Schriften
Leer en Verbonden 39


Afdeling 39

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan James Covel op 5 januari 1831 te Fayette (New York). James Covel, die ongeveer 40 jaar voorganger bij de methodisten was geweest, had een verbond met de Heer gesloten dat hij elk gebod zou gehoorzamen dat de Heer hem bij monde van de profeet Joseph zou geven.

1–4: de heiligen hebben de macht om zonen van God te worden; 5–6: het evangelie aannemen is Christus aannemen; 7–14: James Covel geboden zich te laten dopen en te arbeiden in de wijngaard van de Heer; 15–21: de dienstknechten van de Heer moeten het evangelie prediken voorafgaande aan de wederkomst; 22–24: zij die het evangelie aannemen zullen in tijd en in eeuwigheid worden vergaderd.

1 Luister en hoor naar de stem van Hem die van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid is, de grote Ik Ben, ja, Jezus Christus —

2 het licht en het leven van de wereld; een licht dat in de duisternis schijnt, en de duisternis begrijpt het niet;

3 Hij die in het midden des tijds tot de mijnen is gekomen, en de mijnen hebben Mij niet aangenomen;

4 maar aan zovelen als Mij hebben aangenomen, heb Ik macht gegeven om mijn zonen te worden; en zo zal Ik aan zovelen als Mij zullen aannemen, macht geven om mijn zonen te worden.

5 En voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Hij die mijn evangelie aanneemt, neemt Mij aan; en hij die mijn evangelie niet aanneemt, neemt Mij niet aan.

6 En dit is mijn evangelie: bekering en doop met water, en dan komt de doop met vuur en de Heilige Geest, ja, de Trooster, die alle dingen toont en de vredige dingen van het koninkrijk leert.

7 En nu, zie, Ik zeg u, mijn dienstknecht James: Ik heb uw werken gadegeslagen en Ik ken u.

8 En voorwaar, Ik zeg u: Uw hart is nu, op dit moment, rechtvaardig voor mijn aangezicht; en zie, Ik heb grote zegeningen uitgestort op uw hoofd;

9 niettemin, u hebt grote smart ondervonden, want u hebt Mij vele malen verworpen wegens hoogmoed en de zorgen van de wereld.

10 Maar zie, de dagen van uw bevrijding zijn gekomen, indien u luistert naar mijn stem, die tot u zegt: Sta op en laat u dopen, en was uw zonden af, onder aanroeping van mijn naam, en u zult mijn Geest ontvangen, en een zegen zo groot als u nog nooit hebt gekend.

11 En indien u dat doet, heb Ik u op een groter werk voorbereid. U zult de volheid van mijn evangelie prediken, die Ik in deze laatste dagen heb uitgezonden, het verbond dat Ik heb uitgezonden om mijn volk, dat van het huis van Israël is, terug te winnen.

12 En het zal geschieden dat er macht op u zal rusten; u zult een groot geloof hebben, en Ik zal bij u zijn en ga voor uw aangezicht uit.

13 U bent geroepen om in mijn wijngaard te arbeiden en mijn kerk op te bouwen en Zion tevoorschijn te brengen, opdat het zich zal verblijden op de heuvels en zal gedijen.

14 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U bent niet geroepen om naar de oostelijke streken te gaan, maar u bent geroepen om naar Ohio te gaan.

15 En voor zover mijn volk zich in Ohio verzamelt, heb Ik een zegen bewaard zo groot als er geen gekend is onder de mensenkinderen, en die zal op hun hoofd worden uitgestort. En daarvandaan zullen er mannen uitgaan onder alle natiën.

16 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat het volk in Ohio Mij aanroept met groot geloof, denkende dat Ik mijn hand in oordeel over de natiën zal weerhouden, maar Ik kan mijn woord niet verloochenen.

17 Daarom, vang aan uit alle macht en roep trouwe arbeiders voor mijn wijngaard, opdat die voor de laatste maal zal worden gesnoeid.

18 En voor zover zij zich wél bekeren en de volheid van mijn evangelie aannemen en geheiligd worden, zal Ik mijn hand in oordeel weerhouden.

19 Daarom, ga uit en roep met luide stem, en zeg: Het koninkrijk van de hemel is nabij; en roep: Hosanna! Gezegend de naam van de allerhoogste God.

20 Ga uit, dopende met water, en bereid de weg voor mijn aangezicht voor het tijdstip van mijn komst;

21 want de tijd is nabij; de dag of het uur weet niemand; maar komen zal hij zeker.

22 En hij die deze dingen aanneemt, neemt Mij aan; en zij zullen tot Mij worden vergaderd in tijd en in eeuwigheid.

23 En voorts zal het geschieden dat u op zovelen als u met water doopt uw handen zult leggen, en zij zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen en uitzien naar de tekenen van mijn komst, en zij zullen Mij kennen.

24 Zie, Ik kom spoedig. Ja, amen.