ព្រះគម្ពីរ
ព្រះ​គម្ពីរ​មរមន
កំណត់ចំណាំ​នៅ​បាត

Hide Footnotes

បាវចនា