Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 29
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 29

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa harapan ng anim na elder, sa Fayette, New York, Setyembre 1830 (History of the Church, 1:111–115). Ang paghahayag na ito ay ibinigay ilang araw bago sumapit ang pagpupulong na nagsimula noong ika-26 ng Setyembre 1830.

  1–8, Tinitipon ni Cristo ang kanyang mga pinili; 9–11, Ang kanyang pagparito ang magpapasimula ng Milenyo; 12–13, Ang Labindalawa ang hahatol sa buong Israel; 14–21, Mga palatandaan, salot, at kapanglawan ay mauuna sa Ikalawang Pagparito; 22–28, Ang huling pagkabuhay na mag-uli at ang huling paghuhukom ang susunod sa Milenyo; 29–35, Lahat ng bagay ay espirituwal sa Panginoon; 36–39, Ang diyablo at ang kanyang mga hukbo ay pinalayas sa langit upang tuksuhin ang tao; 40–45, Ang Pagkahulog at Pagbabayad-sala ay nagdadala ng kaligtasan; 46–50, Ang maliliit na bata ay tinubos sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala.

  1 Makinig sa tinig ni Jesucristo, ang inyong Manunubos, ang Dakilang aAko Nga, na kung kaninong bisig ng bawa ay cnagbayad-sala para sa inyong mga kasalanan;

  2 Na siyang amagtitipon sa kanyang mga tao maging tulad ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, maging kasindami ng makikinig sa aking tinig at bmagpapakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ko, at mananawagan sa akin sa taimtim na panalangin.

  3 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na sa oras na ito ang inyong mga kasalanan ay apinatawad ko na, kaya nga tinatanggap ninyo ang mga bagay na ito; subalit tandaan na huwag nang muling magkasala, upang hindi kayo masuong sa panganib.

  4 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo ay pinili mula sa sanlibutan upang ipahayag ang aking ebanghelyo nang may tinig ng kagalakan, katulad ng atunog ng isang pakakak.

  5 Pasiglahin ang inyong mga puso at magalak, sapagkat ako ay nasa agitna ninyo, at ako ang inyong btagapamagitan sa Ama; at kanyang mabuting hangarin na ibigay sa inyo ang ckaharian.

  6 At, katulad ng nasusulat—Anuman ang inyong ahihilingin nang may bpananampalataya, na cnagkakaisa sa panalangin alinsunod sa aking utos, kayo ay makatatanggap.

  7 At kayo ay tinawag upang isakatuparan ang apagtitipon ng aking mga bhinirang; sapagkat ang aking mga hinirang ay cnaririnig ang aking tinig at hindi pinatitigas ang kanilang mga dpuso;

  8 Dahil dito ang utos ay lumabas mula sa Ama na sila ay atitipunin sa isang lugar sa ibabaw ng lupaing ito, upang bihanda ang kanilang mga puso at maging handa sa lahat ng bagay laban sa araw kung kailan ang cpagdurusa at kapanglawan ay ipadadala sa masasama.

  9 Sapagkat ang oras ay nalalapit na at ang araw ay sandali na lamang kung kailan ang mundo ay hinog na; at ang lahat ng apalalo at silang gumagawa ng masama ay magiging katulad ng bpinaggapasan; at akin silang csusunugin, wika ng Panginoon ng mga Hukbo, nang ang kasamaan ay mawala na sa mundo;

  10 Sapagkat ang oras ay nalalapit na, at yaong asinabi ng aking mga apostol ay matutupad; sapagkat tulad ng kanilang sinabi gayon din ang mangyayari;

  11 Sapagkat aking ipakikita ang aking sarili mula sa langit sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, kasama ang lahat ng ahukbo roon, at mananahanan sa bkabutihan kasama ng mga tao sa mundo ng cisanlibong taon, at ang masasama ay hindi makapananatili.

  12 At muli, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, at ito ay naipahayag na sa isang matibay na utos, sa kalooban ng Ama, na ang aking mga aapostol, ang Labindalawa na kasama ko sa aking ministeryo sa Jerusalem, ay tatayo sa aking kanang kamay sa araw ng aking pagparito sa isang haliging bapoy, na nadaramitan ng bata ng kabutihan, na may mga putong sa kanilang mga ulo, sa ckaluwalhatian maging katulad ko, upang dhatulan ang buong sambahayan ni Israel, maging kasindami ng nagmahal sa akin at sumunod sa aking mga kautusan, at wala nang iba.

  13 Sapagkat isang apakakak ang tutunog nang matagal at malakas, maging sa Bundok ng Sinai, at ang buong mundo ay mayayanig, at sila ay bmagsisibangon—oo, maging ang mga cpatay na nangamatay sa akin, upang tanggapin ang dputong ng kabutihan, at upang mabihisan, maging ekatulad ko, upang makasama ko, nang kami ay maging isa.

