa aking mga banal na kasulatan; siya na nagkasala at hindi nagsisi ay aititiwalag.

  29 Kung amahal ninyo ako kayo ay bmaglilingkod sa akin at csusunod sa lahat ng aking kautusan.

  30 At masdan, inyong alalahanin ang mga amaralita, at bmaglaan ng inyong mga ari-arian para sa kanilang cpanustos na inyong kinakailangang ibigay sa kanila, kalakip ang isang tipan at isang kasulatan na hindi maaaring labagin.

  31 At yayamang kayo ay anagbabahagi ng inyong ari-arian sa mga bmaralita, ito ay inyong ginagawa sa akin; at ang mga yaon ay ibibigay sa harapan ng cobispo ng aking simbahan at sa kanyang mga tagapayo, dalawa sa mga elder, o mataas na saserdote, na kanyang itatalaga o ditinalaga para sa ganoong layunin.

  32 At ito ay mangyayari, na matapos ang mga ito ay maibigay sa harapan ng obispo ng aking simbahan, at matapos niyang matanggap ang mga patotoong ito hinggil sa apaglalaan ng mga ari-arian ng aking simbahan, na ang mga yaon ay hindi na makukuha mula sa simbahan, alinsunod sa aking mga kautusan, bawat tao ay bmananagot sa akin, isang ckatiwala sa kanyang sariling ari-arian, o sa yaong kanyang natanggap sa pamamagitan ng paglalaan, yayamang sapat na para sa kanyang sarili at dmag-anak.

  33 At muli, kung may mga ari-arian sa mga kamay ng simbahan, o ng sinumang tao nito, na labis pa sa kailangan nilang panustos pagkatapos ng unang paglalaang ito, na siyang anatira na ilalaan sa obispo, ito ay itatago para sa pagtulong sa mga yaong wala, sa pana-panahon, upang ang bawat tao na may pangangailangan ay sapat na matustusan at makatanggap alinsunod sa kanyang pangangailangan.

  34 Samakatwid, ang mga natira ay itatago sa aking kamalig, para sa pagtulong sa mga maralita at nangangailangan, alinsunod sa itatakda ng mataas na kapulungan ng simbahan, at ng obispo at ng kanyang kapulungan;

  35 At para sa layunin ng pagbili ng mga lupain para sa panlahatang kapakanan ng simbahan, at pagtatatayo ng mga gusali para sa pagsamba, at pagtatatag ng aBagong Jerusalem na ipahahayag pagkaraan nito—

  36 Upang ang aking mga pinagtipanang tao ay matipon bilang isa sa araw na yaong ako ay aparoroon sa aking btemplo. At ito ay aking gagawin para sa kaligtasan ng aking mga tao.

  37 At ito ay mangyayari, na siya na nagkasala at hindi nagsisisi ay aititiwalag mula sa simbahan, at hindi na muling matatanggap ang yaong kanyang binilaan sa mga maralita at sa nangangailangan ng aking simbahan, o sa ibang salita, sa akin—

  38 Sapagkat yayamang ito ay aginagawa ninyo sa pinakamaliit sa mga ito, ito ay sa akin ninyo ginagawa.

  39 Sapagkat ito ay mangyayari, na yaong aking sinabi sa pamamagitan ng mga bibig ng aking mga propeta ay matutupad; sapagkat aking ilalaan ang mga kayamanan ng mga yaong yumakap ng aking ebanghelyo sa mga Gentil sa mga maralita ng aking tao na kabilang sa sambahayan ni Israel.

  40 At muli, kayo ay hindi nararapat na maging apalalo sa inyong puso; maging payak ang lahat ng inyong bkasuotan, at ang kagandahan ng mga ito ay kagandahan ng gawa ng sarili ninyong mga kamay;

  41 At ang lahat ng bagay ay gawin sa kalinisan sa harapan ko.

  42 Huwag kayong maging atamad; sapagkat siya na tamad ay hindi makakakain ng tinapay ni makapagsusuot ng kasuotan ng manggagawa.

  43 At sinuman sa inyo ang may asakit, at walang pananampalataya upang mapagaling, subalit naniniwala, ay pangangalagaan nang buong pagmamahal, ng mga halamang gamot at pagkaing madaling matunaw, at hindi yaong sa pamamagitan ng kamay ng kaaway.

  44 At ang mga elder ng simbahan, dalawa o higit pa, ay tatawagin, at mananalangin at magpapatong ng kanilang mga akamay sa kanila sa aking pangalan; at kung sila ay mamamatay sila ay bmamamatay sa akin, at kung sila ay mabubuhay sila ay mabubuhay sa akin.

