Schriften
Leer en Verbonden 2


Afdeling 2

Een gedeelte uit Joseph Smiths geschiedenis met daarin de woorden die de engel Moroni tot de profeet Joseph Smith sprak ten huize van de vader van de profeet te Manchester (New York) op de avond van 21 september 1823. Moroni was de laatste van een lange rij geschiedschrijvers die de kroniek hadden geschreven, die de wereld nu voor zich heeft als het Boek van Mormon. (Vergelijk Maleachi 4:5–6; alsmede afdelingen 27:9; 110:13–16 en 128:18.)

1: Elia zal het priesterschap openbaren; 2–3: de aan de vaders gedane beloften worden in het hart van de kinderen geplant.

1 Zie, Ik zal u het priesterschap openbaren, door de hand van de profeet aElia, voordat de bgrote en geduchte dag van de Heer komt.

2 En ahij zal in het hart van de kinderen de aan de vaders gedane bbeloften planten, en het hart van de kinderen zal zich tot hun vaders wenden.

3 Als dat niet zo was, zou de gehele aarde bij zijn komst volkomen worden verwoest.