Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 45
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Bahagi 45

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, ika-7 ng Marso 1831 (History of the Church, 1:158–163). Nilagyan ng paunang salita ang kanyang talaan ng paghahayag na ito, sinabi ng Propeta na “sa gulang na ito ng Simbahan…maraming maling ulat…at hangal na kuwento, ang nailathala…at kumalat,…upang mahadlangan ang mga tao sa pagsisiyasat sa gawain, at sa pagyakap sa pananampalataya.… Subalit sa kagalakan ng mga Banal,…natanggap ko ang mga sumusunod” (History of the Church, 1:158).

  1–5, Si Cristo ang ating tagapamagitan sa Ama; 6–10, Ang ebanghelyo ay isang sugo upang ihanda ang daan para sa pagparito ng Panginoon; 11–15, Si Enoc at ang kanyang mga kapatid ay tinanggap ng Panginoon sa kanyang sarili; 16–23, Ipinahayag ni Cristo ang mga palatandaan ng kanyang pagparito tulad ng ibinigay sa Bundok ng mga Olibo; 24–38, Ang ebanghelyo ay ibabalik, ang mga panahon ng mga Gentil ay matutupad, at isang mapamanglaw na karamdaman ang babalot sa lupa; 39–47, Mga palatandaan, kababalaghan, at ang Pagkabuhay na mag-uli ang kalakip ng Ikalawang Pagparito; 48–53, Si Cristo ay tatayo sa Bundok ng mga Olibo, at makikita ng mga Judio ang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa; 54–59, Ang Panginoon ay maghahari sa Milenyo; 60–62, Ang Propeta ay inatasang simulan ang pagsasalin ng Bagong Tipan, na kung saan ang mahahalagang kaalaman ay ipaaalam; 63–75, Ang mga Banal ay inutusang magtipun-tipon at itayo ang Bagong Jerusalem, kung saan ang mga tao mula sa lahat ng bansa ay paroroon.

  1 Makinig, O kayong mga tao ng aking asimbahan, kung kanino ang bkaharian ay ibinigay; makinig kayo at pakinggan siya na naglagay ng saligan ng lupa, na siyang clumikha ng langit at ng lahat ng hukbo nito, at sa pamamagitan niya na lumalang ng lahat ng bagay na nabubuhay, at gumagalaw, at may pag-iral.

  2 At muli sinasabi ko, makinig sa aking tinig, at baka kayo abutan ng akamatayan; sa boras na hindi ninyo inaakala ang tag-init ay palipas na, at ang cpag-aani ay nakaraan na, at ang inyong mga kaluluwa ay hindi ligtas.

  3 Makinig sa kanya na siyang atagapamagitan sa Ama, na siyang nagsusumamo sa inyong kapakanan sa harapan niya—

  4 Sinasabing: Ama, masdan ang mga apagdurusa at ang kamatayan niya na walang ginawang bkasalanan, na inyong lubos na kinalulugdan; masdan ang dugo ng inyong Anak na nabuhos, ang dugo niya na inyong ibinigay upang ang inyong sarili ay cluwalhatiin;

  5 Kaya nga, Ama, iligtas ang mga kapatid kong ito na ananiniwala sa aking pangalan, upang sila ay makaparito sa akin at magkaroon ng buhay na bwalang hanggan.

  6 Makinig, O kayong mga tao ng aking simbahan, at kayong mga elder ay sama-samang makinig, at pakinggan ang aking tinig habang may apanahon pa, at huwag patigasin ang inyong mga puso;

  7 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo na ako ang aAlpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang ilaw at ang buhay ng sanlibutan—bang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at ang kadiliman ay hindi ito nauunawaan.

  8 Ako ay naparito sa sariling akin, at ang sariling akin ay hindi ako tinanggap; subalit kasindami ng tumanggap sa akin ay binigyan ko ng akapangyarihang gumawa ng maraming bhimala, at maging mga canak ng Diyos; at maging sa kanila na dnaniwala sa aking pangalan ay binigyan ko ng kapangyarihang makamtan ang buhay na ewalang hanggan.

  9 At sa gayon ay ipinadala ko ang aking awalang hanggang btipan sa daigdig, upang maging ilaw ng sanlibutan, at maging cpinakawatawat para sa aking mga tao, at para sa mga dGentil upang hanapin ito, at maging esugo sa harapan ko upang ihanda ang daan para sa aking pagparito.

  10 Samakatwid, pumarito kayo, at sa kanya na paparito ako ay mangangatwiran gaya ng mga tao noong sinauna, at ipakikita ko sa inyo ang aking amalakas na pangangatwiran.

