Schriften
Leer en Verbonden 15


Afdeling 15

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan John Whitmer in juni 1829 te Fayette (New York). (Zie het opschrift van afdeling 14.) De boodschap is op indrukwekkende wijze zeer persoonlijk doordat de Heer iets noemt wat alleen Hem en John Whitmer bekend was. John Whitmer is later een van de acht getuigen van het Boek van Mormon geworden.

1–2: de arm van de Heer is over de gehele aarde; 3–6: het evangelie prediken en zielen redden is het waardevolst.

1 Luister, mijn dienstknecht John, en hoor naar de woorden van Jezus Christus, uw Heer en uw Verlosser.

2 Want zie, Ik spreek tot u met indringendheid en met amacht, want mijn arm is over de gehele aarde.

3 En Ik zal u datgene zeggen wat geen mens weet dan alleen Ik en u —

4 want vele malen hebt u van Mij verlangd te weten wat voor u de meeste waarde zou hebben.

5 Zie, daarvoor bent u gezegend, en voor het spreken van mijn woorden die Ik u heb gegeven volgens mijn geboden,

6 en nu, zie, Ik zeg u dat hetgeen voor u de meeste waarde zal hebben, zal zijn om abekering te verkondigen aan dit volk, opdat u zielen tot Mij zult brengen, zodat u met hen kunt brusten in het ckoninkrijk van mijn dVader. Amen.