Schriften
Leer en Verbonden 25


Afdeling 25

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in juli 1830 te Harmony (Pennsylvania). (Zie het opschrift van afdeling 24.) Deze openbaring maakt de wil van de Heer bekend aan Emma Smith, de vrouw van de profeet.

1–6: Emma Smith, een uitverkoren vrouw, geroepen om haar echtgenoot bij te staan en te troosten; 7–11: zij is ook geroepen om te schrijven, de Schriften uit te leggen en lofzangen te selecteren; 12–14: het lied van de rechtvaardigen is de Heer een gebed; 15–16: de beginselen van gehoorzaamheid in deze openbaring van toepassing op allen.

1 Luister naar de stem van de Heer, uw God, terwijl Ik tot u spreek, Emma Smith, mijn dochter; want voorwaar, Ik zeg u dat allen die mijn evangelie aanvaarden, zonen en dochters in mijn koninkrijk zijn.

2 Een openbaring geef Ik u aangaande mijn wil; en indien u getrouw bent en op de paden van de deugd voor mijn aangezicht wandelt, zal Ik uw leven bewaren en zult u een erfdeel in Zion ontvangen.

3 Zie, uw zonden zijn u vergeven, en u bent een uitverkoren vrouw, die Ik heb geroepen.

4 Mor niet wegens de dingen die u niet hebt gezien, want zij zijn u en de wereld onthouden, wat voor een komende tijd wijsheid is in mijn bestel.

5 En de taak van uw roeping zal zijn om een troost te zijn voor mijn dienstknecht, Joseph Smith jr., uw echtgenoot, in zijn benauwingen, met vertroostende woorden, in de geest van zachtmoedigheid.

6 En u zult met hem meegaan wanneer hij op reis gaat, en schrijfster voor hem zijn wanneer er niemand is om schrijver voor hem te zijn, zodat Ik mijn dienstknecht Oliver Cowdery kan zenden waarheen Ik ook wil.

7 En u zult onder zijn hand worden geordend om de Schriften uit te leggen en de kerk aan te sporen, zoals het u door mijn Geest zal worden gegeven.

8 Want hij zal u de handen opleggen, en u zult de Heilige Geest ontvangen, en uw tijd zal worden besteed aan schrijven en aan veel leren.

9 En u behoeft niet te vrezen, want uw echtgenoot zal u in de kerk steunen; want zijn roeping is ten behoeve van hen, opdat alle dingen hun zullen worden geopenbaard, wat Ik ook wil, naar hun geloof.

10 En voorwaar, Ik zeg u dat u de dingen van deze wereld terzijde moet leggen en naar de dingen van een betere moet streven.

11 En het zal u ook worden gegeven een verzameling heilige lofzangen samen te stellen, zoals het u zal worden ingegeven, hetgeen Mij aangenaam is, om in mijn kerk te hebben.

12 Want mijn ziel schept genoegen in het gezang van het hart; ja, het gezang van de rechtvaardigen is Mij een gebed, en het zal verhoord worden met een zegen op hun hoofd.

13 Welnu, hef uw hart op en verblijd u en kleef de verbonden aan die u hebt gesloten.

14 Ga voort in de geest van zachtmoedigheid en hoed u voor hoogmoed. Laat uw ziel genoegen scheppen in uw echtgenoot en in de eer die hem te beurt zal vallen.

15 Onderhoud voortdurend mijn geboden, en u zult een kroon van gerechtigheid ontvangen. En tenzij u dat doet, kunt u waar Ik ben niet komen.

16 En voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat dit mijn stem is tot allen. Amen.