  11 Samakatwid, makinig kayong sama-sama at hayaang ipakita ko sa inyo maging ang aking karunungan—ang karunungan niya na sinasabi ninyong ang Diyos ni aEnoc, at ng kanyang mga kapatid,

  12 Na akinuha sa mundo, at tinanggap sa aking sarili—isang blunsod na inilaan hanggang ang araw ng kabutihan ay sumapit—ang araw na hinahangad ng lahat ng banal na tao, at hindi nila ito natagpuan dahil sa kasamaan at mga karumal-dumal na gawain;

  13 At ipinahayag na sila ay pawang ataga ibang bayan at mga manlalakbay sa ibabaw ng lupa;

  14 Subalit nagtamo ng apangako na kanilang matatagpuan ito at makikita ito sa kanilang laman.

  15 Kaya nga, makinig at mangangatwiran ako sa inyo, at mangungusap ako sa inyo at magpopropesiya, tulad sa mga tao noong sinauna.

  16 At malinaw ko itong ipakikita tulad ng apagpapakita ko nito sa aking mga disipulo noong ako ay nakatayo sa harapan nila sa laman, at nagsabi sa kanila, sinasabing: Yayamang tinanong ninyo ako hinggil sa mga bpalatandaan ng aking pagparito, sa araw kung kailan ako ay paparito sa aking kaluwalhatian sa mga ulap ng langit, upang tuparin ang mga pangako na aking ginawa sa inyong mga ama,

  17 Yayamang isinaalang-alang ninyo ang matagal na apaglisan ng inyong mga bespiritu sa inyong mga katawan na isang pagkakaalipin, ipakikita ko sa inyo kung paano ang araw ng pagtubos ay sasapit, at gayon din ang cpanunumbalik ng ikinalat na dIsrael.

  18 At ngayon namamasdan ninyo ang templong ito na nasa Jerusalem, na tinatawag ninyong bahay ng Diyos, at ang inyong mga kaaway ay nagsasabi na ang bahay na ito ay hindi kailanman babagsak.

  19 Subalit, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang kapanglawan ay sasapit sa salinlahing ito kagaya ng isang magnanakaw sa hatinggabi, at ang mga taong ito ay malilipol at ikakalat sa lahat ng bansa.

  20 At ang templong ito na nakikita ninyo ngayon ay babagsak na walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato.

  21 At ito ay mangyayari, na ang salinlahing ito ng mga Judio ay hindi lilipas hangga’t ang bawat kapanglawan na sinabi ko sa inyo hinggil sa kanila ay mangyayari.

  22 Sinasabi ninyo na alam ninyo na ang akatapusan ng daigdig ay darating; sinasabi rin ninyo na alam ninyo na ang kalangitan at ang lupa ay lilipas;

  23 At ito ay sinasabi ninyo na totoo, sapagkat ito ay gayon nga; subalit ang mga bagay na ito na sinabi ko sa inyo ay hindi lilipas hanggang sa ang lahat ay matupad.

  24 At ito ay sinabi ko sa inyo hinggil sa Jerusalem; at kapag ang araw na yaon ay sumapit, ang labi ay aikakalat sa lahat ng bansa;

  25 Gayon man sila ay atitipuning muli; subalit sila ay mananatiling gayon hanggang sa ang panahon ng mga bGentil ay matupad.

  26 At sa araw na aiyon ay makaririnig ng mga bdigmaan at alingawngaw ng digmaan, at ang buong mundo ay magkakagulo, at ang puso ng mga tao ay cmagsisipanlupaypay, at sasabihin nila na dinantala ni Cristo ang kanyang pagparito hanggang sa katapusan ng mundo.

  27 At ang pag-ibig ng tao ay manlalamig, at ang kasamaan ay lalaganap.

  28 At kapag ang panahon ng mga aGentil ay dumating na, isang bilaw ang magliliwanag sa kanila na mga nakaupo sa kadiliman, at ito ang kabuuan ng aking ebanghelyo;

  29 Subalit hindi nila ito atinanggap; sapagkat hindi nila namalas ang ilaw, at inilayo nila ang kanilang mga bpuso sa akin dahil sa mga caral ng tao.

  30 At sa salinlahing yaon ang panahon ng mga Gentil ay matutupad.

  31 At may mga taong mabubuhay sa salinlahing yaon, na hindi mamamatay hanggang sa makita nila ang labis na apagpaparusa; sapagkat isang mapamanglaw na karamdaman ang babalot sa lupa.

  32 Subalit ang aking mga disipulo ay atatayo sa mga banal na lugar, at hindi matitinag; subalit sa masasama, ang mga tao ay magtataas ng kanilang mga tinig at bisusumpa ang Diyos at mamamatay.

