Písma
Články viery 1
predchádzajúce

Články viery
Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Kapitola 1

1 aVerímebBoha, Večného Otca, a v Jeho cSyna, Ježiša Krista, a v dDucha Svätého.

2 Veríme, že ľudia budú potrestaní za svoje avlastné hriechy, a nie za priestupok bAdamov.

3 Veríme, že skrze auzmierenie Kristovo môže byť bspasené celé ľudstvo, skrze cposlušnosť dzákonov a obradov eevanjelia.

4 Veríme, že prvými zásadami a aobradmi evanjelia sú: po prvé, bviera v Pána Ježiša Krista; po druhé, cpokánie; po tretie, dkrst ponorením na eodpustenie hriechov; po štvrté, kladenie frúk pre gdar Ducha Svätého.

5 Veríme, že muž musí byť apovolaný Bohom, skrze bproroctvo a skrze kladenie crúk tých, ktorí majú dprávomoc, aby ekázal evanjelium a vykonával jeho fobrady.

6 Veríme v rovnakú aorganizáciu, ktorá existovala v prvotnej Cirkvi, menovite v bapoštolov, cprorokov, dpastierov, učiteľov, eevanjelistov, a tak ďalej.

7 Veríme v adar bjazykov, cproroctva, dzjavenia, evidení, fuzdravovania, gvykladania jazykov, a tak ďalej.

8 Veríme, že aBiblia je bslovo Božie, pokiaľ je preložená csprávne; veríme tiež, že dKniha Mormonova je slovo Božie.

9 Veríme všetkému, čo Boh azjavil, všetkému, čo teraz zjavuje, a veríme, že ešte bzjaví mnohé veľké a dôležité veci týkajúce sa kráľovstva Božieho.

10 Veríme v doslovné azhromaždenie Izraela a v znovuzriadenie bdesiatich kmeňov; že cSion (Nový Jeruzalem) bude vybudovaný na americkom kontinente; že Kristus bude dvládnuť osobne na zemi; a že zem bude eobnovená a obdrží svoju frajskú gslávu.

11 Domáhame sa avýsady uctievať Všemohúceho Boha podľa bpríkazov svojho vlastného csvedomia a umožňujeme všetkým ľuďom rovnakú výsadu, nech ductievajú akokoľvek, kdekoľvek alebo čokoľvek si vyvolia.

12 Veríme, že máme byť podriadení kráľom, prezidentom, vládcom a občianskym sudcom, v poslušnosti azákona, a že ho máme ctiť a podporovať.

13 Veríme, že máme byť ačestní, pravdiví, bcudní, dobrotiví, cnostní a že máme cčiniť dobro všetkým ľuďom; vskutku, dalo by sa povedať, že nasledujeme dnapomenutie Pavlovo – veríme všetkým veciam, edúfame vo všetky veci, vytrvali sme v mnohých veciach a dúfame, že budeme schopní fvytrvať vo všetkých veciach. Ak je čokoľvek gcnostné, príjemné alebo dobrej povesti alebo chvályhodné, snažíme sa o to.

Joseph Smith.