Schriften
Leer en Verbonden 54


Afdeling 54

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Newel Knight op 10 juni 1831 te Kirtland (Ohio). De kerkleden in Thompson (Ohio) waren verdeeld over vragen die te maken hadden met de toewijding van bezittingen. Zelfzucht en hebzucht waren voor de dag getreden. Na zijn zending naar de shakers (zie het opschrift van afdeling 49) had Leman Copley zijn verbond verbroken om zijn grote boerderij toe te wijden als erfperceel voor de heiligen die aankwamen uit Colesville (New York). Dientengevolge waren Newel Knight (leider van de leden in Thompson) en enkele ouderlingen bij de profeet gekomen om te vragen hoe zij moesten handelen. De profeet raadpleegde de Heer en ontving deze openbaring die de leden in Thompson gebood om de boederij van Lemand Copley te verlaten en naar Missouri te reizen.

1–6: de heiligen moeten het verbond van het evangelie nakomen om barmhartigheid te verkrijgen; 7–10: zij moeten geduldig zijn in bezoeking.

1 Zie, zo zegt de Heer, ja, de aAlfa en de Omega, het begin en het einde, ja, Hij die bgekruisigd is voor de zonden van de wereld —

2 zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, mijn dienstknecht Newel Knight: U moet standhouden in het ambt waartoe Ik u heb aangewezen.

3 En laten uw broeders, indien zij willen ontkomen aan hun vijanden, zich van al hun zonden bekeren en waarlijk anederig worden voor mijn aangezicht, en berouwvol.

4 En omdat het averbond dat zij met Mij gesloten hebben is verbroken, is het bzonder inhoud en zonder gevolg geworden.

5 En wee hem door wie deze aovertreding komt, want het zou voor hem beter zijn geweest als hij was verdronken in de diepte van de zee.

6 Maar gezegend zijn zij die het verbond bewaard hebben en het gebod onderhouden hebben, want zij zullen abarmhartigheid verkrijgen.

7 Welnu, ga heen en vlucht uit het land, opdat uw vijanden u niet zullen overvallen; begeef u op reis en wijs naar uw believen iemand aan om uw leider te zijn en betalingen voor u te doen.

8 En aldus zult u zich op reis begeven naar de westelijke streken, naar het land aMissouri, naar het grensgebied van de Lamanieten.

9 En nadat u uw reis volbracht hebt, zie, zeg Ik u: Zoek een akostwinning zoals andere mensen, totdat Ik u een plaats heb bereid.

10 En voorts, wees ageduldig onder beproeving totdat Ik bkom; en zie, Ik kom spoedig, en mijn beloning is bij Mij, en wie Mij vroeg cgezocht hebben, zullen drust vinden voor hun ziel. Ja, amen.