  33 At magkakaroon din ng mga apaglindol sa iba’t ibang dako, at maraming kapanglawan; gayon pa man patitigasin ng mga tao ang kanilang mga puso laban sa akin, at kanilang kukunin ang bespada, isa laban sa isa, at papatayin nila ang isa’t isa.

  34 At ngayon, nang ako, ang Panginoon ay sabihin ang mga salitang ito sa aking mga disipulo, sila ay nabagabag.

  35 At sinabi ko sa kanila: Huwag kayong amabagabag, sapagkat, sa panahong ang mga bagay na ito ay mangyari, malalaman ninyo na ang mga pangakong ginawa sa inyo ay matutupad.

  36 At kapag ang ilaw ay magsimulang lumiwanag, sa kanila ito ay mahahalintulad sa isang talinghaga na aking ipakikita sa inyo—

  37 Nakikita ninyo at namamasdan ang mga puno ng aigos, at nakikita ninyo ang mga ito ng inyong mga mata, at sinasabi ninyo na kapag nagsimula nang sumibol ang mga ito, at ang mga dahon ay mura pa, na ang tag-init ay nalalapit na;

  38 Gayon din ito sa araw na iyon kapag makikita nila ang lahat ng bagay na ito, sa gayon ay malalaman nila na ang oras ay nalalapit na.

  39 At ito ay mangyayari na siya na anatatakot sa akin ay btatanaw sa cdakilang araw ng Panginoon na dumating, maging sa mga dpalatandaan ng pagparito ng eAnak ng Tao.

  40 At makakikita sila ng mga palatandaan at kababalaghan, sapagkat ang mga ito ay ipakikita sa langit sa itaas, at sa lupa sa ibaba.

  41 At makamamalas sila ng dugo, at aapoy, at mga singaw ng usok.

  42 At bago dumating ang araw ng Panginoon, ang aaraw ay magdidilim, at ang buwan ay magkukulay dugo, at ang mga bituin ay mangagbabagsakan mula sa langit.

  43 At ang labi ay titipunin sa dakong ito;

  44 At saka nila ako hahanapin, at, masdan, ako ay paparito; at makikita nila ako sa mga alapaap ng langit, nadaramitan ng kapangyarihan at dakilang akaluwalhatian; kasama ang lahat ng banal na anghel; at siya na hindi bnaghihintay sa akin ay ihihiwalay.

  45 Subalit bago bumagsak ang bisig ng Panginoon, isang anghel ang iihip ng kanyang apakakak, at ang mga banal na nakatulog ay bmagsisibangon upang salubungin ako sa calapaap.

  46 Samakatwid, kung kayo ay nakatulog sa akapayapaan pinagpala kayo; sapagkat yayamang namamasdan na ninyo ako ngayon at nalalaman na ako nga, gayon din ay blalapit kayo sa akin at ang inyong mga kaluluwa ay cmabubuhay, at ang inyong pagkatubos ay magiging ganap; at ang mga banal ay magsisibangon mula sa apat na sulok ng mundo.

  47 Pagkatapos ay babagsak ang abisig ng Panginoon sa mga bansa.

  48 At pagkatapos ay iyayapak ng Panginoon ang kanyang mga paa sa abundok na ito, at mahahati ito sa dalawa, at ang lupa ay bmayayanig, at gigiray at ang kalangitan cay manginginig din.

  49 At ang Panginoon ay mangungusap sa kanyang tinig, at ang mga dulo ng mundo ay makaririnig nito; at ang mga bansa ng mundo ay amagdadalamhati, at sila na nagsihalakhak ay makikita ang kanilang kamalian.

  50 At kapahamakan ang babalot sa mapangutya, at ang mapanghamak ay tutupukin; at sila na nagbabantay sa kasamaan ay puputulin at itatapon sa apoy.

  51 At pagkatapos ay atitingin ang mga bJudio sa akin at sasabihin: Ano itong mga sugat sa iyong mga kamay at sa iyong mga paa?

  52 Pagkatapos ay malalaman nila na ako ang Panginoon; sapagkat sasabihin ko sa kanila: Ang mga sugat na ito ang mga naging asugat ko sa bahay ng aking mga kaibigan. Ako ang siyang itinaas. Ako si Jesus na bipinako sa krus. Ako ang Anak ng Diyos.

  53 At pagkatapos ay amananangis sila dahil sa kanilang mga kasalanan; pagkatapos ay mananaghoy sila dahil kanilang inusig ang kanilang bhari.

  54 At pagkatapos ay tutubusin ang mga bansang apagano, at sila na hindi nakaaalam sa batas ay makababahagi sa unang bpagkabuhay na mag-uli; at ito ay cmakakayanan nila.

