Schriften
Leer en Verbonden 52


Afdeling 52

Openbaring gegeven aan de ouderlingen van de kerk bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 juni 1831 te Kirtland (Ohio). Er was een conferentie in Kirtland gehouden, beginnend op 3 en eindigend op 6 juni. Op die conferentie vonden de eerste specifieke ordeningen tot het ambt van hogepriester plaats en werden bepaalde valse en misleidende geesten opgemerkt en bestraft.

1–2: Missouri aangewezen als de plaats voor de volgende conferentie; 3–8: opdrachten aan bepaalde ouderlingen om samen te reizen; 9–11: de ouderlingen moeten leren wat de apostelen en profeten geschreven hebben; 12–21: wie door de Geest verlicht zijn, zullen als vruchten lof en wijsheid voortbrengen; 22–44: verschillende ouderlingen opgedragen om het evangelie te prediken tijdens hun reis naar Missouri voor de conferentie.

1 Zie, aldus zegt de Heer tot de ouderlingen die Hij in deze laatste dagen heeft ageroepen en gekozen door de stem van zijn Geest —

2 met deze woorden: Ik, de Heer, zal u bekendmaken wat Ik wil dat u doet vanaf nu tot aan de volgende conferentie, die gehouden zal worden in Missouri, op het aland dat Ik zal bwijden aan mijn volk, dat een coverblijfsel is van Jakob, en aan hen die erfgenaam zijn volgens het dverbond.

3 Welnu, voorwaar, Ik zeg u: Laten mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon zich op reis begeven zodra er voorbereidingen getroffen kunnen worden om van huis te gaan en naar het land Missouri te reizen.

4 En voor zover zij Mij getrouw zijn, zal het hun bekendgemaakt worden wat zij moeten doen;

5 en hun zal ook, voor zover zij getrouw zijn, uw aerfland bekendgemaakt worden.

6 En voor zover zij niet getrouw zijn, zullen zij afgesneden worden, ja, zoals Ik wil en zoals het Mij goeddunkt.

7 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: Laten mijn dienstknecht Lyman Wight en mijn dienstknecht John Corrill zich spoedig op reis begeven;

8 en laten ook mijn dienstknecht John Murdock en mijn dienstknecht Hyrum Smith zich op reis begeven naar diezelfde plaats, over Detroit.

9 En laten zij daarvandaan verder reizen en onderweg het woord prediken en ageen andere dingen zeggen dan hetgeen de bprofeten en apostelen geschreven hebben, en hetgeen hun door de cTrooster geleerd wordt door het gelovige gebed.

10 Laten zij atwee aan twee gaan, en laten zij aldus onderweg in iedere samenkomst prediken, dopende met bwater, en chandoplegging aan de waterkant.

11 Want aldus zegt de Heer: Ik zal mijn werk in gerechtigheid abekorten, want de dagen komen dat Ik het oordeel zal uitzenden ter overwinning.

12 En laat mijn dienstknecht Lyman Wight op zijn hoede zijn, want Satan verlangt hem te aziften als het kaf.

13 En zie, wie agetrouw is, zal als heerser worden gesteld over vele dingen.

14 En voorts zal Ik u voor alle dingen een model geven, opdat u niet misleid zult worden; want Satan waart rond in het land, en hij gaat uit om de natiën te misleiden —

15 welnu, wie bidt, wiens geest averslagen is, die wordt door Mij baanvaard als hij mijn cverordeningen gehoorzaamt.

16 Wie spreekt, wiens geest verslagen is, wiens taal zachtmoedig is en opbouwt, die is van God als hij mijn verordeningen gehoorzaamt.

17 En voorts, wie siddert onder mijn macht, zal asterk worden gemaakt en zal als vruchten lof en bwijsheid voortbrengen, volgens de openbaringen en waarheden die Ik u gegeven heb.