  14 Subalit, masdan, sinasabi ko sa inyo na bago dumating ang dakilang aaraw na ito ang baraw ay magdidilim, at ang buwan ay magkukulay dugo, at ang mga bituin ay magsisibagsak mula sa langit, at magkakaroon ng mga kagila-gilalas na cpalatandaan sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba;

  15 At magkakaroon ng pagtangis at apanaghoy sa maraming tao;

  16 At matinding apag-ulan ng yelo ang ipadadala upang wasakin ang mga pananim ng lupa.

  17 At ito ay mangyayari, dahil sa kasamaan ng sanlibutan, na ako ay amaghihiganti sa bmasasama, sapagkat ayaw nilang magsisi; sapagkat ang saro ng aking pagkagalit ay puno na; sapagkat masdan, ang aking cdugo ay hindi makalilinis sa kanila kung hindi nila ako pakikinggan.

  18 Dahil dito, ako, ang Panginoong Diyos ay magpapadala ng mga langaw sa balat ng lupa, na sasalakay sa mga naninirahan doon, at kakainin ang kanilang laman, at magiging sanhi ng paglabas ng uod sa kanila;

  19 At ang kanilang mga dila ay mapipigilan kaya hindi sila amakapagsasalita laban sa akin; at ang kanilang laman ay mahihiwalay mula sa kanilang mga buto, at ang kanilang mga mata mula sa kanilang mga kinalalagyan;

  20 At mangyayari na ang mga ahayop ng kagubatan at ang mga ibon sa himpapawid ay lalamunin sila.

  21 At ang makapangyarihan at akarumal-dumal na simbahan, na siyang bpatutot ng buong mundo, ay pababagsakin sa pamamagitan ng cmapanupok na apoy, alinsunod sa pagkakasabi ng bibig ni Ezekiel, ang propeta, na siyang nagsabi ng mga bagay na ito, na hindi pa nangyayari subalit dtiyak na mangyayari, yayamang ako ay buhay, ang mga kasamaan ay hindi mananaig.

  22 At muli, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kapag ang aisanlibong taon ay natapos na, at ang mga tao ay muling magsimulang magtatwa sa kanilang Diyos, saka ko ililigtas ang mundo subalit sa bsandaling panahon lamang;

  23 At ang akatapusan ay darating na, at ang langit at ang lupa ay magugunaw at blilipas at magkakaroon ng cbagong langit at bagong lupa.

  24 Sapagkat lahat ng lumang bagay ay alilipas, at lahat ng bagay ay magiging bago, maging ang langit at ang lupa, at ang lahat ng kabuuan nito, maging mga tao at hayop, mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa karagatan;

  25 At hindi mawawala kahit isang abuhok, ni katiting, sapagkat ito ay gawa ng aking kamay.

  26 Subalit, masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago lumipas ang lupa, si aMiguel, ang aking barkanghel, ay magpapatunog ng kanyang cpakakak, at pagkatapos ang lahat ng patay ay dgigising, sapagkat ang kanilang mga libingan ay mabubuksan, at sila ay emagsisibangon—oo, maging silang lahat.

  27 At ang amabubuti ay matitipon sa aking bkanang kamay tungo sa buhay na walang hanggan; at ang masasama sa aking kaliwang kamay ay aking ikahihiyang ariin sa harapan ng Ama;

  28 Dahil dito sasabihin ko sa kanila—aLumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, tungo sa walang hanggang bapoy, na inihanda para sa cdiyablo at sa kanyang mga anghel.

  29 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kailanman ipinahayag mula sa sarili kong bibig na sila ay makababalik, sapagkat kung anasaan ako hindi sila makaparoroon, sapagkat wala silang kapangyarihan.

  30 Subalit tandaan na ang lahat ng aking kahatulan ay hindi ibinigay sa mga tao; at yamang ang mga salita ay namutawi mula sa aking bibig ang gayon din ay matutupad, na ang auna ay magiging huli at ang huli ay mauuna sa lahat ng bagay anuman ang aking nilikha sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan, na kapangyarihan ng aking Espiritu.

  31 Sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking Espiritu anilikha ko ang mga ito, oo, lahat ng bagay kapwa bespirituwal at temporal—

  32 Una ay aespirituwal, pangalawa ay temporal, na siyang simula ng aking gawain; at muli, una ay temporal, at pangalawa ay espirituwal, na siyang katapusan ng aking gawain—

  33 Sinasabi ko sa inyo upang inyong likas na maunawaan; subalit sa aking sarili ang aking gawain ay walang akatapusan, ni simula; subalit ito ay ibinigay sa inyo upang inyong maunawaan, sapagkat inyong hiniling ito sa akin at sang-ayon.