  45 Kayo ay amamuhay nang magkakasama sa bpag-ibig, kaya nga ctatangisan ninyo ang pagkawala ng mga yaong namatay, at lalung-lalo na ang mga yaong walang dpag-asa sa isang maluwalhating pagkabuhay na mag-uli.

  46 At ito ay mangyayari na yaong namatay sa akin ay hindi matitikman ang akamatayan, sapagkat ito ay magiging bmatamis para sa kanila;

  47 At sila na hindi namatay sa akin, sa aba nila, sapagkat ang kanilang kamatayan ay mapait.

  48 At muli, ito ay mangyayari na siya na may apananampalataya sa akin na bmapagaling, at hindi citinakda sa kamatayan, ay mapagagaling.

  49 Siya na may pananampalatayang makakita ay makakikita.

  50 Siya na may pananampalatayang makarinig ay makaririnig.

  51 Ang lumpong may pananampalatayang makatalon ay makatatalon.

  52 At sila na walang pananampalatayang gawin ang mga bagay na ito, subalit naniniwala sa akin, ay may kapangyarihang maging aking mga aanak; at yayamang hindi nila nilalabag ang aking mga batas inyong bbabatahin ang kanilang mga kahinaan.

  53 Kayo ay tatayo sa lugar ng inyong apinangangasiwaan.

  54 Huwag ninyong kunin ang kasuotan ng inyong kapatid; babayaran ninyo ang yaong inyong matatanggap mula sa inyong kapatid.

  55 At kung kayo ay amakatatanggap nang labis para sa inyong panustos, ito ay ibibigay ninyo sa aking bkamalig, upang ang lahat ng bagay ay magawa alinsunod sa yaong aking sinabi.

  56 Kayo ay hihingi, at ang aking mga banal na akasulatan ay ibibigay gaya ng aking itinakda, at ang mga yaon ay bpangangalagaan sa kaligtasan;

  57 At kinakailangan na kayo ay manahimik muna hinggil sa mga yaon, at huwag ituro ang mga yaon hanggang sa matanggap ninyo ang kabuuan ng mga yaon.

  58 At ako ay nagbibigay sa inyo ng isang kautusan na pagkatapos ay inyong ituturo ang mga yaon sa lahat ng tao; sapagkat ang mga ito ay ituturo sa alahat ng bansa, lahi, wika at tao.

  59 At inyong kukunin ang mga bagay na inyong natanggap, na ibinigay sa inyo sa aking mga banal na kasulatan bilang isang batas, upang maging batas ko upang pamahalaan ang aking simbahan;

  60 At siya na agumagawa alinsunod sa mga bagay na ito ay maliligtas, at siya na hindi gumagawa nito ay bparurusahan kung siya ay magpapatuloy.

  61 Kung kayo ay hihingi, kayo ay makatatanggap ng apaghahayag sa paghahayag, ng bkaalaman sa kaalaman, upang inyong malaman ang mga chiwaga at dmapayapang bagay—yaon na nagdadala ng ekagalakan, yaon na nagdadala ng buhay na walang hanggan.

  62 Kayo ay magtatanong, at ito ay ipahahayag sa inyo sa sarili kong takdang panahon kung saan itatayo ang aBagong Jerusalem.

  63 At masdan, ito ay mangyayari na ang aking mga tagapaglingkod ay isusugo sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog.

  64 At maging ngayon, siya ay magtungo sa silangan upang ituro sa kanila na magbabalik-loob na magtungo sa akanluran, at ito ay bunga ng yaong darating sa mundo, at ng blihim na pakikipagsabwatan.

  65 Masdan, inyong tutuparin ang lahat ng bagay na ito, at malaki ang inyong magiging gantimpala; sapagkat sa inyo ay ibinigay na malaman ang mga hiwaga ng kaharian, subalit sa sanlibutan hindi ibinigay na malaman nila ang mga yaon.

  66 Inyong tutuparin ang mga batas na inyong natanggap at maging matapat.

  67 At mula ngayon matatanggap ninyo ang mga atipan sa simbahan, tulad ng kinakailangan upang maitatag kayo, maging dito at sa Bagong Jerusalem.

  68 Samakatwid, siya na nagkukulang ng akarunungan, humingi siya sa akin, at bibigyan ko siya nang sagana at hindi siya susumbatan.

  69 Pasiglahin ang inyong mga puso at magalak, sapagkat sa inyo ang akaharian, o sa madaling salita, ang mga bsusi ng simbahan ay ibinigay. Maging gayon nga. Amen.