18 En voorts, wie overwonnen wordt en geen vruchten avoortbrengt, ja, naar dit model, is niet van Mij.

19 Daarom, door dit model zult u in alle gevallen de geesten onder alle hemelen akennen.

20 En de dagen zijn gekomen; naar het geloof van de mensen zal het hun ageschieden.

21 Zie, dit gebod wordt gegeven aan alle ouderlingen die Ik gekozen heb.

22 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: Laten mijn dienstknecht aThomas B. Marsh en mijn dienstknecht Ezra Thayre zich ook op reis begeven en het woord prediken onderweg naar datzelfde land.

23 En voorts, laten mijn dienstknecht Isaac Morley en mijn dienstknecht Ezra Booth zich op reis begeven en ook het woord prediken onderweg naar datzelfde land.

24 En voorts, laten mijn dienstknechten aEdward Partridge en Martin Harris zich op reis begeven met mijn dienstknechten Sidney Rigdon en Joseph Smith jr.

25 Laten mijn dienstknechten David Whitmer en Harvey Whitlock zich ook op reis begeven en prediken onderweg naar datzelfde land.

26 En laten mijn dienstknechten aParley P. Pratt en bOrson Pratt zich op reis begeven en onderweg prediken, ja, naar datzelfde land.

27 En laten mijn dienstknechten Solomon Hancock en Simeon Carter zich ook op reis begeven naar datzelfde land, en onderweg prediken.

28 Laten mijn dienstknechten Edson Fuller en Jacob Scott zich ook op reis begeven.

29 Laten mijn dienstknechten Levi W. Hancock en Zebedee Coltrin zich ook op reis begeven.

30 Laten mijn dienstknechten Reynolds Cahoon en Samuel H. Smith zich ook op reis begeven.

31 Laten mijn dienstknechten Wheeler Baldwin en William Carter zich ook op reis begeven.

32 En laten mijn dienstknechten aNewel Knight en Selah J. Griffin beiden geordend worden, en zich ook op reis begeven.

33 Ja, voorwaar, Ik zeg u: Laten al dezen zich op reis begeven naar die ene plaats, langs hun verschillende wegen, en de ene zal niet bouwen op het fundament van de aander, noch reizen in andermans spoor.

34 Wie getrouw is, die zal bewaard worden en met veel avrucht gezegend worden.

35 En voorts zeg Ik u: Laten mijn dienstknechten Joseph Wakefield en Solomon Humphrey zich op reis begeven naar de oostelijke landstreken;

36 laten ze onder hun familieleden arbeiden en geen andere dingen averkondigen dan de profeten en apostelen, datgene wat zij bgezien en gehoord hebben en zeer stellig cgeloven, opdat de profetieën vervuld kunnen worden.

37 Laat, ten gevolge van overtreding, hetgeen Heman Basset gegeven was hem aontnomen worden en op het hoofd van Simonds Ryder geplaatst worden.

38 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: Laat Jared Carter tot priester ageordend worden, en laat ook George James tot bpriester geordend worden.

39 Laat de rest van de ouderlingen over de kerkgemeenten awaken en het woord verkondigen in de omstreken; en laten zij met hun eigen handen arbeiden, opdat er geen bafgoderij of goddeloosheid bedreven wordt.

40 En denk in alles aan de aarmen en de bbehoeftigen, de zieken en de bezochten, want wie die dingen niet doet, is mijn discipel niet.

41 En voorts, laten mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon en Edward Partridge een aaanbeveling van de kerk meenemen. En laat er eveneens een verkregen worden voor mijn dienstknecht Oliver Cowdery.

42 En aldus, zoals Ik heb gezegd, zult u, indien u getrouw bent, bijeenkomen om u te verblijden in het land aMissouri, dat uw berfland is, dat nu het land van uw vijanden is.

43 Maar zie, Ik, de Heer, zal de stad te zijner tijd bespoedigen en de getrouwen bekronen met avreugde en met gejubel.

44 Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God, en Ik zal hen ten laatsten dage averhogen. Ja, amen.