Schriften
Leer en Verbonden 36


Afdeling 36

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Edward Partridge op 9 december 1830 bij Fayette (New York). (Zie het opschrift van afdeling 35.) In Joseph Smiths geschiedenis staat dat Edward Partridge ‘een toonbeeld van godsvrucht was en één van de grote mannen van de Heer’.

1–3: de Heer legt zijn hand op Edward Partridge door de hand van Sidney Rigdon; 4–8: iedere man die het evangelie en het priesterschap ontvangt, moet worden geroepen om uit te gaan en te prediken.

1 Aldus zegt de Here God, de aMachtige van Israël: Zie, Ik zeg u, mijn dienstknecht bEdward, dat u gezegend bent, en uw zonden u vergeven zijn, en u bent geroepen om mijn evangelie te prediken als het ware met de stem van een bazuin;

2 en Ik zal mijn ahand op u leggen door de hand van mijn dienstknecht Sidney Rigdon, en u zult mijn Geest ontvangen, de Heilige Geest, ja, de bTrooster, die u de cvredige dingen van het koninkrijk zal leren;

3 en u zult ze met luide stem verkondigen en zeggen: Hosanna, gezegend de naam van de allerhoogste God.

4 En nu, deze roeping en dit gebod geef Ik u aangaande alle mensen —

5 dat zovelen als er bij mijn dienstknechten Sidney Rigdon en Joseph Smith jr. komen en deze roeping en dit gebod omhelzen, zullen worden ageordend en uitgezonden om het eeuwigdurend evangelie onder de natiën te bprediken —

6 op te roepen tot bekering en te zeggen: aRed u uit dit weerspannige geslacht en kom voort uit het vuur, afkerig zelfs van de bkleren die door het vlees zijn bevlekt.

7 En dit gebod zal aan de ouderlingen van mijn kerk worden gegeven, opdat eenieder die het met eenvoud van hart omhelst, zal worden geordend en uitgezonden, zoals Ik heb gesproken.

8 Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God; welnu, omgord uw lendenen en Ik zal plotseling tot mijn atempel komen. Ja, amen.