Schriften
Leer en Verbonden 44


Afdeling 44

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon eind februari 1831 te Kirtland (Ohio). Overeenkomstig de hierin uiteengezette opdracht, schreef de kerk een conferentie uit, om te worden gehouden aan het begin van de daaropvolgende maand juni.

1–3: de ouderlingen moeten in een conferentie bijeenkomen; 4–6: zij moeten zich organiseren volgens de wetten van het land en voor de armen zorgen.

1 Zie, aldus zegt de Heer tot u, mijn dienstknechten: Ik acht het raadzaam dat de ouderlingen van mijn kerk, per brief of op een andere wijze, vanuit het oosten en het westen, en vanuit het noorden en het zuiden, bijeengeroepen worden.

2 En het zal geschieden dat Ik, voor zover zij getrouw zijn en geloof in Mij oefenen, mijn aGeest op hen zal uitstorten ten dage dat zij bijeenkomen.

3 En het zal geschieden dat zij zullen uitgaan in de omstreken en bekering tot het volk zullen aprediken.

4 En velen zullen worden abekeerd, zodat u macht verkrijgen zult om u te organiseren bvolgens de wetten van de mens;

5 opdat uw avijanden geen macht over u zullen hebben; opdat u in alle dingen bewaard zult worden; opdat u in staat zult worden gesteld mijn wetten na te leven; opdat iedere band waarmee de vijand mijn volk tracht te vernietigen, verbroken zal worden.

6 Zie, Ik zeg u dat u de armen en de behoeftigen abezoeken moet en in hun behoeften voorzien, opdat zij onderhouden zullen worden totdat alle dingen gedaan zullen worden overeenkomstig mijn wet die u ontvangen hebt. Amen.