Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 18
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 18

  Paghahayag kina Joseph Smith, ang Propeta, Oliver Cowdery, at David Whitmer, na ibinigay sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:60–64). Nang ang Pagkasaserdoteng Aaron ay iginawad, ang pagkakaloob ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay ipinangako (tingnan ang ulo sa bahagi 13). Bilang kasagutan sa panalangin na magkaroon ng kaalaman sa mga ito, ibinigay ng Panginoon ang paghahayag na ito.

  1–5, Ang mga banal na kasulatan ay nagpapakita kung paano itatatag ang Simbahan; 6–8, Ang sanlibutan ay nahihinog na sa kasamaan; 9–16, Ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila; 17–25, Upang matamo ang kaligtasan, kailangang taglayin ng mga tao sa kanilang sarili ang pangalan ni Cristo; 26–36, Ang tungkulin at ang misyon ng Labindalawa ay ipinahayag; 37–39, Sina Oliver Cowdery at David Whitmer ang maghahanap sa Labindalawa; 40–47, Upang matamo ang kaligtasan, ang mga tao ay kailangang magsisi, mabinyagan, at sundin ang mga kautusan.

  1 Ngayon, masdan, dahil sa bagay na iyong hinangad na malaman sa akin, aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery, ibinibigay ko sa iyo ang mga salitang ito:

  2 Masdan, ipinaalam ko sa iyo, sa pamamagitan ng aking Espiritu sa maraming pagkakataon, na ang mga bagay na iyong isinulat ay atotoo; dahil dito alam mo na ang mga ito ay totoo.

  3 At kung alam mo na ang mga ito ay totoo, masdan, binibigyan kita ng isang kautusan, na ikaw ay manalig sa mga bagay na anakasulat;

  4 Sapagkat sa mga ito nakasulat ang lahat ng bagay hinggil sa pagtatatag ng aking simbahan, ng aking aebanghelyo, at ng aking bbato.

  5 Dahil dito, kung iyong itatayo ang aking simbahan, sa saligan ng aking ebanghelyo at aking bato, ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa iyo.

  6 Masdan, ang asanlibutan ay nahihinog na sa kasamaan; at talagang kinakailangan na ang mga anak ng tao ay mapukaw tungo sa pagsisisi, kapwa ang mga bGentil at gayon din ang sambahayan ni Israel.

  7 Dahil dito, yayamang ikaw ay anabinyagan sa pamamagitan ng mga kamay ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., alinsunod sa yaong aking ipinag-utos sa kanya, kanyang tinupad ang bagay na aking iniutos sa kanya.

  8 At ngayon, huwag manggilalas na tinawag ko siya ayon sa sarili kong layunin, na kung aling layunin ay nalalaman ko; dahil dito, kung siya ay magiging amasigasig sa bpagsunod sa aking mga kautusan siya ay cpagpapalain tungo sa buhay na walang hanggan; at ang kanyang pangalan ay dJoseph.

  9 At ngayon, Oliver Cowdery, sinasabi ko sa iyo, at gayon din kay David Whitmer, bilang kautusan; sapagkat, masdan, iniuutos ko sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi, at sinasabi ko sa inyo, maging katulad kay Pablo na aking aapostol, sapagkat kayo ay tinawag maging sa gayon ding tungkulin kung saan siya tinawag.

  10 Tandaan na ang akahalagahan ng mga bkaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos;

  11 Sapagkat, masdan, ang Panginoon na inyong aManunubos ay nakaranas ng bkamatayan sa laman; dahil dito kanyang ctiniis ang mga dpasakit ng lahat ng tao, upang ang lahat ng tao ay magsisi at lumapit sa kanya.

  12 At siya ay anabuhay na muli mula sa patay, upang kanyang madala ang lahat ng tao sa kanya, kung sila ay bmagsisisi.

  13 At anong laki ng kanyang akagalakan sa kaluluwang nagsisisi!

  14 Dahil dito, kayo ay tinawag upang aipangaral ang pagsisisi sa mga taong ito.

  15 At kung mangyayaring kayo ay gagawa nang buo ninyong panahon sa pangangaral ng pagsisisi sa mga taong ito, at magdala, kahit isang akaluluwa sa akin, anong laki ng inyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking Ama!

  16 At ngayon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na inyong nadala sa akin sa akaharian ng aking Ama, anong laki ng inyong bkagalakan kung cmakapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin!

  17 Masdan, nasa inyo ang aking ebanghelyo, at ang aking bato, at ang aking apagliligtas.

  18 aHumingi sa Ama sa aking bpangalan, nang may pananampalataya na naniniwalang kayo ay makatatanggap, at mapapasainyo ang Espiritu Santo, na nagpapahayag ng lahat ng bagay na ckinakailangan ng mga anak ng tao.

  19 At kung wala kayong apananampalataya, bpag-asa, at cpag-ibig sa kapwa-tao, wala kayong magagawa ni anuman.

  20 Huwag amakipagtalo laban sa anumang bsimbahan, maliban sa simbahan ng diyablo.

  21 Taglayin sa inyo ang apangalan ni Cristo, at bsabihin ang katotohanan nang may ckahinahunan.

  22 At kasindami ng magsisisi at amabibinyagan sa aking pangalan, na Jesucristo, at bmagtitiis hanggang wakas, sila rin ay maliligtas.

