Schriften
Leer en Verbonden 99


Afdeling 99

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan John Murdock op 29 augustus 1832 te Hiram (Ohio). John Murdock had meer dan een jaar het evangelie gepredikt, terwijl zijn kinderen — moederloos na de dood van zijn vrouw, Julia Clapp, in april 1831 — bij andere gezinnen in Ohio woonden.

1–8: John Murdock wordt geroepen om het evangelie te verkondigen, en wie hem aannemen, nemen de Heer aan en zullen barmhartigheid verkrijgen.

1 Zie, aldus zegt de Heer tot mijn dienstknecht John Murdock: U bent geroepen om naar de oostelijke landstreken te gaan, van huis tot huis, van dorp tot dorp, en van stad tot stad, om mijn eeuwigdurend evangelie aan hun inwoners te verkondigen, te midden van avervolging en goddeloosheid.

2 En wie u aaanneemt, neemt Mij aan; en u zult macht hebben om mijn woord te verkondigen met bbetoon van mijn Heilige Geest.

3 En wie u ontvangt aals een klein kind, ontvangt mijn bkoninkrijk; en gezegend zijn zij, want zij zullen cbarmhartigheid ontvangen.

4 En wie u verwerpt, zal averworpen worden door mijn Vader en zijn huis; en u zult uw voeten breinigen op verborgen plekken langs de weg als een getuigenis tegen hen.

5 En zie, ja, zie, Ik akom spoedig ten boordeel, om allen te overtuigen van hun goddeloze werken die zij tegen Mij hebben bedreven, zoals van Mij geschreven staat in het boekdeel.

6 En nu, voorwaar, Ik zeg u dat het niet raadzaam is dat u gaat totdat er voor uw kinderen wordt gezorgd en zij op vriendelijke wijze naar de bisschop in Zion zijn gezonden.

7 En na enkele jaren, indien u dat van Mij verlangt, mag u eveneens naar het goede land optrekken om uw erfdeel in bezit te nemen;

8 zo niet, dan zult u de verkondiging van mijn evangelie voortzetten atotdat u weggenomen wordt. Amen.