Schriften
Leer en Verbonden 89


Afdeling 89

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 27 februari 1833 te Kirtland (Ohio). Doordat de broeders in de beginperiode van de kerk tabak gebruikten in hun vergaderingen, werd de profeet ertoe gebracht na te denken over die kwestie; bijgevolg deed hij navraag bij de Heer hierover. Deze openbaring, die bekendstaat als het ‘woord van wijsheid’, was het resultaat.

1–9: het gebruik van wijn, sterkedrank, tabak en hete dranken wordt verboden; 10–17: gewassen, vruchten, vlees en graan zijn verordonneerd voor het gebruik door mens en dier; 18–21: gehoorzaamheid aan de wet van het evangelie, met inbegrip van het woord van wijsheid, voert tot stoffelijke en geestelijke zegeningen.

1 Een woord van wijsheid voor het welzijn van de raad van hogepriesters, vergaderd in Kirtland, en de kerk, en ook de heiligen in Zion —

2 om begroetend te worden gezonden; niet als gebod of beperking, maar als openbaring en het woord van wijsheid om de orde en de wil van God uiteen te zetten aangaande de stoffelijke behoudenis van alle heiligen in de laatste dagen —

3 gegeven als een beginsel met een belofte, aangepast aan de capaciteit van de zwakken en de zwaksten van alle heiligen die heiligen worden genoemd of kunnen worden genoemd.

4 Zie, voorwaar, aldus zegt u de Heer: Ten gevolge van de listen en lagen die in de laatste dagen in het hart van samenspannende mensen bestaan en zullen bestaan, heb Ik u gewaarschuwd en waarschuw Ik u van tevoren, door u dit woord van wijsheid door openbaring te geven —

5 dat als iemand onder u wijn of sterkedrank drinkt, zie, dat niet goed is, noch gepast in de ogen van uw Vader, behalve wanneer u bijeenkomt om uw offeranden op te offeren voor zijn aangezicht.

6 En zie, dat moet wijn zijn, ja, zuivere wijn van de druif van de wijnstok, door uzelf bereid.

7 En voorts, sterkedrank is niet voor de buik, maar voor het wassen van uw lichaam.

8 En voorts, tabak is niet voor het lichaam, noch voor de buik, en is niet goed voor de mens, maar is een kruid voor kneuzingen en al het zieke vee, om met verstand en deskundigheid te worden gebruikt.

9 En voorts, hete dranken zijn niet voor het lichaam of de buik.

10 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: Alle heilzame gewassen heeft God verordonneerd voor het gestel en de aard van de mens, en voor zijn gebruik —

11 ieder gewas op zijn tijd, en iedere vrucht op haar tijd; al deze moeten met beleid en dankzegging worden gebruikt.

12 Ja, ook het vlees van dieren en van de vogels van de lucht, heb Ik, de Heer, verordonneerd voor het gebruik door de mens met dankzegging; niettemin moet het spaarzaam worden gebruikt;

13 en het is Mij welgevallig dat het niet wordt gebruikt, tenzij in de wintertijd, of in tijden van koude of hongersnood.

14 Alle graan is verordonneerd voor het gebruik door mens en dier, om het hoofdvoedsel te zijn, niet alleen voor de mens, maar voor de dieren van het veld, en de vogels van de hemel, en alle wilde dieren die op de aarde lopen of kruipen;

15 en deze heeft God gemaakt voor het gebruik door de mens uitsluitend in tijden van schaarste en hongersnood.

16 Alle graan is goed als voedsel voor de mens; zo ook de vrucht van de wijnstok; hetgeen vruchten voortbrengt, hetzij in de grond of boven de grond —

17 niettemin, tarwe is voor de mens, en maïs voor het rund, en haver voor het paard, en rogge voor het pluimvee en voor de varkens, en voor alle dieren van het veld, en gerst voor alle nuttige dieren, en voor alcoholvrije dranken, alsook ander graan.

18 En alle heiligen die eraan denken deze woorden te bewaren en na te komen, wandelend in gehoorzaamheid aan de geboden, zullen gezondheid in hun navel ontvangen en merg voor hun beenderen;

19 en zullen wijsheid vinden en grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten;

20 en zullen snellen en niet moe worden, lopen en niet mat worden.

21 En Ik, de Heer, geef hun een belofte, dat de verwoestende engel aan hen zal voorbijgaan, zoals aan de kinderen van Israël, en hen niet zal doden. Amen.

Afdrukken