Schriften
Leer en Verbonden 41


Afdeling 41

Openbaring gegeven aan de kerk bij monde van de profeet Joseph Smith op 4 februari 1831 te Kirtland (Ohio). De openbaring draagt de profeet en de ouderlingen van de kerk op te bidden om Gods ‘wet’ te ontvangen (zie afdeling 42). Joseph Smith was kort daarvoor vanuit New York in Kirtland aangekomen, en Leman Copley, een kerklid uit het nabijgelegen Thompson (Ohio), ‘vroeg aan broeder Joseph en Sidney [Rigdon] […] of zij bij hem wilden komen wonen, en dat hij voor huizen en voorraden zou zorgen’. De volgende openbaring verduidelijkt waar Joseph en Sidney kunnen gaan wonen. Ook wordt Edward Partridge als eerste bisschop van de kerk geroepen.

1–3: de ouderlingen zullen de kerk besturen met de geest van openbaring; 4–6: ware discipelen zullen de wet van de Heer aanvaarden en nakomen; 7–12: Edward Partridge aangewezen als bisschop voor de kerk.

1 Luister en hoor, o mijn volk, zegt de Heer en uw God, u die Ik met welbehagen azegen met de grootste van alle zegeningen, u die naar Mij luistert; en u die niet naar Mij luistert, die mijn naam hebt bbeleden, zal Ik cvervloeken met de zwaarste van alle vervloekingen.

2 Luister, o ouderlingen van mijn kerk die Ik geroepen heb, zie, Ik geef u een gebod dat u bijeen moet komen om het aeens te worden over mijn woord.

3 En door uw gelovig gebed zult u mijn awet ontvangen, opdat u zult weten hoe mijn kerk te besturen en alle dingen in orde te hebben voor mijn aangezicht.

4 En Ik zal uw aheerser zijn wanneer Ik bkom; en zie, Ik kom spoedig, en u moet erop toezien dat mijn wet nagekomen wordt.

5 Hij die mijn wet aaanneemt en haar bnakomt, die is mijn discipel; en hij die zegt dat hij haar aanneemt maar haar niet nakomt, die is niet mijn discipel en zal uit uw midden worden cuitgeworpen;

6 want het is niet goed dat de dingen die de kinderen van het koninkrijk toebehoren, aan hen gegeven worden die ze niet waardig zijn, of aan de ahonden, of dat de bparels voor de zwijnen geworpen worden.

7 En voorts, het is passend dat mijn dienstknecht Joseph Smith jr. een ahuis laat bouwen om in te wonen en te bvertalen.

8 En voorts, het is passend dat mijn dienstknecht Sidney Rigdon zijn leven leidt zoals het hem goeddunkt, voor zover hij mijn geboden onderhoudt.

9 En voorts, Ik heb mijn dienstknecht aEdward Partridge geroepen; en Ik geef een gebod dat hij door de stem van de kerk zal worden aangewezen, en geordend als bbisschop voor de kerk, zijn handel achterlaat en al zijn tijd cbesteedt aan de arbeid in de kerk;

10 dat hij voor alle dingen zorgt zoals hem in mijn wetten zal worden voorgeschreven ten dage dat Ik ze geven zal.

11 En wel omdat zijn hart zuiver is voor mijn aangezicht, want hij is zoals aNathanaël vanouds, in wie geen bbedrog is.

12 Deze woorden zijn u gegeven, en ze zijn zuiver voor mijn aangezicht; pas daarom op hoe u ze beschouwt, want op de dag van het oordeel zal uw ziel er rekenschap van moeten geven. Ja, amen.