Schriften
Leer en Verbonden 111


Afdeling 111

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 augustus 1836 te Salem (Massachusetts). De leiders van de kerk zaten in die tijd diep in de schuld wegens hun arbeid in de bediening. Omdat zij hadden gehoord dat zij een groot geldbedrag konden verkrijgen in Salem, reisden de profeet, Sidney Rigdon, Hyrum Smith en Oliver Cowdery vanuit Kirtland (Ohio) daarheen om een onderzoek naar die bewering in te stellen en tegelijkertijd het evangelie te prediken. De broeders handelden verscheidene kerkzaken af en deden wat zendingswerk. Toen bleek dat zij geen geld hoefden te verwachten, keerden zij terug naar Kirtland. In de bewoording van deze openbaring komen verschillende belangrijke achtergrondfactoren tot uiting.

1–5: de Heer voorziet in de stoffelijke behoeften van zijn dienstknechten; 6–11: Hij zal barmhartig met Zion handelen en alle dingen regelen voor het welzijn van zijn dienstknechten.

1 Het is Mij, de Heer, uw God, niettegenstaande uw dwaasheden, niet onwelgevallig dat u deze reis hebt gemaakt.

2 Ik heb in deze stad grote schatten voor u, voor het welzijn van Zion, en vele mensen in deze stad die Ik te zijner tijd door uw toedoen zal vergaderen voor het welzijn van Zion.

3 Daarom is het raadzaam dat u mannen in deze stad leert kennen, naargelang u wordt geleid en naargelang het u wordt ingegeven.

4 En het zal te zijner tijd geschieden dat Ik deze stad in uw handen overgeef, zodat u er macht over zult hebben, waardoor zij uw geheime plannen niet zullen ontdekken; en haar rijkdom aan goud en zilver zal van u zijn.

5 Bekommer u niet om uw aschulden, want Ik zal u de macht geven die te betalen.

6 Bekommer u niet om Zion, want Ik zal er barmhartig mee handelen.

7 Blijf in deze plaats, en in de omstreken;

8 en de plaats waar u naar mijn wil hoofdzakelijk moet verblijven, zal u worden bekendgemaakt door de avrede en macht van mijn Geest, die u zullen toevloeien.

9 Deze verblijfplaats kunt u verkrijgen door ze te huren. En doe ijverig navraag naar de vroegere inwoners en de grondleggers van deze stad;

10 want er is voor u meer dan één schat in deze stad.

11 Welnu, wees zo abedachtzaam als slangen en toch zonder zonde; en Ik zal alle dingen voor uw bwelzijn regelen, zo snel als u ze kunt ontvangen. Amen.