Schriften
Leer en Verbonden 65


Afdeling 65

Openbaring over gebed gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 30 oktober 1831 te Hiram (Ohio).

1–2: de sleutels van het koninkrijk van God zijn toevertrouwd aan het mensdom op aarde, en het evangelie zal zegevieren; 3–6: het millenniaanse koninkrijk van de hemel zal komen en zich bij het koninkrijk van God op aarde voegen.

1 Luister en zie, een stem als van een die van omhoog is neergezonden, die sterk en machtig is, wiens uitgaan naar de einden der aarde is, ja, wiens stem tot de mensen is gericht: aBereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht.

2 De asleutels van het bkoninkrijk van God zijn toevertrouwd aan het mensdom op aarde, en vandaar zal het evangelie voortrollen naar de einden der aarde, zoals de csteen die uit de berg is losgehakt zonder toedoen van mensenhanden, zal voortrollen totdat hij de gehele aarde heeft dvervuld.

3 Ja, een stem die roept: Bereid de weg van de Heer, bereid de amaaltijd van het Lam, tref voorbereidselen voor de bBruidegom.

4 Bid tot de Heer, roep zijn heilige naam aan, maak zijn wonderbare werken bekend onder de mensen.

5 Roep de Heer aan, opdat zijn koninkrijk zich op aarde zal verbreiden, opdat haar bewoners het zullen ontvangen en voorbereid zullen zijn op de komende dagen, waarin de Zoon des Mensen in de hemel zal aneerdalen, bgekleed in de luister van zijn cheerlijkheid, om het dkoninkrijk van God dat op aarde is opgericht, te ontmoeten.

6 Welnu, moge het akoninkrijk van God voortgaan, opdat het bkoninkrijk van de hemel zal komen, opdat U, o God, zowel in de hemel als op aarde zult worden verheerlijkt, opdat uw vijanden onderworpen zullen worden; want cU behoort de eer, de macht en de heerlijkheid, voor eeuwig en altijd. Amen.