Schriften
Leer en Verbonden 55


Afdeling 55

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan William W. Phelps op 14 juni 1831 te Kirtland (Ohio). William W. Phelps, drukker van beroep, was net met zijn gezin in Kirtland aangekomen en de profeet raadpleegde de Heer aangaande hem.

1–3: William W. Phelps geroepen en gekozen om zich te laten dopen, tot ouderling te worden geordend en het evangelie te prediken; 4: hij moet ook boeken schrijven voor de kinderen die op de scholen van de kerk zitten; 5–6: hij moet naar Missouri reizen, dat zijn arbeidsveld zal zijn.

1 Zie, aldus zegt de Heer tot u, mijn dienstknecht William, ja, de Heer van de gehele aaarde: U bent geroepen en gekozen; en nadat u met water bent bgedoopt, indien u dat doet met het oog alleen op mijn eer gericht, zult u vergeving van uw zonden verkrijgen en de Heilige Geest ontvangen door chandoplegging;

2 en dan zult u onder de hand van mijn dienstknecht Joseph Smith jr. geordend worden om ouderling in deze kerk te zijn, om bekering te prediken en avergeving van zonden door middel van de doop in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

3 En u zult de macht hebben de Heilige Geest te verlenen aan wie u ook de handen opleggen zult, indien zij berouwvol voor mijn aangezicht zijn.

4 En voorts, u zult geordend worden om mijn dienstknecht Oliver Cowdery te helpen met het drukken, en met het uitkiezen en schrijven van aboeken voor de scholen van deze kerk, opdat ook kleine kinderen onderricht zullen ontvangen voor mijn aangezicht zoals Mij welgevallig is.

5 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: Dat is de reden dat u zich op reis zult begeven met mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon: dat u in uw erfland ageplant wordt om dat werk te doen.

6 En voorts, laat mijn dienstknecht Joseph Coe zich eveneens met hen op reis begeven. Het overige zal hierna worden bekendgemaakt, zoals Ik wil. Amen.