ទំព័រ​ចំណង​ជើង
  Footnotes

  ព្រះ​គម្ពីរ​មរមន

  សក្ខីបទ​មួយ​ទៀត​
  អំពី​
  ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ

  បោះពុម្ពផ្សាយ​ដោយ
  សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ
  នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ

  ទី​ក្រុង​សលត៍លេក រដ្ឋ​យូថាហ៍ សហរដ្ឋ​អាមេរិក