Schriften
Leer en Verbonden 40


Afdeling 40

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon op 6 januari 1831 te Fayette (New York). Voorafgaand aan het verslag van deze openbaring staat er in Joseph Smiths geschiedenis: ‘Omdat James [Covel] het woord van de Heer verwierp en tot zijn vroegere beginselen en volk terugkeerde, gaf de Heer mij en Sidney Rigdon de volgende openbaring.’ (Zie afdeling 39.)

1–3: vrees voor vervolging en de zorgen van de wereld leiden tot verwerping van het evangelie.

1 Zie, voorwaar, Ik zeg u dat het hart van mijn dienstknecht aJames Covel rechtvaardig was voor mijn aangezicht, want hij had een verbond met Mij gesloten dat hij gehoorzaam zou zijn aan mijn woord.

2 En hij aontving het woord met blijdschap, maar terstond verzocht Satan hem; en de vrees voor bvervolging en de zorgen van de wereld deden hem het woord cverwerpen.

3 Daarom heeft hij mijn verbond verbroken, en het blijft aan Mij met hem te handelen naar het Mij goeddunkt. Amen.