Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 27
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 27

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Agosto 1830 (History of the Church, 1:106–108). Sa paghahanda para sa isang pagpupulong sa simbahan kung saan ang sakramento ng tinapay at alak ay pangangasiwaan, si Joseph ay umalis upang kumuha ng alak. Siya ay pinagpakitaan ng isang makalangit na sugo at tinanggap ang paghahayag na ito, ang isang bahagi nito ay isinulat sa panahong iyon at ang natirang bahagi noong sumunod na Setyembre. Sa ngayon ay tubig ang siyang ginagamit sa halip na alak sa mga ordenansa ng sakramento ng Simbahan.

  1–4, Ang mga simbolong gagamitin sa sakramento ay ipinagbigay-alam; 5–14, Si Cristo at ang kanyang mga tagapaglingkod mula sa lahat ng dispensasyon ay tatanggap ng sakramento; 15–18, Isuot ang buong baluti ng Diyos.

  1 Makinig sa tinig ni Jesucristo, ang inyong Panginoon, inyong Diyos, at inyong Manunubos, na ang salita ay amabisa at makapangyarihan.

  2 Sapagkat, masdan, sinasabi ko sa inyo, na hindi mahalaga kung anuman ang inyong kainin o kung anuman ang inyong inumin kapag kayo ay tumatanggap ng asakramento, kung ito ay gagawin ninyo na ang mga mata ay nakatuon sa aking bkaluwalhatian—inaalaala sa Ama ang aking katawan na aking inialay para sa inyo, at ang aking cdugo na ibinuhos para sa dkapatawaran ng inyong mga kasalanan.

  3 Dahil dito, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, na huwag kayong bumili ng alak ni matapang na inumin ng inyong mga kaaway;

  4 Dahil dito, hindi kayo kakain ng anuman maliban kung ito ay ginawang bago sa inyo; oo, sa kahariang ito ng aking Ama na itatayo sa mundo.

  5 Masdan, ito ay karunungan sa akin; dahil dito, huwag manggilalas, sapagkat darating ang oras na ako ay aiinom ng bunga ng puno ng ubas na kasama kayo sa mundo, at kasama si bMoroni, na aking isinugo sa inyo upang ipahayag ang Aklat ni Mormon, na naglalaman ng kabuuan ng aking walang hanggang ebanghelyo, kung kanino ko ipinagkatiwala ang mga susi ng ctalaan ni Ephraim;

  6 At gayon din si aElias, kung kanino ko ipinagkatiwala ang mga susi upang maisakatuparan ang pagpapanumbalik ng lahat ng bagay na winika ng bibig ng lahat ng banal na propeta mula pa sa simula ng daigdig, hinggil sa mga huling araw;

  7 At gayon din si Juan na anak ni Zacarias, si Zacarias na kanyang (aElias) dinalaw at binigyan ng pangako na siya ay magkakaroon ng isang anak na lalaki, at ang kanyang magiging pangalan ay bJuan, at siya ay mapupuspos ng diwa ni Elias;

  8 Si Juan na isinugo ko sa inyo, aking mga tagapaglingkod, Joseph Smith, Jun., at Oliver Cowdery, upang ordenan kayo sa unang apagkasaserdote na inyong tinanggap, upang kayo ay matawag at bmaordenan maging tulad ni cAaron;

  9 At gayon din si aElijah, kung kanino ko ipinagkatiwala ang mga susi ng kapangyarihan ng bpagbabaling ng mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga puso ng mga anak sa mga ama, upang ang buong sangkatauhan ay hindi bagabagin ng isang sumpa;

  10 At gayon din sina Jose at Jacob, at Isaac, at Abraham, na inyong mga ninuno, kung kanino ang mga apangako ay nanatili;

  11 At gayon din si Miguel, o aAdan, ang ama ng lahat, ang prinsipe ng lahat, ang matanda ng mga araw;

  12 At gayon din sina Pedro, at Santiago, at Juan, na aking isinugo sa inyo, kung kanino ko kayo apinaordenan at pinagtibay upang maging mga bapostol, at mga natatanging csaksi sa aking pangalan, at may taglay ng mga susi ng inyong gawain at ng mga gayon ding bagay na aking ipinahayag sa kanila;

  13 Kung kanino ko aipinagkatiwala ang mga bsusi ng aking kaharian, at cdispensasyon ng debanghelyo para sa ehuling panahon; at para sa fkaganapan ng panahon, kung kailan ko sama-samang titipunin sa gisa ang lahat ng bagay, maging ang mga nasa langit, at ang mga nasa lupa;

  14 At gayon din silang lahat na aibinigay sa akin ng Ama mula sa sanlibutan.

  15 Dahil dito, pasiglahin ang inyong mga puso at magalak, at bigkisan ang inyong mga balakang, at magsuot kayo ng aking buong abaluti, upang inyong mapaglabanan ang araw ng kasamaan, matapos na maisagawa ang lahat, upang kayo ay bmakatindig.

  16 Tumindig, samakatwid, na ang inyong mga balakang ay may abigkis ng bkatotohanan, na may cbaluti sa dibdib ng dkabutihan, at ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng ekapayapaan, na ipinadala ko sa aking mga fanghel upang ipagkatiwala sa inyo;

  17 Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya at sa pamamagitan nito ay masusubuhan ninyo ang lahat ng anag-aapoy na sibat ng masama;

  18 At taglayin ninyo ang turbante ng kaligtasan, at ang espada ng aking Espiritu, na aking ibubuhos sa inyo, at ng aking salita na aking ihahayag sa inyo, at magsang-ayon sa nauukol sa lahat ng bagay na hinihingi ninyo sa akin, at maging matapat hanggang sa ako ay pumarito, at kayo ay adadalhin, na kung saan ako naroon kayo ay paroroon bdin. Amen.