Schriften
Leer en Verbonden 100


Afdeling 100

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon op 12 oktober 1833 te Perrysburg (New York). De twee broeders, die enige dagen van hun gezin gescheiden waren geweest, waren enigszins verontrust over hen.

1–4: Joseph en Sidney moeten het evangelie prediken voor de redding van zielen; 5–8: het zal hun in het uur zelf worden ingegeven wat zij moeten zeggen; 9–12: Sidney moet de woordvoerder zijn, en Joseph de openbaarder die krachtig getuigt; 13–17: de Heer zal een rein volk doen opstaan en de gehoorzamen zullen behouden worden.

1 Voorwaar, aldus zegt de Heer tot u, mijn vrienden aSidney en bJoseph: Uw gezinnen maken het goed; zij zijn in mijn handen en Ik zal met hen handelen naar het Mij goeddunkt; want in Mij is alle macht.

2 Daarom, volg Mij, en luister naar de raad die Ik u geven zal.

3 Zie, ja, zie, Ik heb veel volk in deze plaats en in de omstreken; en er zal een doeltreffende deur worden geopend in de omstreken in dit oostelijke land.

4 Daarom heb Ik, de Heer, u naar deze plaats laten komen; want aldus was het raadzaam in mijn bestel voor de aredding van zielen.

5 Daarom, voorwaar, Ik zeg u: Verhef uw stem tot dit volk; aspreek de gedachten uit die Ik in uw hart zal leggen, en u zult niet worden beschaamd tegenover de mensen;

6 want het zal u in het uur zelf, ja, op het moment zelf, worden aingegeven wat u zult zeggen.

7 Maar Ik geef u een gebod dat u wat u ook in mijn naam averkondigt, zult verkondigen met een ernstig hart, met een bzachtmoedige geest, in alle dingen.

8 En Ik doe u deze belofte, dat voor zover u dat doet, de aHeilige Geest zal worden uitgestort om te getuigen van alle dingen die u zeggen zult.

9 En het is raadzaam in mijn bestel dat u, mijn dienstknecht Sidney, awoordvoerder voor dit volk zult zijn; ja, voorwaar, Ik zal u tot die roeping ordenen, ja, om woordvoerder te zijn voor mijn dienstknecht Joseph.

10 En Ik zal hem macht geven om krachtig te kunnen agetuigen.

11 En Ik zal u macht geven om alle Schriften akrachtig te kunnen uitleggen, opdat u voor hem een woordvoerder kunt zijn, en hij zal voor u een bopenbaarder zijn, opdat u de zekerheid zult weten van alle dingen die de dingen van mijn koninkrijk op aarde betreffen.

12 Welnu, vervolg uw reis en laat uw hart verheugd zijn; want zie, ja, zie, Ik ben met u, ja, tot het einde.

13 En nu geef Ik u een woord aangaande aZion. Zion zal worden bverlost, hoewel zij voor korte tijd wordt gekastijd.

14 Uw broeders, mijn dienstknechten aOrson Hyde en John Gould, zijn in mijn handen; en voor zover zij mijn geboden onderhouden, zullen zij behouden worden.

15 Daarom, laat uw hart vertroost zijn; want aalle dingen zullen samenwerken ten goede voor hen die oprecht wandelen, en voor de heiliging van de kerk.

16 Want Ik zal een arein volk voor Mij doen opstaan, dat Mij in gerechtigheid zal dienen;

17 en allen die de naam van de Heer aaanroepen en zijn geboden onderhouden, zullen behouden worden. Ja, amen.