  23 Masdan, Jesucristo ang apangalang ibinigay ng Ama, at wala nang iba pang pangalan na ibinigay kung saan ang tao ay maliligtas;

  24 Dahil dito, lahat ng tao ay kailangang taglayin sa kanilang sarili ang pangalang ibinigay ng Ama, sapagkat sa gayong pangalan sila tatawagin sa huling araw;

  25 Dahil dito, kung hindi nila alam ang apangalan na itatawag sa kanila, hindi sila magkakaroon ng puwang sa bkaharian ng aking Ama.

  26 At ngayon, masdan, may iba pang tinawag upang ipahayag ang aking ebanghelyo, kapwa sa aGentil at sa Judio;

  27 Oo, maging labindalawa; at ang aLabindalawa ang aking magiging mga disipulo, at kanilang tataglayin sa kanilang sarili ang aking pangalan; at ang Labindalawa ay silang magnanais na taglayin sa kanilang sarili ang aking bpangalan nang may buong layunin ng puso.

  28 At kung nanaisin nilang taglayin sa kanilang sarili ang aking pangalan nang may buong layunin ng puso, sila ay tinatawag na humayo sa buong adaigdig upang ipangaral ang aking bebanghelyo sa cbawat nilikha.

  29 At sila ay yaong mga inorden ko upang amagbinyag sa aking pangalan, alinsunod sa yaong nakasulat;

  30 At kayo ay mayroon ng yaong nasusulat; dahil dito, kailangan ninyong isagawa ito alinsunod sa mga salitang nakasulat.

  31 At ngayon sinasabi ko sa inyo, na aLabindalawa—Masdan, ang aking biyaya ay sapat para sa inyo; kailangan ninyong lumakad nang matwid sa harapan ko at huwag magkasala.

  32 At, masdan, kayo yaong inorden ko upang mag-aorden ng mga saserdote at guro; na magpahayag ng aking ebanghelyo, balinsunod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa inyo, at alinsunod sa mga ckatungkulan at kaloob ng Diyos sa mga tao;

  33 At ako, si Jesucristo, na inyong Panginoon at inyong Diyos, ang nagsabi nito.

  34 Ang mga asalitang ito ay hindi mula sa mga tao ni galing sa tao, kundi mula sa akin; dahil dito, kayo ay magpapatotoo na ang mga ito ay mula sa akin at hindi mula sa tao;

  35 Sapagkat ang aking atinig ang nangusap ng mga ito sa inyo; sapagkat ang mga ito ay ibinigay sa pamamagitan ng aking Espiritu sa inyo, at sa pamamagitan ng aking kapangyarihan ay maaari ninyong basahin ang mga ito sa isa’t isa; at maliban sa aking kapangyarihan hindi ninyo matatanggap ang mga ito;

  36 Dahil dito, maaari ninyong apatotohanan na narinig ninyo ang aking tinig, at nababatid ang aking mga salita.

  37 At ngayon, masdan, ibinibigay ko sa iyo, Oliver Cowdery, at sa iyo rin David Whitmer, na hanapin ninyo ang Labindalawa, na may pagnanais sa mga yaong aking sinabi;

  38 At sa pamamagitan ng kanilang mga naisin at ng kanilang mga agawa ay makikilala ninyo sila.

  39 At kapag natagpuan ninyo sila ay ipakikita ninyo ang mga bagay na ito sa kanila.

  40 At kayo ay titirapa at asasambahin ang Ama sa aking pangalan.

  41 At kailangan ninyong mangaral sa sanlibutan, nagsasabing: Kailangan ninyong magsisi at magpabinyag, sa pangalan ni Jesucristo;

  42 Sapagkat lahat ng tao ay kailangang magsisi at magpabinyag, at hindi lamang mga kalalakihan, kundi kababaihan, at mga bata na sumapit na sa gulang ng apananagutan.

  43 At ngayon, pagkaraan ninyong matanggap ito, kailangan ninyong sundin ang aking mga akautusan sa lahat ng bagay;

  44 At sa pamamagitan ng inyong mga kamay ako ay gagawa ng isang akagila-gilalas na gawain sa mga anak ng tao, sa bikamumulat ng marami sa kanilang mga kasalanan, upang sila ay magsipagsisi, at upang sila ay makaparoon sa kaharian ng aking Ama.

  45 Dahil dito, ang mga pagpapalang ibinigay ko sa inyo ay ahigit pa sa lahat ng bagay.

  46 At pagkaraan ninyong matanggap ito, kung hindi ninyo asusundin ang aking mga kautusan ay hindi kayo maliligtas sa kaharian ng aking Ama.

  47 Masdan, ako, si Jesucristo, ang inyong Panginoon at inyong Diyos, at inyong Manunubos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking Espiritu sinabi ko ito. Amen.