  70 Ang mga asaserdote at bguro ay magkakaroon ng kanilang mga cpangangasiwaan, maging bilang mga kasapi.

  71 At ang mga elder o mataas na saserdote na siyang itinalaga upang tumulong sa obispo bilang mga tagapayo sa lahat ng bagay ay nararapat na tustusan ang kanilang mag-anak mula sa mga ari-arian na ainilaan sa obispo, para sa kabutihan ng mga maralita, at para sa iba pang mga layunin, gaya ng nabanggit noong una;

  72 O sila ay nararapat makatanggap ng katamtamang bahagi para sa lahat ng kanilang paglilingkod, maging isang pangangasiwaan o iba pa, anuman ang inaakalang mabuti o napagkasunduan ng mga tagapayo at obispo.

  73 At ang obispo, rin, ay makatatanggap ng kanyang panustos, o ng katamtamang bahagi para sa lahat ng kanyang paglilingkod sa simbahan.

  74 Masdan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na sinumang tao sa inyo, na hiniwalayan ang kanilang mga kabiyak sa kadahilanan ng apangangalunya, o sa madaling salita, kung sila ay magpapatotoo sa harapan ninyo nang buong kababaang-loob na ganito nga ang pangyayari, hindi ninyo sila ititiwalag sa inyo;

  75 Subalit kung inyong matutuklasan sinumang tao na nakipaghiwalay sa kanyang kabiyak para amakiapid, at sila ang nagkasala, at ang kanilang mga kabiyak ay buhay pa, sila ay bititiwalag sa inyo.

  76 At muli, sinasabi ko sa inyo, na kayo ay maging amaalaga at maingat, nang may buong pagsisiyasat, upang hindi kayo makatanggap ng gayon sa inyo kung sila ay kasal na;

  77 At kung sila ay hindi pa kasal, sila ay magsisisi sa lahat ng kanilang mga kasalanan o hindi ninyo sila tatanggapin.

  78 At muli, bawat tao na kasapi ng simbahang ito ni Cristo, ay nararapat tuparin ang lahat ng kautusan at tipan ng simbahan.

  79 At ito ay mangyayari, na kung sinumang tao sa inyo ang apapatay sila ay isusuko at hahatulan alinsunod sa mga batas ng lupain; sapagkat tandaan na siya ay walang kapatawaran; at ito ay patutunayan alinsunod sa mga batas ng lupain.

  80 At kung sinumang lalaki o babae ang makikiapid, siya ay lilitisin sa harap ng dalawang elder ng simbahan, o ng higit pa, at ang bawat salita ay papagtibayin laban sa kanya ng dalawang saksi ng simbahan, at hindi ng kaaway; subalit kung may higit pa sa dalawang saksi ito ay mas makabubuti.

  81 Subalit siya ay kailangang hatulan sa pamamagitan ng bibig ng dalawang saksi; at dadalhin ng mga elder ang usapin sa harapan ng simbahan, at itataas ng simbahan ang kanilang mga kamay laban sa kanya, upang sila ay hatulan alinsunod sa batas ng Diyos.

  82 At kung ito ay mangyayari, kinakailangang ang obispo ay naroroon din.

  83 At ganito ang inyong gagawin sa lahat ng usaping kahaharapin ninyo.

  84 At kung ang isang lalaki o babae ay magdarambong, siya ay isusuko sa batas ng lupain.

  85 At kung siya ay amagnanakaw, siya ay isusuko sa batas ng lupain.

  86 At kung siya ay amagsisinungaling, siya ay isusuko sa batas ng lupain.

  87 At kung siya ay gagawa ng anumang uri ng kasamaan, siya ay isusuko sa batas, maging sa Diyos.

  88 At kung ang inyong kapatid na alalaki o babae ay bmagkasala sa inyo, siya ay haharapin ninyo nang kayo lamang; at kung siya ay cumamin kayo ay magkasundo.

  89 At kung siya ay hindi umamin siya ay dadalhin ninyo sa simbahan, hindi sa mga kasapi, kundi sa mga elder. At ito ay gagawin sa isang pagpupulong, at hindi sa harap ng sanlibutan.

  90 At kung ang inyong kapatid na lalaki o babae ay nagkasala sa marami, siya ay aparurusahan sa harapan ng marami.

  91 At kung sinuman ang nagkasala nang lantaran, siya ay pagagalitan nang lantaran, upang siya ay mapahiya. At kung siya ay hindi aamin, siya ay dadalhin sa batas ng Diyos.

  92 At kung mayroon mang magkakasala nang palihim, siya ay pagagalitan nang palihim, upang siya ay magkaroon ng pagkakataong makaamin nang palihim sa taong pinagkasalahan niya, at sa Diyos, upang ang simbahan ay huwag magsalita laban sa kanya.

  93 At sa ganito kayo kikilos sa lahat ng bagay.