  34 Dahil dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng bagay sa akin ay espirituwal, at hindi kailanman ako nagbigay ng batas sa inyo na temporal; ni kanino mang tao, ni sa mga anak ng tao; ni kay Adan, na inyong ama, na aking nilikha.

  35 Masdan, ibinigay ko sa kanya na siya ay maging akinatawan ng kanyang sarili; at ibinigay ko sa kanya ang kautusan, subalit walang temporal na kautusan akong ibinigay sa kanya, sapagkat ang aking mga bkautusan ay espirituwal; hindi sila likas o temporal, ni makamundo ni mahalay.

  36 At ito ay nangyari na si Adan, na natukso ng diyablo—sapagkat, masdan, ang adiyablo ay una pa kay Adan, sapagkat siya ay bnaghimagsik laban sa akin, nagsasabing, Ibigay mo sa akin ang iyong ckarangalan, na siyang aking dkapangyarihan; at gayon din ang eikatlong bahagi ng fhukbo ng langit ay inilayo niya sa akin dahil sa kanilang gkalayaang pumili;

  37 At sila ay itinapon, at doon nagkaroon ng adiyablo at ang kanyang mga banghel;

  38 At, masdan, may isang lugar na inihanda para sa kanila mula sa simula, kung aling lugar ay aimpiyerno.

  39 At talagang kinakailangan na ang diyablo ay atuksuhin ang mga anak ng tao, o hindi sila magiging kinatawan sa kanilang sarili; sapagkat kung hindi nila kailanman natikman ang bmapait hindi nila malalaman ang matamis—

  40 Dahil dito, ito ay nangyari na tinukso ng diyablo si Adan, at kinain niya ang ipinagbabawal na aprutas at lumabag sa kautusan, kung saan siya ay bnapasailalim sa kalooban ng diyablo, dahil siya ay nagpadala sa tukso.

  41 Dahil dito, ako, ang Panginoong Diyos, ay pinapangyari na siya ay apalayasin sa Halamanan ng bEden, mula sa aking harapan, dahil sa kanyang paglabag, kung saan siya ay cespirituwal na namatay, na siyang unang kamatayan, maging yaong kamatayan na siyang huling dkamatayan, na espirituwal, na siyang igagawad sa masasama kapag aking sinabi na: Lumayas kayo, kayong mga eisinumpa.

  42 Subalit, masdan, sinasabi ko sa inyo na ako, ang Panginoong Diyos, ay itinulot kay Adan at sa kanyang mga binhi, na sila ay hindi amamamatay sa temporal na kamatayan, hanggang sa ako, ang Panginoong Diyos, ay magpadala ng mga banghel upang ipahayag sa kanila ang cpagsisisi at dpagtubos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ng aking eBugtong na Anak.

  43 At yaon ay aking ginawa, ang Panginoong Diyos, nagtakda sa tao ng mga araw ng kanyang apagsubok—na sa kanyang likas na kamatayan siya ay bmaibangon sa ckawalang-kamatayan tungo sa buhay na dwalang hanggan, maging kasindami ng maniniwala;

  44 At sila na hindi maniniwala tungo sa walang hanggang akaparusahan; sapagkat sila ay hindi matutubos sa kanilang espirituwal na pagbagsak, dahil sila ay hindi nagsisi;

  45 Sapagkat mahal nila ang kadiliman kaysa sa liwanag, at ang kanilang mga agawa ay masasama, at tatanggapin nila ang kanilang bgantimpala mula sa kanya na kanilang piniling sundin.

  46 Subalit masdan, sinasabi ko sa inyo, na ang maliliit na abata ay btinubos mula pa sa pagkakatatag ng daigdig sa pamamagitan ng aking Bugtong na Anak;

  47 Dahil dito, hindi sila magkakasala, sapagkat ang kapangyarihan ay hindi ibinigay kay Satanas upang atuksuhin ang maliliit na bata, hanggang sa sila ay magsimulang magkaroon ng bpananagutan sa akin;

  48 Sapagkat ibinigay sa kanila maging ang kalooban ko, alinsunod sa sarili kong kagustuhan, upang kagila-gilalas na mga gawa ang hingin sa kamay ng kanilang mga aama.

  49 At, muli, sinasabi ko sa inyo, na sinuman ang may kaalaman, hindi ko ba inuutusang magsisi?

  50 At siya na walang apang-unawa, pananagutan kong gawin ang alinsunod sa nasusulat. At ngayon wala na akong ipahahayag sa inyo sa oras na ito. Amen.