Schriften
Leer en Verbonden 34


Afdeling 34

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Orson Pratt op 4 november 1830 te Fayette (New York). Broeder Pratt was toen negentien jaar oud. Hij was bekeerd en had zich laten dopen toen hij zijn oudere broer, Parley P. Pratt, zes weken daarvoor voor het eerst het herstelde evangelie had horen prediken. Deze openbaring werd ontvangen ten huize van Peter Whitmer sr.

1–4: de getrouwen worden door de verzoening zonen van God; 5–9: de prediking van het evangelie bereidt de weg voor de wederkomst; 10–12: profetie komt door de macht van de Heilige Geest.

1 Mijn zoon aOrson, luister en hoor en let op hetgeen Ik, de Here God, u ga zeggen, ja, Jezus Christus, uw Verlosser;

2 het alicht en het leven van de wereld, een licht dat in de duisternis schijnt en de duisternis begrijpt het niet;

3 die de wereld alzo heeft aliefgehad dat bHij zijn eigen leven heeft cgegeven, opdat zovelen als er geloven, dzonen van God zullen worden. Daarom bent u mijn zoon.

4 En agezegend bent u omdat u hebt geloofd;

5 en nog meer gezegend bent u omdat u door Mij bent ageroepen om mijn evangelie te prediken —

6 om uw stem te verheffen als met het geluid van een bazuin, zowel lang als luid, en een krom en ontaard geslacht abekering toe te roepen, en daarmee de weg van de Heer voor zijn bwederkomst te bereiden.

7 Want zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de atijd is nabij dat Ik kom in een bwolk met macht en grote heerlijkheid.

8 En het zal een agrote dag zijn ten tijde van mijn komst, want alle bnatiën zullen sidderen.

9 Maar alvorens die grote dag komt, zal de zon worden verduisterd en de maan in bloed veranderd; en de sterren zullen hun schijnsel weigeren, en sommige zullen vallen, en grote verwoestingen wachten de goddelozen.

10 Welnu, verhef uw stem en ahoud u niet in, want de Here God heeft gesproken; daarom, profeteer, en het zal door de bmacht van de Heilige Geest worden gegeven.

11 En indien u getrouw bent, zie, Ik ben met u totdat Ik kom —

12 en voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik kom spoedig. Ik ben uw Heer en uw Verlosser. Ja, amen.