  55 At si aSatanas ay bigagapos, upang siya ay mawalan ng puwang sa mga puso ng mga anak ng tao.

  56 At sa aaraw na iyon, kung kailan ako ay paparito sa aking kaluwalhatian, ay matutupad ang talinghaga na aking sinabi hinggil sa sampung bbirhen.

  57 Sapagkat sila na matatalino at nakatamo ng akatotohanan, at tinanggap ang Banal na Espiritu bilang kanilang bpatnubay, at hindi mga cnalinlang—katotohanang sinasabi ko sa inyo, sila ay hindi puputulin at itatapon sa dapoy, kundi mananatili sa araw na yaon.

  58 At ang alupa ay ibibigay sa kanila upang maging bmana; at sila ay darami at magiging malakas, at ang kanilang mga anak ay cmagsisilaking walang kasalanan tungo sa dkaligtasan.

  59 Sapagkat ang Panginoon ay nasa agitna nila, at ang kanyang kaluwalhatian ay mapapasakanila, at siya ay kanilang magiging hari at kanilang btagapagbigay ng batas.

  60 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi na ipagkakaloob sa iyo na higit mo pang malaman ang hinggil sa kabanatang ito, hanggang sa ang aBagong Tipan ay maisalin, at dito ang lahat ng bagay na ito ay ipaaalam;

  61 Dahil dito ipinagkakaloob ko sa iyo na ikaw ay magsalin na nito ngayon, upang ikaw ay maging handa para sa mga bagay na darating.

  62 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, na mahahalagang bagay ang naghihintay sa iyo;

  63 Kayo ay nakaririnig ng mga adigmaan sa mga ibang lupain; subalit, masdan, sinasabi ko sa inyo, ang mga ito ay nalalapit na, maging sa inyong mga pintuan, at ilang taon mula ngayon ay makaririnig kayo ng mga digmaan sa sarili ninyong mga lupain.

  64 Dahil dito ako, ang Panginoon, ay nagsabi, kayo ay magsialis sa mga lugar sa asilangan, magkakasamang tipunin ang inyong sarili kayong mga elder ng aking simbahan; magsitungo kayo sa mga bansa sa kanluran, manawagan sa mga naninirahan na magsipagsisi, at yayamang sila ay nagsisisi, ay magtayo ng mga simbahan para sa akin.

  65 At may isang puso at isang pag-iisip, tipunin ang inyong mga kayamanan upang kayo ay amakabili ng mana na itatakda sa inyo pagkaraan nito.

  66 At ito ay tatawaging aBagong Jerusalem, isang blupa ng ckapayapaan, isang lunsod ng dkanlungan, isang lugar ng kaligtasan para sa mga banal ng Kataas-taasang Diyos;

  67 At ang akaluwalhatian ng Panginoon ay paroroon, at ang galit ng Panginoon ay paroroon din, kaya nga ang masasama ay hindi paroroon, at ito ay tatawaging Sion.

  68 At ito ay mangyayari sa masasama, na ang bawat tao na hindi hahawak ng kanyang espada laban sa kanyang kapwa ay talagang kailangang magtungo sa Sion para sa kaligtasan.

  69 At doon amatitipon ang mga galing sa ibang bansa sa silong ng langit; at sila lamang ang mga tao na hindi makikidigma sa isa’t isa.

  70 At masasabi sa masasama: Huwag tayong umahon upang makidigma sa Sion, sapagkat ang mga naninirahan sa Sion ay nakakikilabot; dahil dito ay hindi natin ito matatagalan.

  71 At ito ay mangyayari na ang mabubuti ay matitipon mula sa lahat ng bansa, at patutungo sa Sion, umaawit ng mga awit ng walang hanggang kagalakan.

  72 At ngayon sinasabi ko sa inyo, ilihim ang mga bagay na ito upang hindi kumalat sa sanlibutan hanggang sa ito ay maging kinakailangan sa akin, upang inyong maisakatuparan ang gawaing ito sa paningin ng mga tao, at sa paningin ng inyong mga kaaway, upang hindi nila malaman ang inyong mga gawa hanggang sa maisakatuparan ang mga bagay na ipinag-uutos ko sa inyo;

  73 Na kapag kanilang nalaman ito, kanilang isasaalang-alang ang mga bagay na ito.

  74 Sapagkat kapag ang Panginoon ay nagpakita siya ay anakakikilabot sa kanila, na ang takot ay lulupig sa kanila, at sila ay tatayo sa malayo at manginginig.

  75 At ang lahat ng bansa ay matatakot dahil sa galit ng Panginoon, at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Maging gayon nga. Amen.